Gjennomført anskaffelse

Skole i massivtre

I prosjektet ønsket Elverum å finne ut om dagens forskrifter er tilpasset samfunnets ønske om mer bruk av tre, jf. «Det grønne skiftet». Kommunen ønsket å bidra til at byggemetoder og forskrifter møtes på en mer smidig måte når det gjelder lyd, akustikk, brann, luft, varme og inneklima.

På Hanstad skole ble dette utredet i samarbeid med leverandørene, Nasjonalt program for leverandørutvikling, Kommunelegen, Teknikk og Miljø v/ enhet for byggesak og ulike forskningsmiljøer. F.eks. utredet kommunen inneklima ved bruk av massivtre i forhold til elevenes helse, trivsel og produktivitet. Forskningen på inneklima ble finansiert av Regionalt forskningsfond og gjennomført i tett samarbeid med Treteknisk institutt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og miljørettet helsevern v/Knut Skulberg. Prosjektet har stor innovasjonsgrad både i forhold til materialbruk, byggelogistikk, anbudskonkurranse, ventilasjonsteknologi og dialog med markedet, og omfatter bl.a;

 • 34 cm tykke massivtre i yttervegg uten tilleggs isolasjon
 • Akustiske tiltak og lydskille ved bruk av trefiber
 • Desentraliserte ventilasjonsanlegg og naturlig lufting (ingen ventilasjonskanaler)
 • Integrert solavskjerming i vinduer (redusert risiko for ytre skade)
 • Kort byggetid – massivtre-bygget reises på 2 uker, og ferdigstilles til bruk på 3 mnd.
 • Lavt energiforbruk maks 70 kWh/m2år
 • Industrialisering av produksjons- og arbeidsprosesser
 • Dialog, forhandling og samspill med markedet
 • Konkurransegrunnlag som premierer bærekraftige løsningsforslag fra leverandører
 • Forskning på inneklima i samarbeid med Forskningsrådet, Treteknisk institutt, kommunelegen og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, finansiert av Regionalt forskningsfond
 • Standardisering av planløsninger, materialbruk og tekniske løsninger med tanke på gjenbruk i andre prosjekter
 • Bidra med kunnskapsdeling til leverandører i ny bydel Ydalir (Klimanøytral bydelsutvikling)

Som følge av en innovativ anskaffelsesprosess har Elverum realisert følgende elementer i dette prosjektet;

 • En god læringsarena for elever og ansatte
 • Godt inneklima for å sikre helse trivsel og økt produktivitet for elever og ansatte
 • Robust bygg for å sikre lave drifts og vedlikeholdskostnader
 • Materialbruk som legger til rette for nye arbeidsplasser basert på skog og tre (Det grønne gullet)
 • Redusere CO2 utslipp – (Det grønne skiftet)
 • Legge til rette for smidig utnyttelse av bygge forskrifter for å sikre en mer effektiv gjennomføring av «Det grønne skiftet»