Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene til 2,9 millioner mennesker i Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Viken og Agder. Virksomheten er organisert i et morselskap, Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak), med 11 underliggende datterselskaper som er organisert som selvstendige helseforetak med eget resultatansvar og med arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere. For mer informasjon, se; www.helse-sorost.no

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (6)

Standardisert strålebehandling

Helse Sør-Øst ønsker å realisere behovet for nybygg for strålebehandling i regionen innen 2032, basert på felles føringer og standardisering, tett på øvrige sykehusbygg. Stikkord: tidliginvolvering av utførelseskompetanse og leverandører, prosjektering av én standardløsning for fire bygg lokalisert i fire…

Norsk produksjon av åndedrettsvern

Åndedrettsvern er utstyr som det på grunn av Covid-19 er mangel på i hele verden. Dette skyldes en spesiell situasjon i verdensmarkedet med enorm etterspørsel og problemer med produksjon, logistikk, stengte grenser og mindre kapasitet i lufttrafikken. Helsevesenet klarer i…

Sikkerhet, lås og beslag, NSD

Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen (HSØ-NSD) skal anskaffe et prosjekterings- og fremdriftsverktøy for dører, lås og beslag til nytt sykehus i Drammen for de prosjekterende, byggherre og utførende i alle faser av prosjektet. Prosjekteringsmodulen skal…

Nytt Sykehus i Drammen

Det investeres 8,6 mrd i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Denne investeringen er det en vilje om at skal benyttes som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder. Prosjektledelsen for bygging av det…

Nybygg psykisk helsevern Sørlandet sykehus

Nytt bygg på 12 500 kvm på Eg i Kristiansand. 70 rom for psykiatrisk sykehusavdeling og 10 rom for ungdomsklinikk. Ramme på 780 millioner.

Nytt Østfoldsykehus

Nytt Østfoldsykehus skal gi et helhetlig spesialisttjenestetilbud til befolkningen i Østfold. All akuttvirksomhet samles i nytt sykehus på Kalnes fra 2015.