NAV Human

Ungt utenforskap er en enorm samfunnsutfordring. Det er komplekse og sammensatte årsaker til at ungdom faller utenfor arbeidslivet og skoleløp. Felles for disse ungdommene, er at de befinner seg i en utsatt situasjon som fort kan skalere i en negativ retning. NAV har forsøkt ulike tilnærminger for å ivareta denne problematikken. NAV Øygarden har lovende resultater med en metodikk med gruppeoppfølging av ungdommen, og i dette innovasjonspartnerskapet ønsker de å utforske metoden og utvikle tilhørende digitale verktøy for samhandling og økt brukermedvirkning. Målet er en mer effektiv oppfølging. Dersom man lykkes er gevinstpotensialet for samfunn og individ stort.

Aktører

Status

Pågående anskaffelse

Resultater

Foreløpige resultater
Piloteringen vitner om at ungdommene opplever høyere grad av jobbhåp og økt mestring i sine liv. De blir i stand til å gjennomføre valg, og blir bevisste på den makt de har i egne liv.

Prosess

Prosjektoppstart

Etablering av prosjektgruppe med representanter fra innkjøp og behovseier(e)

Kartlegge behov

Vurdere om behovet er godt nok kartlagt som det er eller om det bør gjøres en mer omfattende behovskartlegging

Dialog med markedet

Gjennom markedsdialogen før utlysning av innovasjonspartnerskapet ønsker NAV Øygarden mer innsikt i hvilke nye løsninger som finnes i markedet, og om det er interesse for å utvikle en løsning på behovene slik NAV beskriver dem. Man ønsker også å kartlegge om det allerede finnes anskaffelsesklare løsninger i markedet. Løsninger som allerede finnes i markedet kan ikke omfattes av innovasjonspartnerskapet ettersom prosedyren stiller krav til innovasjon, men kan imidlertid inngå som komponenter i en helhetlig og ny løsning.

Les mer

Prosedyren innovasjonspartnerskap kan bare benyttes dersom oppdragsgiverens behov ikke kan dekkes av løsninger som er tilgjengelige i markedet, og at det derfor er behov for en helt ny eller betydelig forbedret løsning sammenlignet med det som finnes tilgjengelig på markedet. Eksisterende løsninger kan inngå som komponenter i løsningen, men den vesentlige leveransen i innovasjonspartnerskapet må være innføring av en ny eller betydelig forbedret vare, tjeneste eller prosess, inkludert produksjons-, bygge- eller anleggsprosesser, en ny markedsføringsmetode eller en ny organisasjonsmetode innen forretningspraksis, arbeidsplassorganisering eller eksterne relasjoner.

Lage konkurransegrunnlag

Arbeidet med konkurransegrunnlaget omfatter konkurransemalen, behovsbeskrivelsen og kontrakten som omfatter utviklingsløpet og kjøpsopsjonen

Pre-kvalifisering av leverandører eller konsortier (søkergrupper)

I et innovasjonspartnerskap må leverandørene som skal levere forslag gjennom en kvalifiseringsrunde

Les mer

Vurdere innsendte forslag

Kvalifiserte leverandører (oppdragsgiver kan begrense dette antallet) får levere løsningsforslag. På dette punktet likner innovasjonspartnerskap på prosedyren for konkurranse med forhandlinger.

Inngåelse av innovasjonspartnerskap

Etter forhandlingene er avsluttet vurderes de endelige tilbudene og det kan inngås ett eller flere innovasjonspartnerskap. Dersom det inngås flere innovasjonspartnerskap er leverandørene i en situasjon der de utvikler løsninger som enten konkurrerer eller som supplerer hverandre.

Konseptutvikling, prototyping og testing

Leverandører som har inngått innovasjonspartnerskap skal så gjennom iterative prosesser for utvikling, prototyping og testing

Kjøpsopsjon

Etter at løsningen er testet har oppdragsgiver en opsjon på kjøp dersom man er fornøyd med resultatene og løsningen er anskaffelsesklar. I noen tilfeller trenger leverandøren mer tid til kommersialisering (få løsningen anskaffelsesklar) enn det opsjonstiden åpner. I slike tilfeller kan løsningen kjøpes på et senere tidspunkt, men da i en ny anskaffelsesprosess og i konkurranse med eventuelt andre løsninger som mener de kan levere på oppdragsgiverens behov.

Om anskaffelsen

I dette prosjektet ønsker vi å utforske nye veier til målet om arbeid til alle som ønsker det. Vi tror det handler mye om holdninger. Våre veilederes holdninger i møte med mennesker – ikke brukere. Unge menneskers holdning til seg selv og sin egen situasjon; ressurser på avveie – ikke problemer som skal løses. En ny måte å tenke på, en ny måte å benytte kunnskapen på.

Vi tror gode menneskemøter ligger til grunn for å skape endring til det bedre hos den enkelte. Gode menneskemøter som kan skje innenfor eller utenfor NAV sitt tilbud. Gode menneskemøter med erfarne veiledere eller med et menneske i samme situasjon. Individuelle menneskemøter eller møter mellom flere samtidig.