Ibsenbiblioteket – digitalisering og tjenesteinnovasjon

Skien kommune er i full gang med planleggingen av et nytt bibliotek, kombinert med et formidlingssenter for Ibsen og et utvidet servicesenter for innbyggerne. Arbeidstittelen er «Ibsenbiblioteket».
«Ibsenbiblioteket» har som mål å ta imot 450 000 besøkende i året, hvorav 80-90% er innbyggere i Skien og omegn. Det er også et mål å nå brukergrupper i lokalbefolkningen som ikke bruker biblioteket og andre kulturtilbud i dag. Prosjektet ser en stor gevinst i tjenesteutvikling og arealeffektivisering ved å integrere innbyggerservice, NAV-funksjoner og turistinformasjon i biblioteket.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behovskartlegging

Prosjektet er lagt opp som en innovativ prosess for å lykkes med å utvikle et nytt unikt tilbud, der intensjonen om at Ibsen skal integreres i helheten og i arkitektur blir materialisert. Prosessen er også lagt opp åpen med stor grad av brukermedvirkning, involvering og samskaping. Der folk deltar aktivt i planleggingen av de nye tjenestene den nye institusjonen skal levere.

Les mer

Dette gir også rom for å jobbe tettere med leverandører og innovative anskaffelser. Der prosjektet kan teste ut og pilotere både tjenester, formidlingsopplegg og publikumsopplevelser. Denne prosessen vil være med å sikre nyskaping og innovasjon, som igjen legger grunnlaget for ekstern finansiering. Det har vært gjennomført flere «folkemøter», workshops og andre «samskapings»-møter, samt studieturer for å lære av andre.

Fase 1: Parallellopdrag, finansiering og lokalisering

Parallelloppdrag er en åpen prosess der de utvalgte lagene utvikler fremtidsbilder, belyser identifiserte problemstillinger og foreslår gjennomføringsstrategier, men der ingen kåres som vinner eller loves noe etterfølgende oppdrag.
Skien kommune mottok 18 tilbud om deltakelse i parallelloppdraget gjennom en åpen anbudskonkurranse. De tre valgte lagene markerte seg med spesielt relevant og bred erfaringsbakgrunn og kompetanse samt en innsiktsfull, engasjert og solid oppgaveforståelse. Det har også i denne fasen vært jobbet med å utrede synergieffekter av samlokaliseringen i organisering og drift, samt være jobbet videre med mulighetsrommet for ekstern finansiering.

Les mer

Lokalisering – fase 1 arkitektkonkurranse parallelloppdrag Prosjekt «Ibsenbiblioteket» har gjennomført fase 1 av arkitektkonkurransen. De tre lagene som fikk parallelloppdraget har arbeidet med lokaliseringsanalyser, innspill til innhold, rom- og funksjonsprogram og prinsipper for bærekraft. I perioden fra april til juni 2018 ble det avholdt oppstartsseminar, midtveisseminar og sluttpresentasjon. Midtveisseminaret var åpent for alle, og sluttpresentasjonen hadde en egen presentasjon for byens innbyggere på ettermiddagen. Lagenes forslag var utstilt på Ibsenhuset fra 6. juli til 8. september og i Hedvigs hybel fra 12. september til 6. oktober, og publikum ble oppfordret til å komme med innspill i hele prosessen. Evalueringsgruppen har gjennomført en drøftingsprosess med blant annet tre samlinger. For å komme videre i arbeidet, og finansiering av 130 mill. eksterne investeringsmidler, med «Ibsenbiblioteket» er det nødvendig å velge lokalisering og å starte fase 2. I fase 2 skal bygget tegnes på valgt lokalisering. Ekstern finansiering Saken om tomtevalg og igangsetting av fase 2 legges nå fram før ekstern finansiering er på plass. Dette på grunn av at tegninger på bygget vil være nødvendig for å skaffe eksterne midler, og dermed må valg av lokalisering foretas. Det er tegninger på bygget, sammen med en beskrivelse på tjenestene, som viser hva som er nyskapende formidling og innovasjon i tilbudet, som igjen vil kunne utløse eksterne investeringsmidler i størrelsesorden kr. 1 30 mill. De t vil være ulike aktører som er aktuelle for ekstern finansiering, men Kulturdepartementet vil være den største bidragsyteren. Det er avholdt møter med Kulturdepartementet i november 201 7 for å avstemme prosessen knyttet til å få på plass statlig finansier ing til prosjektet. Kulturdepartementet peker på Nasjonalbiblioteket som prosjektets kanal inn i departementet. Det ble avholdt møte med Nasjonalbiblioteket i januar 2018 om dette tema. Tilbakemeldingen fra Nasjonalbiblioteket om at dette prosjektet har nasjonal interesse og er unikt i nasjonal sammenheng er viktige signaler for prosjektet. Det underbygger at prosjektet er nyskapende og bidrar til tjenesteinnovasjon i offentlig sektor. Fylkeskommunen har også vedtatt «Ibsenbiblioteket» som et tiltak i sin strategiske handlingsplan for kultur, kulturarv og bibliotek. Dette for å sikre statlig finansieringsbidrag. Prosjektet er nå klart for å sette i gang en aktiv og utadrettet finansieringsfase, som skal munne ut i søknader til blant annet Kulturdepartementet.   Utredning om organisering og drift Høst 2017 og vinter og vår 2018 er det startet en utredning på organisering og drift av en framtidig ny institusjon. I denne prosessen har nødvendige instanser i kommunen vært involvert, og det har vært fortløpende dialog på arbeidsplassene biblioteket og servicesentret. Som en del av utredningen er det gjennomført en prosess med Ibsenhuset. Her er det både vurdert hvilke synergieffekter som kan utløses og behov for endret driftsform for Ibsenhuset. Det er gjennomført en utredning av om Servicekontoret og / eller Innbyggerservice skal være en del utbyggingen, og veiledningstjenesten til NAV. Det er også avholdt møter med Telemark museum og Teater Ibsen for å kartlegge grensesnittet mellom de ulike aktørene på Ibsen-feltet i Skien. Det vil bli lagt fram en egen sak på organisering og drift av en ny institusjon, «Ibsenbiblioteket», i 2019. Arbeidet med organisering og drift tas videre i fase 2 når lokalisering er landet. Dette arbeidet vil foregå parallelt med forberedelsene til arkitektkonkurranse fase 2.

