Pågående anskaffelse

Pasientvarslingsanlegg for institusjoner og sensorteknologi til hjemmeboende

Anskaffelsen omfatter digitalt pasientvarslingsanlegg, trygghetsalarmer, sensorer knyttet til trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi, som ikke er integrert i et varslingssystem. Løsningene skal kunne kommunisere med et nyanskaffet responssenter.

Prosess

Behovskartlegging

Det er gjennomført en grundig behovskartlegging.

Dialogkonferanse med workshop

Det var nærmere 100 deltagere på dialogkonferansen 9.februar 2018. Over 1/5 del var fra leverandørene, mens over 60 kom fra kommuner som skal eller vurderer å tilslutte seg anskaffelsen. I tillegg til presentasjon av behov og krav til løsninger - så la Kongsbergregionen til rette for en workshop for å diskutere elementer i kravdokumentet.

Les mer

Se vedlagt dialognotat, presentasjoner og andre dokumenter som ble presentert på dialogkonferansen.

Se også veiledende kunngjøring på DOFFIN.

Konkurranse - prekvalifisering

Kongsbergregionen /responssenteret inviterte til prekvalifisering for rammeavtale for levering av digitalt pasientverslingsanlegg, digitale trygghetsalarmer og sensorteknologi til hjemmeboende Avtalens varighet er 2 år med mulighet til forlengelse i 1+1+1+1 år. Rammeavtalen omfatter de syv kommunene som er omfattet av Responssenteret, samt fremtidige kommuner som slutter seg til Responssenteret.

Les mer

Responssenteret er per i dag i dialog med flere, som vil omfattes av rammeavtalen så snart de er del av Responssenteret og samarbeidet etter kommunelovens § 27. Frist for prekvalifisering er 22.mai 2018 kl.12.00.

Anskaffelsen omfatter pasientvarslingsanlegg (til institusjoner) og trygghetsskapende teknologi (til hjemmeboende). Løsningene skal kunne kommunisere med Responssenteret sin løsning. Anskaffelsen gjelder følgende fire produktgrupper:

1. Digitalt pasientvarslingsanlegg. Sentrale krav vil være forutsetninger om infrastruktur, som ikke bør overstige krav i K-IKT «Veileder for infrastruktur i kommunale bygg i Kongsbergregionen».

2. Trygghetsalarmer. Alarmene skal både kunne kommunisere med responssenter, pasientvarslingsanlegg, og eksterne sensorer i hjemmet. Trygghetsalarmen må inkludere løsning der infrastruktur ikke er tilstrekkelig utbygd.

3. Sensorer knyttet til trygghetsalarmer. Sensorene skal kommunisere direkte med trygghetsalarmer, i utgangspunktet ikke med responssenteret.

4. Annen trygghetsskapende teknologi, som ikke er integrert i varslingssystem. Eksempler kan være automatiske medisindispensere, nøkkelordning, m.v., som kan ha en rolle i trygghetsskaping og forenkling av hverdagen for ansatte og brukere.