Fersk rapport: Innovasjonspartnerskap fungerer!

av Bjørnar Grønhaug

Ordningen med Innovasjonspartnerskap for offentlig – privat samarbeid er en suksess! Av 13 prosjekter som er avsluttet så langt har 11 ført til kjøp. Samfunnet har dermed fått bedre løsninger og leverandørene opplever vekst. Dette fremgår av en rapport fra Oslo Economics som nylig er publisert.

- Dette viser hvor godt dette verktøyet for anskaffelser er for innovasjon, sier Ingebjørg Harto, daglig leder i LUP.

Se hele rapporten her:

Oppdatert evaluering av innovasjonspartnerskap – OE-rapport 2023-64

(Click here to read the repport in English)

En robust og attraktiv ordning

Muligheten til å delta i prosessene med innovasjonspartnerskap har gitt offentlige virksomheter en kompetanse som gjør at flere nå signaliserer at de ønsker å bruke prosedyren på utfordringer de står ovenfor.

Innovasjonspartnerskap som metode for anskaffelse av innovasjon har også blitt mer robust på grunnlag av erfaringene både de private og offentlige virksomhetene har gjort seg siden verktøyet ble tilgjengelig.

Leverandørene strekker seg langt

Erfaringer viser at leverandørene som deltar i Innovasjonspartnerskap legger inn en betydelig egen ressursinnsats i prosjektene utover ekstern finansiering – opp mot like mye som de tildeles til utvikling. De opplever at partnerskapene åpner for nye markedsmuligheter.

– Leverandørene er villige til å strekke seg langt og bidra med mye for å utvikle de løsningene samfunnet trenger, sier Ingebjørg Harto.

– Innovative anskaffelser fører til lokal, regional og nasjonal næringsvekst, samtidig som samfunnet får nye og bedre løsninger på kritiske utfordringer. Innovasjonspartnerskapsordningen har vist seg å være et veldig godt verktøy for å oppnå resultater for begge parter i offentlig – privat samarbeid, oppsummerer Harto.

Kommune-Norge får stort utbytte

Kommunene er største prosjekteier. I rundt 40 % av partnerskapene er det kommuner i førersetet. I tillegg til disse er det over 70 kommunale og statlige aktører som har deltatt som følgevirksomheter, med kjøpsopsjon.

Viser stort potensiale

Det finnes flere eksempler på vellykkede innovasjonspartnerskap. Løsningene viser stort potensial for skalering i Norge og internasjonalt.

Ett eksempel på dette er løsningen til Retrams for sporing i steril- forsyningskjeden på sykehusene. Selskapet er nå i dialog med flere sykehus om kjøp av løsningen. Deltakelsen i Innovasjonspartnerskapet har gitt selskapet mulighet til å ansette 7 nye medarbeidere.

Et annet eksempel er selskapet Prodtex som gjennom å delta i flere Innovasjonspartnerskap har gått fra 9 til 40 ansatte og doblet omsetningen fra 200 till 400 mill.

Digitale løsninger som endrer pasientforløp bedrer livssituasjonen til eldre og pleietrengende, og frigjør kapasitet i helsesektoren. Disse løsningene er også i ferd med å tas i bruk over hele landet.

Se fullstendig liste over Innovasjonspartnerskap nederst i saken.

Hva er et innovasjonspartnerskap?

Et innovasjonspartnerskap kan illustreres slik:

Illustrasjon hentet fra regjeringen.no
  • Innovasjonspartnerskap kombinerer utviklingsfasen og det senere kjøpet i én og samme konkurranse.
    • Skiller seg dermed fra andre former for innovative anskaffelser, ved at det ikke er behov for å lyse ut en ny konkurranse når utviklingsfasen er ferdig.
  • Formålet med innovasjonspartnerskap er å ta frem helt nye løsninger på spesifikke behov hos oppdragsgivere, der det ikke finnes en tilgjengelig løsning i markedet.
  • I et Innovasjonspartnerskap kan det følge med økonomisk risikoavlastning til leverandøren(e).
  • Innovasjonspartnerskap er en prosessform definert i regelverket for offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Innovasjonspartnerskap som er gått til kjøp:

Innovasjonspartnerskap som fortsatt er under utvikling:

Red@Home