Dialog 1

Skien kommune presenterte sine målsettinger for bygget på en leverandørkonferanse om bærekraftige bygg for Skien og Porsgrunn kommune 6.september 2018.
I en etterfølgende workshop fikk Skien kommune utdypet sitt behov for bærekraft, hvor leverandørene kom med innspill som ga et klarere bilde på mulighetsrommet, hvor de kunne «legge lista» i konkurransegrunnlaget og ikke minst gode innspill til gjennomføring av hele prosjektprosessen. "Ibsenbiblioteket" fikk en rekke innspill til bruk i videre planlegging over i fase 2.

Les mer

Les mer HER om leverandørkonferansen 6.sept.2018.

Fase 1: Arkitektkonkurranse

I fase 1 av arkitektkonkurransen har tre arkitektteam jobbet parallelt i en åtte ukers periode, våren og sommeren 2018.

Les mer

Oppstartsseminaret var den 30. april og midtveisseminaret er den 5. juni. Oppdraget ble avsluttet med en presentasjon av resultatene 29. juni.

Fase 1 ble lagt opp som en åpen dialog mellom arkitektteamene og kommunen. Målet var å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for videre arbeid, og politiske beslutninger, for prosjektet.

Arkitektteamene ble valgt på bakgrunn av en anbudskonkurranse som vi hadde i februar og mars 2018.
Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag som arkitektteamene har jobbet ut i fra. Vi etterspurte arkitektteam med tverrfaglig kompetanse. De tre arkitektteamene har hatt kompetanse innen arkitektur, urbanisme, publikumsopplevelser, tjenestedesign og utstillingsdesign.

Fase 2: Arkitektkonkurranse, rom- og funksjonsprogram, teknologi og org./drift

I fase 2 skal bygget tegnes. Skien kommune gjennomfører en arkitektkonkurranse for Ibsenbiblioteket på to lokaliseringsalternativer; Meierikvartalet og Kulturkvartalet. Konkurransene gjennomføres som to begrensede plan- og designkonkurranser. Plan- og designkonkurransen er valgt for å gi et godt underlag for valg av lokalisering, for å få fram hvordan de nasjonale oppgavene kan ivaretas, for kostnadsberegning av byggene og for å gi grunnlag for engasjement av arkitekt for videre prosjektarbeid.

Les mer

Fase 2 av arkitektkonkurransen vil bidra til en viktig kvalitetssikring av prosjektet. Den vil gi tegninger på bygget som vil gi en revidert kostnadskalkyle. Denne vil være beregnet ut i fra tegningene på bygget, og ikke basert på erfaringstall på antall kvadratmeter og kvalitet på soner som dagens kostnadskalkyle er. Tegninger av bygget, og beskrivelser på hvordan bygget bidrar til nyskapende formidling og tjenesteinnovasjon, er det underlaget prosjektet trenger for å søke ekstern finansiering av kr. 130 mill. For å redusere økonomisk risiko ved å sette i gang fase 2 før ekstern finansiering er på plass, kan prosjektet kjøre en åpen internasjonal konkurranse der vi tydeliggjør for deltakerne at et sentralt kriterium for å vinne er skalerbarhet i konseptet. Gjennom dialog med arkitekt i etterkant av konkurransen, vil dette kunne gi et godt grunnlag for å avstemme endelig ramme for løsning. En slik dialog vil kunne gi svar på hvilke kvaliteter som prosjektet må ha for å imøtekomme de høye ambisjonene, og hvilke som kan tilpasses til prosjektets begrensninger. Dette gjør at resultatet fra arkitektkonkurransen kan brukes videre uansett i hvilken størrelsesorden det eksterne bidraget blir. Slik vil prosjektet være fleksibelt i omfang samtidig få underlag for å arbeide med å finansiere kr. 130 mill. eksterne investeringsmidler.

Det ble kåret én vinner på hver lokalisering.  «Trekrone» ble vinner av arkitektkonkurransen for Kulturkvartalet og «Foranderlige perspektiver» til vinner av arkitektkonkurranse for Meierikvartalet

Bak forslaget»Trekrone» står følgende firmaer: KENGO KUMA & ASSOCIATES, MAD ARKITEKTER.

Bak forslaget ”Foranderlige Perspektiver” står følgende firmaer: SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS / SLA / RAMBØLL.

Nærmere presentasjon av forslagene og juryens rapport kan du lese mer om HER

Skien bystyre vil vedta lokalisering av Ibsenbiblioteket og prinsipper for drift. 05. mars 2020.