LUP og FNs bærekraftsmål

Sammen løser vi fremtidens utfordringer

FNs bærekraftsmål

LUPs metode for innovative offentlige anskaffelser hjelper offentlige virksomheter å nå sine bærekraftsmål, gjennom samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Samarbeid er definert som bærekraftsmål 17, som handler om det som kreves for at målene 1-16 skal nås. Utover dette gir LUPs arbeid og metode for innovative anskaffelser betydelige bidrag til bærekraftsmål 9 og 13.

Bærekraftsmål 17 handler om det som kreves for at målene 1-16 skal nås, det vil si samarbeid og ansvar for helheten. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Dette er selve kjernen av det LUP jobber med.

Vi kobler offentlige behov med løsninger fra næringslivet, for å gi bedre tjenester og produkter til sivilsamfunnet. Løsninger utviklet gjennom innovative offentlige anskaffelser baserer seg på samarbeid og utvikling mellom privat og offentlig sektor. Dialog med markedet, brukerundersøkelser og behovsanalyser står sentralt i alt vi gjør.

Innen 2030 skal vi oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser.

For å nå dette bærekraftsmålet er det avgjørende med nye og bedre løsninger på en rekke områder. Innovative anskaffelser har bidratt til å komme nærmere bærekraftsmål 9 gjennom løsninger som elektriske gravemaskiner, kontaktløs måling av pust og puls, sikring av kvikkleireområder og en rekke andre løsninger.

Norge skal bli klimanøytralt i 2030 og være et lavutslippssamfunn i 2050. Innovative anskaffelser gir offentlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner mulighet til å utvikle løsninger med høyere grad av klimatilpasning og mindre klimaavtrykk. I tillegg må vi styrke arbeidet med forebygging, klimatilpasning og beredskap mot naturfare som følge av klimaendringene. Infrastrukturen er bygget for det klimaet vi er vant til. Nå ventes mer regn og økt fare for overvann, stormflo, flom og skred. Skadepotensialet øker med byvekst og befolkningsvekst.  

Gjennom innovative offentlige anskaffelser er det utviklet løsninger som gjør oss mer forberedt på og robuste mot effektene av klimaendringene, som detaljert og lokal flomprediksjon og fremtidsrettet overvannshåndtering. Det er også utviklet løsninger som gir store kutt i utslipp av klimagasser.

Bærekraftsmål 3 handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. I Norge har vi en tilgjengelig helse- og omsorgstjeneste og lang forventet levealder. Folkehelsen i Norge er generelt god, men det er sosiale helseforskjeller.

LUP har jobbet systematisk med innovative anskaffelser innenfor helse, omsorg og velferd og bistått i 102 innovative anskaffelser innenfor disse feltene. Gjennom innovative anskaffelser er det tatt frem nye teknologier, tjenester og løsninger som gir bedre helse og livskvalitet. Eksempler på dette er elektronisk medisineringsstøtte, aktiviseringsroboten Berntsen og digital hjemmeoppfølging for pasient og sykehus.