Nytt Sykehus i Drammen

Det investeres 8,6 mrd i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Denne investeringen er det en vilje om at skal benyttes som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder. Prosjektledelsen for bygging av det nye sykehuset ønsker å se på mulighetsrommet; både i gjennomføring av selve byggeprosessen, i utformingen av bygget og i forhold til å få de mest brukervennlige og fremtidsrettede tjenestene i bygget når sykehuset står ferdig i 2024.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Idefasen

Hovedaktivitetene i idéfasen var å etterprøve, dimensjoneringsgrunnlaget for et nytt sykehus, vurdere struktur for sykehuspsykiatrien og utrede lokaliseringen og tomt for det nye sykehuset, samt å beregne økonomisk bærekraft for Vestre Viken for å gjennomføre utbygningene som er utredet.
Idefasen ble avsluttet 20.november 2013. I den prosessen ble Brakerøya videreført som sykehustomt.

Les mer

Idefaserapporten for nytt sykehus i Vestre Viken HF omfatter tre hovedproblemstillinger: 1. Etterprøving av kapasiteter, arealer, kostnader og Vestre Viken HF sin «bærekraft» for å bygge et nytt sykehus. 2. Utredning av fem alternativer (0-alternativet og fire variasjoner for løsning for psy-kisk helse og rus) for videreutvikling av hensiktsmessig bygningsmasse i Vestre Vi-ken HF. Dette er med sikte på å skape de beste forutsetninger for den framtidige spesialisthelsetjenesten i sykehusområdet, i tråd med målbildet for helseforetaket, Helse Sør-Øst og nasjonalt. 3. For de alternativene som samler virksomheten i nybygg, er det utredet hva som vil være den mest gunstige lokalisering for Nytt Vestre Viken sykehus (NVVS), gitt de tomtealternativene som er framkommet som tilgjengelige og realistiske, og har en robusthet for framtida. I en idéfase skal det, i tråd med veilederen for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, blant de alternativer som er «liv laga», anbefales tre alternativer som skal utredes like-verdig på konseptfasenivå. Idefasen ble avsluttet 20.november 2013. I den prosessen ble Brakerøya videreført som sykehustomt. IDEFASERAPPORT

Konseptfasen

Målet i konseptfasen er å utvikle et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for valg av det alternativet som best oppfyller målene innenfor definerte rammer.
Konseptfaserapporten skal gi tilstrekkelig dokumentasjon for at besluttende myndigheter skal kunne velge løsninger og ta avgjørelser om prosjekter skal videreføres til forprosjekt. I konseptfasen ble endelig utbyggingskonsept avklart. Det ble utarbeidet et skisseprosjekt, som viser innholdet i og hvordan det Nye Vestre Viken sykehuset fysisk skal utformes. I februar 2017 besluttet Helse Sør-Øst RHF at prosjektet nytt sykehus i Drammen skal føres fra konseptfasen og over i forprosjektfasen.
I denne fasen har Nasjonalt program for leverandørutvikling organisert et dagseminar med møter og workshops mellom prosjektledelsen i Nytt Sykehus i Drammen og aktuelle lands- og bransjeforeninger i NHO, 16. sept. 2015, med den hensikt å få innspill til utfordringer og mulighetsrom knyttet til bygging av nytt sykehus. I tillegg har prosjektdirektør Dag Bøhler hatt en orientering for markedet om fremdriften i prosjektet, i forbindelse med et miniseminar i Drammen om innovative offentlige anskaffelser 1.november 2016.

Les mer

I denne fasen har det vært en bred brukerinvolvering i behovsverifiseringen. Det har vært nedsatt sju medvirkningsgrupper og en tverrgående medvirkningsgruppe, som har medvirket i utarbeidelsen av hovedfunksjonsprogrammet. Det har videre vært egen medvirkningsgruppe for utarbeidelsen av hvert av programmene:

 •  Hovedprogram utstyr (HPU)
 • Overordnet Teknisk program (OTP)
 • Overordnet IKT-program (O-IKT)

For Delfunksjonsprogrammet (DFP) og Skisseprosjektet (SPR) har det videre vært nedsatt henholdsvis 29 og sju medvirkningsgrupper. Konseptfaserapporten ble ferdigstilt våren 2016. Høsten 2016 ble det gjort en tilleggsutredning for å tilpasse prosjektet i forhold til  en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner. KONSEPTRAPPORT Nytt Vestre Viken sykehus SAMLERAPPORT tilleggsutredning I februar 2017 besluttet Helse Sør-Øst RHF at prosjektet nytt sykehus i Drammen skal føres fra konseptfasen og over i forprosjektfasen.

