Nyskapende pasientforløp – nye løsninger i kreftomsorgen

Sykehuset Østfold ønsker å realisere Pasientens helsetjeneste gjennom nyskapende metoder for innhenting, deling og bearbeiding av historisk og sanntidsinformasjon i behandlingsforløpet for kreftpasienter. Innovasjonspartnerskapet skal resultere i en helhetlig løsning/tjeneste for avstandsoppfølging.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Oppstart og prosjektorganisering

Det er engasjert prosjektleder og en prosjektgruppe er etablert. I gruppen deltar personer med fagkunnskap fra kreftavdelingen, teknologi, innkjøp og Fredrikstad kommune. Det er nedsatt en styringsgruppe med bred representasjon fra mange aktører.

Behov

Sykehuset har jobbet med behovskartlegging over lengre tid, og kunnskapen fra dette arbeidet er nå dokumentert gjennom detaljerte verdistrømsanalyser. I tillegg har man engasjere tjenestedesignere for å få tydelig fram ulike brukerstemmer i den videre dokumentasjonen av behovet. Behovskartleggingen er samlet i en egen rapport.

Dialog med markedet

Prosjektgruppen har gjennomført to dialogworkshops med leverandørene i mai 2018. Innspillene fra markedet vil danne grunnlaget for konkurransegrunnlaget som vil foreligge høsten 2018.

Konkurranse

Konkurransen ble kunngjort på Doffin i uke 41. Du finner også konkurransgrunnlaget og vedleggene i kolonnen til venstre på denne siden.

Utvikling

Sykehuset signerte i september 2019 avtale om innovasjonspartnerskap med Diffia, som i samarbeid med Netlife Design og Sopra Steria nå går i gang med å utvikle løsninger på behovene i prosjektet.

Kjøp av løsning

Sykehuset Østfold inngikk i desember 2021 avtale om kjøp av utviklet løsning.

Les mer

I etterkant av kjøpsavtalen med Sykehuset Østfold har ytterligere 5 helseforetak i Helse Sør-Øst RHF valgt å utløse kjøpsopsjon. Dette er mulig da dette inngikk som en del av avtalen om innovasjonspartnerskap fra starten av.