Markedssystem for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasse

Anskaffelsen har som målsetting å utvikle et bærekraftig system for håndtering av overskuddsmasser og mer effektiv transport i bygge- og infrastrukturprosjekter.
I dag nyttiggjøres overskuddsmasser fra anleggsarbeider i liten grad, praksisen er preget av uttak av nye masser, forbruk og deponering. Dette innebærer ofte lange transportveier for massene som fører til store klimautslipp og negative effekter på lokalmiljø.

Aktører

Sist oppdatert

Følgevirksomheter

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@nho.no
906 72 754

Prosessen

Behovskartlegging

Det er gjennomført en bred behovskartlegging hos de ulike interessentene i prosjektet.

Dialogkonferanse

Bærum kommune gjennomførte dialogkonferanse med interesserte leverandører 15. desember 2021.

Les mer

Workshop med konsortier

Om anskaffelsen

Bærum kommune ønsker å utvikle et markedssystem som skal gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmasser lokalt, i første omgang med fokus på steinmasser. Markedssystemet skal legge til rette for enklere, tettere og smarte samarbeid mellom bransjeaktørene og nærliggende prosjekter.

Det er behov for å lage et felles system som :

  • viser tilgjengelige alternativer der overskuddsmasse kan skaffes eller leveres. Dette kan f.eks. enten være nærliggende prosjekter med massebehov eller -overskudd, et gjenvinningsmottak, en havn med mellomlagringsarealer, et pukkverk etc.
  • synliggjør transportalternativer og -planer kan slik at det er mulig å finne eller tilby optimale transportløsninger for masser, enten det er på vei, på sjø eller med tog
  • sikrer kvalitet og dokumentasjon på massene som anskaffes eller leveres
  • spore massen fra tilbyder til mottaker slik at man vet at massen man mottar har riktig kvalitet
  • synliggjør klimaeffektene av å benytte seg av massene