Anskaffelse av arkitekt- og rådgivertjenester

Det ble holdt et informasjonsmøte 19.06.2017 for arkitekt- og rådgiverbransjen i forbindelse med den forestående utlysningen av konkurransen.
Anskaffelsen ble lyst 1. juli 2017. Prosedyre var konkurranse med forhandling med tilbuds- og åpningsfrist 15. august 2017. Helse Sør-Øst RHF inngikk kontrakter for arkitekt- og rådgivertjenester til å prosjektere det nye sykehuset i Drammen.
Prosjekteringsteamet består av syv fagvise kontrakter.

Les mer

1. Arkitekttjenester: Link arkitektur med underleverandør Ratio arkitekter AS og Bølgeblikk arkitekter AS
2. Bygg: Rambøll med underleverandører Norconsult AS og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma AS
3. VVS: Erichsen & Horgen AS med underleverandør Multiconsult ASA
4. EL/IKT: Cowi AS med underleverandør Ing. Per Rasmussen AS
5. Miljø: Multiconsult Norge AS med underleverandør Erichsen & Horgen AS
6. Brann: Norconsult AS med underleverandør Rambøll Norge AS
7. Utstyrsrådgiver: Norsyko AS

Forprosjektfasen

Forprosjektfasen er siste del i tidligfaseplanleggingen. I forprosjektet skal planene for byggeprosjektet detaljeres. Det skal lages tegninger av sykehuset helt ned til romnivå, og det skal utarbeides en plan som beskriver aktiviteter, fremdrift og organisering for det videre arbeidet frem til bygget er ferdig.
Forprosjektet er planlagt gjennomført i 2018.

Les mer

I forprosjektfasen utarbeides det en entreprisemodell. Entreprisemodellen vil være byggherrestyrt – men med variasjoner. Forprosjektet avsluttes i desember 2018. Forprosjektrapporten skal styrebehandles i styret i Vestre Viken Helseforetak i november 2018 og i styret i Helse Sør-Øst 13.desember 2018. Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF har i denne fasen vært i dialog med markedet i forhold til byggnær teknologi. Målet med denne dialogen var å få innspill fra markedet på mulige løsninger innenfor noen sentrale byggtekniske leveranser – se mer under DIALOGFASEN.

Dialog med markedet - leverandørkonferanse

For å forberede markedet så godt som mulig på videre prosess i bygging av nytt sykehus i Drammen inviterer Sykehusbygg HF, på vegne av Helse Sør-Øst RHF, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, til en Leverandørkonferanse 11.april 2018 i Drammen.
Hensikten med leverandørkonferansen er å informere om videre prosjektprosess, avklare forventinger til markedet og bidra til kompetanseoverføring/mobilisere markedet.

Les mer

Helse Sør-ØST RHF ønsker gjennom leverandørkonferansen å:

 • Informere om videre prosjektprosess
  • prosjektmodellen – hensikt og målsetting
  • prosjektprosess – hva skjer når?
  • hvilke muligheter vil det være for dialog og gi innspill?
 • Avklare forventinger til markedet
  • Hvilke områder / behov ønsker prosjektet å utfordre markedet spesielt på og ha dialog om?
 • Bidra til kompetanseoverføring / mobilisere markedet
  • Hvilke erfaringer, kunnskap fra andre områder og sykehusbygg-prosjekter ønsker prosjektet å bygge videre på?

 

Forberedende dialog med markedet

I forkant av den store Leverandørkonferansen 11. april, ønsket den regionale Næringsforeningen i Drammensregionen å legge til rette for at lokalt næringsliv kan ta del av innkjøpene ved bygging og drift av nytt sykehus på Brakerøya.
For å forberede markedet så godt som mulig på videre prosess i bygging av nytt sykehus inviterte derif Næringsforeningen, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Vestregionen alle interesserte til konferanse med etterfølgende 7 temamøter.

Fokus på den forberedende leverandørkonferansen var:

•Hva skal til og hva trenger jeg å vite?
•Er jeg stor nok?
•Hva kreves det av min bedrift?
•Har jeg de resursene jeg trenger?

