Pasientvarslingsanlegg for institusjoner og sensorteknologi til hjemmeboende

Anskaffelsen omfatter digitalt pasientvarslingsanlegg, trygghetsalarmer, sensorer knyttet til trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi, som ikke er integrert i et varslingssystem. Løsningene skal kunne kommunisere med et nyanskaffet responssenter.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@nho.no
997 02 688

Prosess

Behovskartlegging

Det er gjennomført en grundig behovskartlegging.

Dialogkonferanse med workshop

Det var nærmere 100 deltagere på dialogkonferansen 9.februar 2018. Over 1/5 del var fra leverandørene, mens over 60 kom fra kommuner som skal eller vurderer å tilslutte seg anskaffelsen. I tillegg til presentasjon av behov og krav til løsninger - så la Kongsbergregionen til rette for en workshop for å diskutere elementer i kravdokumentet.

Les mer

Se vedlagt dialognotat, presentasjoner og andre dokumenter som ble presentert på dialogkonferansen.

Se også veiledende kunngjøring på DOFFIN.

Konkurranse - prekvalifisering

Kongsbergregionen /responssenteret inviterte til prekvalifisering for rammeavtale for levering av digitalt pasientverslingsanlegg, digitale trygghetsalarmer og sensorteknologi til hjemmeboende Avtalens varighet er 2 år med mulighet til forlengelse i 1+1+1+1 år. Rammeavtalen omfatter de syv kommunene som er omfattet av Responssenteret, samt fremtidige kommuner som slutter seg til Responssenteret.

Les mer

Responssenteret er per i dag i dialog med flere, som vil omfattes av rammeavtalen så snart de er del av Responssenteret og samarbeidet etter kommunelovens § 27. Frist for prekvalifisering er 22.mai 2018 kl.12.00.

Om anskaffelsen

Anskaffelsen omfatter pasientvarslingsanlegg (til institusjoner) og trygghetsskapende teknologi (til hjemmeboende). Løsningene skal kunne kommunisere med Responssenteret sin løsning. Anskaffelsen gjelder følgende fire produktgrupper:

1. Digitalt pasientvarslingsanlegg. Sentrale krav vil være forutsetninger om infrastruktur, som ikke bør overstige krav i K-IKT «Veileder for infrastruktur i kommunale bygg i Kongsbergregionen».

2. Trygghetsalarmer. Alarmene skal både kunne kommunisere med responssenter, pasientvarslingsanlegg, og eksterne sensorer i hjemmet. Trygghetsalarmen må inkludere løsning der infrastruktur ikke er tilstrekkelig utbygd.

3. Sensorer knyttet til trygghetsalarmer. Sensorene skal kommunisere direkte med trygghetsalarmer, i utgangspunktet ikke med responssenteret.

4. Annen trygghetsskapende teknologi, som ikke er integrert i varslingssystem. Eksempler kan være automatiske medisindispensere, nøkkelordning, m.v., som kan ha en rolle i trygghetsskaping og forenkling av hverdagen for ansatte og brukere.