Fulldigitalisert bo- og dagsenter

Kverndalen bo- og dagsenter i Skien skal bygges i samsvar med regjeringens føringer for utforming av, og innhold i, fremtidens omsorgstjenester - med 128 heldøgns institusjonsplasser og 30 daghjemsplasser. Bygning og omgivelser skal inneha stor grad av fleksibilitet som muliggjør tilpasning til den enkelte beboers behov over tid. Bo- og dagsenteret skal oppfattes som et aktivum i nærmiljøet. Det skal være tilrettelagt for et utviklende fagmiljø, hvor nye arbeidsmetoder og teknologi tas i bruk og videreutvikles i daglig arbeid. Skien kommune har klima- og miljøambisjoner om et bærekraftig bygg.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@nho.no
997 02 688

Prosess

Behovskartlegging

9.mai 2018 deltok rundt 45 deltagere fra ulike målgrupper som er involvert i tjenesteforløpet i forbindelse med det nye Kverndalen bo- og dagsenter. Skien kommune ville ha innspill fra brukernes på opplevde behov og innspill til idéer til tjenesteinnhold og aktivitetsinnhold i det nye bo- og dagsenteret.
Deltakerne representerte dagavdelingsbrukere, frivillige, pårørende, rådet for funksjonshemmede, andre brukerråd og helsefaglærlingene, som skal jobbe i institusjonene framover. Ansatte i institusjonen var bordverter.

Les mer

Les mer om brukerdialogen i vedlagt BLOGGINNLEGG

Dialog

Det er gjennomført flere workshops og dialog med markedet utfra ulike temaer/behov for innspill.
Les mer om medvirkning og den enkelte workshop her: https://www.skien.kommune.no/nyttsykehjem/sider2/medvirkning/workshops/

Konkurranse - prosjekteringstjenester

Prosjekterings-tjenester (Gruppekontrakt) for Kverndalen Bo- og dagsenter.
Miljøfaktor i byggeprosessen er viktig. Passivhus-standard er tenkt lagt til grunn i prosjektet. Like så byggemåte massivtre og limtre.

Konkurranse - bygningsmessige arbeider

Les mer

Konkurranseutlysning: https://doffin.no/Notice/Details/2020-319932

 

Om anskaffelsen

Bystyret vedtok bygging av nytt sykehjem i Kverndalen 6. april 2017.
I august 2017 var prosjekteringsteamet på plass med Børve Borchsenius Arkitekter AS i spissen.
Prosjektet omfatter bygging av en ny institusjon med minst 128 heldøgns plasser, lokalisert i Kverndalen. Det skal etableres to nye dagsentertilbud i bygget med til sammen 30 plasser, og det skal tilrettelegges for næringsvirksomhet på bakkeplan mot Kongensgate. Prosjektet er en del av byutviklingen og skal derfor koordineres med andre byutviklingsprosjekt for å sikre synergieffekter med nærmiljøet.

FULLDIGITALISERT SYKEHJEM
Det tilrettelegges for en robust teknologisk infrastruktur, som kan understøtte bruk av ulike fremtidige digitale løsninger for effektiv og sikker tjenesteutøvelse.

NÆRMILJØ
Synergieffekter med nærmiljøet blir viktig. Det vil derfor bli tilrettelagt for noe næringsareal i sykehjemsbygget i området Kongensgate-Holbergsgate. Fellesareal med ulike aktivitetsrom vil bli åpent for bruk til ulike formål for beboere og andre i nærområdet. Sykehjemmet skal således være et aktivum i bydelen, samtidig som det drar nytte av de omgivelser og tilbud som nærområdet har å by på.

UNIVERSELL UTFORMING / KLIMA OG MILJØ
Utforming av romstørrelser og løsninger er i tråd med Husbankens krav og universell utforming. Passivhus-standard er tenkt lagt til grunn i prosjektet. Like så byggemåte massivtre og limtre.
Klima- og miljøkonsekvensene av en lokalisering i Kverndalen vurderes å være positive. Beliggenheten vil ha svært god tilgjengelighet med miljøvennlige transportformer og det er ambisjoner om et bygg med lavt energiforbruK.

FREMDRIFT
•Presentasjon av prosjektskisse juni 2018
•Forprosjekt ferdig desember 2018
•Detaljprosjektering januar 2019 til desember 2019
•Bygging april 2020 til januar 2022
•Klargjøring til drift mars til august 2022
•Oppstart drift september 2022

RAMMER og KONTAKTPERSONER
Bruttoareal: Ca 13 500 m2
Kostnadsramme: ca 470 mill kr
Prosjektleder: Ulf K. Rønneberg
Delprosjekt bygg: Stein Kristiansen
Prosjekteringsgruppe: Børve og Borschenius Arkitekter AS i samarbeid med KHR Architecture (samarbeidende arkitekter), Sweco Norge AS (teknisk rådgiver), Dronninga Landskap AS (landskapsarkitekt) og Grunnteknikk AS (geotekniker).

 

Følg prosjektets fremdrift her: https://www.skien.kommune.no/nyttsykehjem/
Prosjekteringsleder (PGL): Torunn Aksnes (Børve og Borschenius)