Les mer

 

Sykehuset Østfold, planlegging og bygging – regionalt næringsliv som leverandør
Prosjektdirektør ved sykehuset Tore Dag Olsen
Innovative anskaffelser – en motor for regional leverandørutvikling
Prosjektleder Cecilie Endresen, Nasjonalt program for leverandørutvikling
Samarbeid i anbudsprosesser
Advokat Mats Ola Harberg, Svensson & Nøkleby
Advokat Mats Ola Harberg vil holde et praktisk rettet innlegg som tar for seg grensen for lovlig samarbeid i anbudsprosesser.
Muligheter og utfordringer ved leveranser til nye Drammen sykehus
Styreleder Heidi Lyche, Dynabyte Consulting

Leverandørkonferanse 11.april 2018

Leverandørkonferansen hadde til hensikt å informere leverandører om status på prosjektet og skissere videre prosjektprosess fremover, slik at leverandørene skulle være best mulig forberedt på å kunne levere gode løsninger på det behovet som Helse Sør-Øst har i forbindelse med bygging av det nye sykehuset

Les mer

Leverandørkonferansen var startskuddet for flere dialogaktiviteter som prosjektledelsen vil ha med leverandørene i forkant av de ulike anskaffelsesområdene.Helse Sør-Øst som ønsker å benytte innovative anskaffelser som metode, og benytte investeringen i det nye sykehuset som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder. Prosjektforløpet for utvikling av det nye sykehuset ble presentert og organiseringen og størrelsesorden på prosjektet ble beskrevet – både i areal og kapasitet. Kompleksiteten i et sykehusprosjekt hvor forvaltning av store verdier krever ”stålkontroll”; som eksempelvis lang varighet og absolutte tidsfrister, mange avhengigheter både i løsninger og produksjon, krevende logistikk, høy grad av kompleksitet og tverrfaglighet og mange aktører. Funksjonsområder innplassert i ny modell og hvordan bygget er tenkt plassert på tomten ble synliggjort, inklusive stråleterapibygg og anviste også mulig plassering av Helsehus. Videre fremdrift ble skissert og også arbeidet med valg av entreprisestrategi. Leverandørene ble oppfordret til å vurdere samarbeid mellom flere mindre firmaer, ha tilstrekkelig kapasitet til rett tidspunkt, kompetanse og evne til å styre «store» komplekse kontrakter og vurdere hva som kan prefabrikkeres og produseres lokalt. Utstyrsområdet ble definert og synliggjorde omfanget av utstyrsanskaffelsene. Et anslag på 50 anskaffelsespakker ble nevnt; for å gi en forståelse av omfanget. Ansvar for å oppfylle utstyrsprogrammet fordeles mellom Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst med en fordeling på henholdsvis 29% og 71%. I løpet av forprosjektet skal det bli utarbeidet en modell for anskaffelse av utstyr; en felles anskaffelsesplan. Det ble synliggjort hvordan formell styring av IKT i byggeprosjekter foregår og omfanget og tidsplanene for IKT-leveransene til det nye sykehuset, samt målsettingene for forprosjektet i 2018. Helse Sør-Øst, har som partner i Leverandørutviklingsprogrammet, besluttet å gjennomføre utvalgte anskaffelser som innovative anskaffelser. Det ble derfor gitt en presentasjon av hva en innovativ anskaffelsesprosess innebærer og hvordan leverandørene best kan forholde seg i en innovativ anskaffelsesprosess; med fokus på dialog. Leverandørene fikk mulighet til å stille spørsmål direkte til fagpersoner fra prosjektet i tilknytning til det anskaffelsesområdet som var aktuelt dem i en gruppevis, interesserettet dialog. Gruppene var delt inn etter områdene Bygg, IKT, Utstyr, VVS, elektro og generelle spørsmål.

Dialogkonferanse Byggnær teknologi 22.juni 2018

Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF hadde dialog med markedet i forhold til byggnær teknologi. Målet med denne dialogen var å få innspill fra markedet på mulige løsninger innenfor noen sentrale byggtekniske leveranser.

