KlimaGrunn – klimagassreduksjon i grunnarbeider

Krevende grunnforhold en rekke steder i landet medfører ofte behov for omfattende grunnforsterkning og sikringsarbeider for å hindre at skred utløses i utbyggingsprosjekter, spesielt i kvikkleireområder. I tillegg benyttes store offentlige ressurser årlig for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Dagens sikringsmetoder medfører store terrenginngrep, klimagassutslipp, og kostnader. Med prosjektet «Klimagassreduksjon i grunnarbeider» ble Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR en av vinnerne av Innovasjon Norges «innovasjonspartnerskapskonkurranse» for 2018. I løpet av våren 2019 vil vi få svar på om det finnes leverandører og utviklingsmiljøer som tar utfordringen fra det offentlige og som kan utvikle nye løsninger som er bedre for miljøet.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Johan Englund

Johan Englund

Fagdirektør

Johan.Englund@dfo.no
938 24 553

Innovasjonspartnerskap

Problemavgrensning og første versjon av behovsbeskrivelsen

Et innovasjonspartnerskap er begrenset både i tid og utviklingsmidler. I denne første fasen er formålet å avgrense problemstillingen innenfor rammene og lage en forståelig behovbeskrivelse som markedet kan ta utgangspunkt i.

Markedskartlegging og dialog

Den neste fasen handler om å få bedre oversikt over hvilke løsninger som allerede eksisterer (innovasjonspartnerskap kan ikke benyttes dersom løsninger allerede eksisterer) og få innspill fra leverandører og eksperter på hva som er realistisk å utvikle innenfor rammen av prosjektet. Denne kunnskapen og innsikten hentes inn gjennom markedskartlegging og gjennom dialog med markedet.

Forberede konkurransegrunnlag

Med en endelig behovsbeskivelse på plass kan resten av konkurransegrunnlaget gjøres klart og offentliggjøres.

Konkurransegjennomføring innovasjonspartnerskap "Klimagassreduksjon i grunnarbeider"

De tre oppdragsgiverne Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR inngår innovasjonspartnerskap med én eller flere leverandører/konsortier for utviklingsarbeidet.

Les mer

Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg inngikk i 2020 et innovasjonspartnerskap med et konsortiet bestående av Cautus Geo, Multiconsult og Norcem, som har styrket seg med seismikk-selskapet Argeo som innovasjonspartner i KlimaGrunn.

Utviklingsfasen

Kjøp

Om anskaffelsen

Innovasjonspartnerskapet «Klimagassreduksjon i grunnarbeider» (KiG) gjennomføres som et tett samarbeid mellom Statens vegvesen (SVV), Statsbygg og Bane NOR, og tar sikte på å løse felles utfordringer. Gjennom innovasjonspartnerskapet skal de involverte partnerne gå sammen med leverandører for å utvikle helt nye løsninger for å redusere klimagassutslippene og unngå terrenginngrep knyttet til sikrings- og grunnforsterkningsarbeider i områder med kvikkleire.   Krevende grunnforhold en rekke steder i landet medfører ofte behov for omfattende grunnforsterkning og sikringsarbeider for å hindre at skred utløses i utbyggingsprosjekter, spesielt i kvikkleireområder. I tillegg benyttes store offentlige ressurser årlig for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Kvikkleire blir flytende ved omrøring, eller overbelastning. Derfor kan kvikkleireskred forplante seg flere hundre meter fra utløsningsstedet og få fatale konsekvenser, slik som Rissaskredet i 1978. Kvikkleireskred utløses både av naturlige prosesser (for eksempel erosjon), eller som følge av menneskelig aktivitet (for eksempel anleggsvirksomhet). I Norge kan man finne kvikkleire i områder under marin grense som strekker seg opp mot 220 moh. Store deler av de mest fruktbare jordbruksarealene og tettest befolkede områdene på Østlandet og i Trøndelag befinner seg i områder med store kvikkleireavsetninger. Dagens sikringsmetoder medfører store terrenginngrep og klimagassutslipp. I tillegg medfører krav om fortetting i urbane strøk at det iverksettes prosjekter på tomter der grunnforholdene må forbedres. Disse tiltakene fører til høye kostnader og klimagassutslipp. Med de økende klimautfordringene vi har foran oss, er det behov for å utvikle klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoder for å unngå at nødvendige tiltak for å øke samfunnssikkerheten og arealutnyttelsen går på bekostning av klima og miljø.   Les mer om prosjektet på Vegnett.no og om prosedyren Innovasjonspartnerskap på anskaffelser.no.

Prosessmodell for prosedyren Innovasjonspartnerskap