Utbygging av sentrumsområde i Hov

Søndre Land kommune skal bygge ny barnehage i Hov til erstatning for en eksisterende barnehage. Kommunen har dessuten behov for å skaffe nye lokaler til Frivilligsentralen og det er behov for et mer variert boligtilbud. Disse ulike elementene ønsker kommunen å se i sammenheng og inviterer derfor til dialogmøte.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Om anskaffelsen

Kommunen har kartlagt behov for lokaler til barnehage, frivilligsentral og leiligheter, og ønsker en utbygging på Klinikkområdet i Hov. Kommunen ønsker at disse behovene kan ses mest mulig i sammenheng for å få vurdert samarbeid, fellesfunksjoner og synergier. Dette gjelder både utbygging, drift og organisering.

Samtidig er det et mål at utbyggingen skal gi en bygningsmasse med lavt energibruk basert på fornybare energikilder, høye miljømål og krav til inneklima.

Søndre Land kommune har deltatt i prosjektet Connected Living, som har som mål å utvikle nye løsninger for boliger, arealbruk og teknologi med sikte på at folk skal greie seg lengst mulig uten hjelp av offentlige tjenester. Bakgrunnen for prosjektet er at de eldste aldersgruppene vil doble seg framover mot 2040 samtidig som veksten i økonomien ser ut til å flate ut. Det er pekt på behov for nye boformer der møteplasser og fellesareal, moderne klyngetun, sammen med tilgang på ulike tjenestetilbud er vurdert som helt sentralt for å utvikle nye boformer. Videre er det understreket at aldersgruppene må blandes for å skape best mulig bomiljø.

Boliger av ulike størrelser og nye boformer vil derfor være et viktig tiltak for at ikke minst eldre, men også andre aldersgrupper, kan greie seg lengst mulig i egne hjem og på den måten bidra til at behovet for helse- og omsorgstjenester kan begrenses til tross for den voksende aldringen i befolkningen.

Dialogmøtet er et ledd i arbeidet med å skaffe seg best mulig kunnskap om aktuelle løsninger for utbygging og drift av barnehage, frivilligsentral og leiligheter. Hvordan kan disse aktivitetene ses i samanheng og dra nytte av hverandre? Det vurderes som særlig interessant å se på hvordan leiligheter og beboerne her kan spille en rolle sammen med de andre aktivitetene.

Kommunen ønsker innspill  både på utbygging og drift, og ikke minst ønskes innspill på organisering. Det gjelder på de aktivitetene som er beskrevet, men det gjelder også modeller for eie- og leieforhold.

Les mer i invitasjon til dialogmøte 05.06.2018