Markedssystem for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasse

Anskaffelsen har som målsetting å utvikle et bærekraftig system for håndtering av overskuddsmasser og mer effektiv transport i bygge- og infrastrukturprosjekter.
I dag nyttiggjøres overskuddsmasser fra anleggsarbeider i liten grad, praksisen er preget av uttak av nye masser, forbruk og deponering. Dette innebærer ofte lange transportveier for massene som fører til store klimautslipp og negative effekter på lokalmiljø.

Aktører

Sist oppdatert

Følgevirksomheter

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Om anskaffelsen

Prosessen

Behovskartlegging

Det er gjennomført en bred behovskartlegging hos de ulike interessentene i prosjektet.

Dialogkonferanse

Bærum kommune gjennomførte dialogkonferanse med interesserte leverandører 15. desember 2021.

Les mer

Workshop med konsortier