Innovasjonspartnerskap: Smarte vegger

Materialvalg og forbedringer i byggemetode for innvendige bygningsdeler kan effektivisere byggeprosesser og bidrag til redusert miljøfotavtrykk. Statsbygg har fått finansiell støtte fra Innovasjon Norge til utvikling av et innovativ og industrialisert byggesystem og inviterer leverandører til å konkurrere om utviklingsmidlene til et innovasjonspartnerskap. Løsningen skal ivareta samme funksjoner, ytelser og behov som en tradisjonelt bygget innvendig vegg, og med smarte løsninger for skjulte tekniske installasjoner, dørmiljøer og tekniske gjennomføringer i veggene.

Aktører

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@nho.no
920 81 670

Resultater

Målet for prosjektet
Rimeligere, raskere og mer bærekraftig
Bygge rimeligere, raskere og mer bærekraftig ved bruk av industrialiserte byggesystemer, lokalt trevirke og med fokus på gjenbruk og sirkularitet i produksjon, montasje og drift.

Prosess

Prosjektstart

Etablering av prosjektgruppe med representanter fra innkjøp og behovseier(e)

Kartlegge behov

Vurdere om behovet er godt nok kartlagt som det er eller om det bør gjøres en mer omfattende behovskartlegging

Dialog med markedet

Gjennom markedsdialogen før utlysning av innovasjonspartnerskapet ønsket Statsbygg mer innsikt i hvilke nye løsninger leverandørene jobbet med , og interessen for å utvikle en løsning på behovene slik Statsbygg beskriver dem. Man ønsket også å kartlegge om det allerede finnes anskaffelsesklare løsninger i markedet. Løsninger som allerede finnes i markedet kan ikke omfattes av innovasjonspartnerskapet ettersom prosedyren stiller krav til innovasjon, men kan imidlertid inngå som komponenter i en helhetlig og ny løsning.

Les mer

Prosedyren innovasjonspartnerskap kan bare benyttes dersom oppdragsgiverens behov ikke kan dekkes av løsninger som er tilgjengelige i markedet, og at det derfor er behov for en helt ny eller betydelig forbedret løsning sammenlignet med det som finnes tilgjengelig på markedet. Eksisterende løsninger kan inngå som komponenter i løsningen, men den vesentlige leveransen i innovasjonspartnerskapet må være innføring av en ny eller betydelig forbedret vare, tjeneste eller prosess, inkludert produksjons-, bygge- eller anleggsprosesser, en ny markedsføringsmetode eller en ny organisasjonsmetode innen forretningspraksis, arbeidsplassorganisering eller eksterne relasjoner.

Lage konkurransegrunnlag

Arbeidet med konkurransegrunnlaget omfatter konkurransemalen, behovsbeskrivelsen og kontrakten som omfatter utviklingsløpet og kjøpsopsjonen

Pre-kvalifisering av leverandører eller konsortier (søkergrupper)

I et innovasjonspartnerskap må leverandørene som skal levere forslag gjennom en kvalifiseringsrunde

Vurdere innsendte forslag

Kvalifiserte leverandører (oppdragsgiver kan begrense dette antallet) får levere løsningsforslag. På dette punktet likner innovasjonspartnerskap på prosedyren for konkurranse med forhandlinger.

Inngåelse av innovasjonspartnerskap

Etter forhandlingene er avsluttet vurderes de endelige tilbudene og det kan inngås ett eller flere innovasjonspartnerskap. Dersom det inngås flere innovasjonspartnerskap er leverandørene i en situasjon der de utvikler løsninger som enten konkurrerer eller som supplerer hverandre.

Konseptutvikling, prototyping og testing

Leverandører som har inngått innovasjonspartnerskap skal så gjennom iterative prosesser for utvikling, prototyping og testing

Kjøpsopsjon

Etter at løsningen er testet har oppdragsgiver en opsjon på kjøp dersom man er fornøyd med resultatene og løsningen er anskaffelsesklar. I noen tilfeller trenger leverandøren mer tid til kommersialisering (få løsningen anskaffelsesklar) enn det opsjonstiden åpner. I slike tilfeller kan løsningen kjøpes på et senere tidspunkt, men da i en ny anskaffelsesprosess og i konkurranse med eventuelt andre løsninger som mener de kan levere på oppdragsgiverens behov.

Om anskaffelsen

Bakgrunn for prosjektet

I prosjekt nytt regjeringskvartal og mange andre bygninger er bæresystemet basert på betong alene eller i kombinasjon med stål. Dette betyr at bæresystemet med søyler og dekker etableres, og bygningen tettes, før ikke-bærende innervegger settes opp mellom betongdekkene. De ikke-bærende innerveggene er som regel plassbyggede stenderverksvegger med isolasjon og gipskledning som tilpasses, sparkles, pusses og males på plassen. Byggemetoden resulterer i lang byggetid med mange manuelle operasjoner og høy grad av støvende arbeider. Dette kan medføre unødvendig stort rengjøringsbehov og høyt materialsvinn. Innervegger utgjør en stor andel av et byggs komponenter og i prosjekt nytt regjeringskvartal alene er det planlagt for ca. 50.000 m2 innervegger. Å få tilgang til et predefinert innerveggsystem som kan prefabrikkeres før montering, og med muligheter for senere gjenbruk, vil kunne spare samfunnet for store summer, samtidig som det vil bedre det totale miljøavtrykk fra byggene.

Formål med innovasjonspartnerskapet

Materialvalg og byggemetode for innvendige bygningsdeler er ett av områdene der Statsbygg ser store muligheter for forbedring både innen effektivisering av byggeprosesser og bidrag til redusert miljøfotavtrykk. Økt bruk av prefabrikkering og industrialiserte byggesystemer kan gi bedre materialutnyttelse, og utvidet bruk av trebaserte materialer kan bidra til reduserte utslipp og bedre muligheter for sirkulære og bærekraftige produkter. Statsbygg søker derfor et industrialisert byggesystem som ivaretar samme funksjoner, ytelser og behov som en tradisjonelt bygget vegg. Det vil være behov for å ivareta alle aspekter relatert til innervegger. Dette er f. eks. skjulte tekniske installasjoner, dørmiljøer og tekniske gjennomføringer i veggene, lydkrav og brannkrav, og med løsninger for håndtering av avvik på byggeplass