Færder Energipark – sambruk av smart energi og lagring av solenergi

Færder Energipark er et unikt samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune(VFK), OBOS, Skagerak Nett, Skagerak Varme og NMBU. Aktørene ser potensiale i å sambruke fornybare energiløsninger innenfor samme geografiske område, for best mulig effektiv energiutnyttelse termisk og elektrisk. Aktørene ønsker å utvikle felles løsninger for energiflyt, energiforbruk og effektstyring mellom ulike brukere med ulike behov over døgnet og året. Løsningen inneholder lokal produksjon og lagring av både termisk og elektrisk energi i storskala. Målet med prosjektet er å flate ut effekttopper i nettet og samtidig utnytte eksisterende nettkapasitet optimalt. Som en del av prosjektet skal det etableres gode styringssystemer for energi og effektstyring både på overordnet nivå og på brukernivå. Løsningene skal optimaliseres mot belastningen i lokalt el-nett og fjernvarmenett. Dette prosjektet vil ha betydelig innovasjonshøyde med betydelig spredningspotensiale. De skisserte løsningen kan ved utbygging i stor skala redusere behovet for utbygging av det norske el-nettet.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Resultater

Stoppet opp.
Færder energifabrikk m/solcelleanlegg og termisk lagring går sin gang, men samhandlingen med andre aktører innen samme geografiske område ble for krevende.

Om anskaffelsen

Prosess

Dialog om energifabrikk og deltagelse i fellesinitiativet/innovasjonsløftet vedr. smart energibruk og lagring av solenergi, startet prosjektet

Vestfold fylkeskommune utfordret leverandører og konsulenter til å komme med innspill til løsninger på Vestfold fylkeskommunens 2 piloter for "energifabrikker" på en dialogkonferanse 28.juni 2017, med etterfølgende én til én - møter. Resultatet av dialogen med markedet bidro til at det kun ble satset på ett av prosjektene; Færder vgs - pga egnethet av bygget til solfangst og potensiale for å benytte løsningene i undervisningsøyemed på den videregående fagskolen.
Dialogen med markedet førte også til etablering av et prosjektet Færder energipark - hvor Vestfold fylkeskommune(VFK), OBOS, Skagerak Nett, Skagerak Varme og NMBU ser potensiale i å sambruke fornybare energiløsninger innenfor samme geografiske område, for best mulig effektiv energiutnyttelse termisk og elektrisk.

Les mer

Se mer om etablering av Færder energifabrikk HER

Se mer om fellesinitiativet / innovasjonsløftet vedr. smart energibruk og lagring av solenergi HER

Konseptutredning

Prosjektet fikk opptil 1 000 000 kr. i støtte fra Enovas energifond til konseptutredning av prosjektet. Tilskuddet forutsetter at konseptutredningen beskriver løsningens egnethet, kostnader, energiresultat og energiambisjoner.

Les mer

Ingen av samarbeidsaktørene er kjent med at det er gjennomført tilsvarende prosjekter med denne typen innovative løsninger og helhetlige konsept og i denne skala hverken i Norge eller i utlandet. Det finnes derved ingen sammenlignbar teknologi med tilhørende kostnader. Konseptutredningen vil måtte gå dypere inn i mulige konsepter og kost/ nytte knyttet til disse og det totale konseptet.

Det er i denne fasen etablert en prosjektgruppe som sammen skal legge lista og ambisjonsnivået for prosjektet.

Målet for prosjektet er å teste ut styringssystemer og mellom ulike brukere (ned på individnivå) med mål om å redusere effekttopper i nettet/ avlaste el-nettet. Videre er målet å maksimere bruken av termisk energi og bruke elektrisk energi smartere. Målet med prosjektet er å teste ut sesonglagring av termisk energi opp mot de aktuelle brukerne og utvikle løsninger for utnyttelse av overskuddsenergi i fjernvarmesystemet som kan lagres fra sommer til vinter og muligens avlaste behovet for spisslast.

En viktig del av mulighetsstudien er utvikling av forretningsmodeller mellom aktørene.  Det overordnede målet med prosjektet samlet er å bidra til samfunnsøkonomisk gode løsninger som har betydelig overføringsverdi til andre aktører og som kan redusere investeringsbehovet i det norske el-nettet. Lokal energiproduksjon og smart energifordeling i lokale systemer vil i så måte være et viktig bidrag. Maksimal bruk av termisk energi vil være viktig.

I denne fasen konkretiseres organisering av prosjektet, fremdrift, oppgavefordeling og prosessen med forretningsmodell for gjennomføring.

Prosjektet har 3 hovedområder som ønskes å utvikle og teste i fellesskap:

  1. Utvikling av styringssystemer for energi og effektbelastning mot den enkelte bruker på personnivå, mellom de 2 virksomhetene og optimalisering av effektbelastning mot nettet.
  2. Etablering av termisk lager på OBOS tomten. Størrelsen på lageret dimensjoneres ut fra OBOS og VFK sitt behov samt ut fra Varme sitt behov for termisk lagringskapasitet/mengde overskuddsenergi. Det antas hensiktsmessig å utforme lageret slik at det kan utvides dersom omkringliggende områder senere knyttes til.
  3. Forretningsmodeller

 

 

Befaring

25.september 2018 var VFK på befaring på testanlegget for sesonglagring av solvarme på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) på Ås.
Her fikk fylkeskommunen en gjennomgang av de tekniske løsningene, kapasitet, effekt osv. tilknyttet termisk lagring av solenergi.

Konkurranse

Selve konseptet med energiparken stoppet opp pga. flere årsaker; deriblant tidsmarginer for noen utbyggere som gjorde at noen av partene innenfor det geografiske området trakk seg ut av prosjektet. Men en konkurranse for Færder energifabrikk - som en del av energiparken ble en realitet - se egen beskrivelse av den anskaffelsen.