Les mer

Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF har i denne fasen vært i dialog med markedet i forhold til byggnær teknologi. Målet med denne dialogen var å få innspill fra markedet på mulige løsninger innenfor noen sentrale byggtekniske leveranser: 1. Bygningsautomasjon, sentral driftskontroll, romkontroll, lysstyring m.m. 2. Teknologi i sengeområder 3. Sikkerhet 4. Andre tilhørende teknologier. FOR MER INFORMASJON – se vedlegg: Dialognotat Nytt sykehus i Drammen – Byggnær teknologi PRESENTASJONER FRA KONFERANSEN: 180622 Dialogkonferanse NSD byggnær teknologi IKT – Stein Arne Meier 20180622 Innlegg NSD Dialogkonferanse byggnær teknologi, Cecilie B Løken 180622 Innlegg dialogkonferanse NSD – byggnær teknologi – Cecilie M.Endresen 180622 Dialogkonferanse NSD Byggnær teknologi – innspillsområder – Stein Arne Meier

Dialog - én til én-møter - vedr. analysehall 12-13. februar 2019

Forutsetningen for en moderne og effektiv laboratoriefunksjon er at flest mulig arbeidsprosesser automatiseres og samles i en felles analysehall. Hensikten med dialogkonferansen var å gi prosjektet et innblikk i muligheter, ideer og løsninger for en moderne analysehall i nytt sykehus i Drammen (NDS). Det var også være relevant å få informasjon om trender leverandørene så for seg for en moderne analysehall.

Les mer

Utviklingen på dette området er rask og det vil være av stor interesse om leverandørene kan informere om nye og forbedrede analyseløsninger som er under utvikling og som kan ha betydning for planlegging og utforming av en moderne og fremtidsrettet analysehall. Slike opplysninger gjør at prosjektet kan vurdere løsninger og evt. legge til rette for implementering i fremtiden.
Det ønskes at leverandørene skisserer et eller flere løsningsforslag inn i det planlagte arealet for analysehall og felles prøvemottak på bakgrunn av analysetall og analyserepertoar. Analysehallens utforming og areal med tilhørende prøvemottak er allerede skissert og planlagt, men det ønskes innspill og ideer for det videre arbeidet.
De ytre rammene for analysehallen og felles prøvemottak samt søyler er p.t. statiske. Det gis mulighet for leverandørene å flytte/justere på valideringsrommene tilknyttet analysehallen, samt veggen mellom analysehallen og felles prøvemottak.
Leverandørene står fritt til å disponere tildelt tid, men det forventes at alle tema (punkt. 3) for dialogkonferansen blir besvart.
Det presiseres at konferansen vil holdes individuelt med hver enkelt kvalifiserte leverandør og HSØ-NSD garanterer konfidensialitet i forhold taushetsbelagte temaer.

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurransen er: 1. januar 2022

Dialogkonferanse Sikkerhet, lås og beslag 8. mars 2019

Det ble gjennomført dialogkonferanse våren 2018 i forhold til byggnær teknologi. Da ble det blant annet anbefalt fra leverandørene å ha en gjennomgående sikkerhetsentreprise hvor dører, lås og beslag var inkludert. Prosjektet satt derfor opp en entrepriseplan med 5401 Sikkerhet, lås og beslag som en gjennomgående sikkehetsentreprise hvor lås og beslag er inkludert, mens dører ikke er inkludert. Prosjektet satte derfor opp en entrepriseplan med 5401 Sikkerhet, lås og beslag som en gjennomgående sikkehetsentreprise hvor lås og beslag er inkludert, mens dører ikke er inkludert. Det var derfor ønskelig med en dialog med markedet rundt denne entreprisen og de fordeler og ulemper det gir å sette sammen entreprisen på denne måten.
Se: https://innovativeanskaffelser.no/sikkerhet-las-og-beslag-nsd/ for mer informasjon.

Ny leverandørkonferanse 13. juni 2019

I mars 2019 godkjente Helse Sør-Øst RHF forprosjektrapporten som grunnlag for videre arbeid med Nytt sykehus i Drammen. Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF ønsker nå å informere nærmere om den videre anskaffelsesprosessen og gå i dialog med markedet i tilknytning til de fem fagområdene - bygg, VVS, elektro, IKT og utstyr.
Målet med dialogen er å forberede markedet så godt som mulig på videre prosess i bygging av nytt sykehus i Drammen, samt få innspill fra markedet på mulige løsninger på utvalgte områder/kartlagte behov, samt å kunne få innspill på hensiktsmessig gjennomføringsmodeller.

Konkurranse