Fulldigitalisert bo- og dagsenter

Kverndalen bo- og dagsenter i Skien skal bygges i samsvar med regjeringens føringer for utforming av, og innhold i, fremtidens omsorgstjenester - med 128 heldøgns institusjonsplasser og 30 daghjemsplasser. Bygning og omgivelser skal inneha stor grad av fleksibilitet som muliggjør tilpasning til den enkelte beboers behov over tid. Bo- og dagsenteret skal oppfattes som et aktivum i nærmiljøet. Det skal være tilrettelagt for et utviklende fagmiljø, hvor nye arbeidsmetoder og teknologi tas i bruk og videreutvikles i daglig arbeid. Skien kommune har klima- og miljøambisjoner om et bærekraftig bygg.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behovskartlegging

9.mai 2018 deltok rundt 45 deltagere fra ulike målgrupper som er involvert i tjenesteforløpet i forbindelse med det nye Kverndalen bo- og dagsenter. Skien kommune ville ha innspill fra brukernes på opplevde behov og innspill til idéer til tjenesteinnhold og aktivitetsinnhold i det nye bo- og dagsenteret.
Deltakerne representerte dagavdelingsbrukere, frivillige, pårørende, rådet for funksjonshemmede, andre brukerråd og helsefaglærlingene, som skal jobbe i institusjonene framover. Ansatte i institusjonen var bordverter.

Les mer

Les mer om brukerdialogen i vedlagt BLOGGINNLEGG

Dialog

Det er gjennomført flere workshops og dialog med markedet utfra ulike temaer/behov for innspill.
Les mer om medvirkning og den enkelte workshop her: https://www.skien.kommune.no/nyttsykehjem/sider2/medvirkning/workshops/

Konkurranse - prosjekteringstjenester

Prosjekterings-tjenester (Gruppekontrakt) for Kverndalen Bo- og dagsenter.
Miljøfaktor i byggeprosessen er viktig. Passivhus-standard er tenkt lagt til grunn i prosjektet. Like så byggemåte massivtre og limtre.

Konkurranse - bygningsmessige arbeider

Les mer

Konkurranseutlysning: https://doffin.no/Notice/Details/2020-319932