Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

Langs norske veger har vi i dag rundt 1.500 snøskredpunkt, i tillegg forventer vi en økning i snøskredaktivitet på grunn av klimaendringene. Prosjektet ønsker å finne ei løsning som kan oppdage skredet og stenge vegen før noen kjører inn i det.

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Innlandet

kjersti.granaasen@nho.no
48052856

Prosess

Behovskartlegging

Fasen løper gjennom høsten 2020. Den har som formål å avdekke fylkeskommunens og andre interessenters behov. I fasen skal innovasjonspotensiale spisses.

Les mer

Prosjektet er i dialog med andre veieiere, sluttbrukere, veibrukere etc. for å avdekke hvilke behov og utfordringer det må tas hensyn til og løses.

Markedsdialog

I denne fasen vil prosjektet komme i dialog med næringslivet og potensielle leverandører for å drøfte problemstillingene.

Les mer

Gjennom markedsdialogen ønsker Troms og Finnmark fylkeskommune å

 • Informere markedet om prosjektet og utfordringene som ønskes løst
 • Informere om innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser
 • Få innspill fra leverandørene til hvordan man best kan løse utfordringene
 • Del 1–Dialogmøte med i regi av ITS Norway, gjennomført
 • Del 2–Dialogkonferanse med gruppearbeid, 27. januar 2021
 • Del 3 –Møter med relevante nettverk *
 • Del 4–Innspillsnotater**
 • Del 5–Én-til-én-møter*
 • Del 6–Dialogkonferanse nr 2 med fokus på matchmaking mellom leverandører

Påmelding via sidene HER. 

 

 

Konkurranse

I denne fasen velges den eller de mest egnede samarbeidspartnerne for prosjektet.

Les mer

I denne fasen velges den eller de mest egnede samarbeidspartnerne for prosjektet.

Konkurransegrunnlaget er lagt ut på Doffin.

Fasen består av følgende aktiviteter:

 • Kunngjøring av konkurransen (februar 2021)
 • Prekvalifisering
 • Innlevering og presentasjon av tilbud
 • Forhandling
 • Innlevering av endelig tilbud
 • Evaluering
 • Kontraktsinngåelse

Innovasjonspartnerskap legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør. Prosedyren brukes ved anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før.

Les mer om Innovasjonspartnerskap HER. 

 

Utvikling og testing

I samarbeid med valgt leverandør skal løsningen utvikles og testes

Les mer

Prosjektet planlegger å kjøre de første testene vinteren 2021-22, i en rekke skredområder. De ulike potensielle testområdene har ulike forutsetninger, både med tanke på hvilke skredtyper som er vanlige, men også med tanke på tilgang til f.eks. strøm og kommunikasjon.

Ved mange av skredområdene i Norge er tilgangen til strøm og/eller kommunikasjonsløsninger mangelfull, slik at den eller de løsningene som velges bør ta hensyn til dette.

Produktet videreutvikles underveis og det planlegges for nye testen vinteren 2022-23.

Kjøp

Målet er at endelig produkt skal være klar til anskaffelse høsten 2023.

Om anskaffelsen

Prosjektet er et  Innovasjonspartnerskap med midler fra Innovasjon Norge. Målet er å finne en løsning på deteksjon av snøskred som treffer veien og deteksjon av om det er trafikanter inne i skredområdet. Systemet må også kunne varsle nødvendige aktører og automatiske stenge av skredområdet, slik at det ikke kjøretøy beveger seg inn i området og utsetter seg for risiko.

Det er også et mål at løsningen skal være rimelig i anskaffelse, installasjon, drift og vedlikehold slik at det i kan tas i bruk på flest mulig av de 1.500 skredpunktene.

Prosjektet har så langt ikke klart å avdekke at det ikke eksisterer tilfredsstillende løsninger, verken nasjonalt eller internasjonalt. Samtidig mener alle prosjektet har vært i kontakt med, at det behov for dette på markedet og dermed vil en slik løsning være kommersielt interessant for leverandørene.

Det antas å være marked for dette både nasjonalt, men også internasjonalt for eksempel i Europa og USA/Canada.

Innovasjonspartnerskap legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør. Prosedyren brukes ved anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før.
Se nærmere om prosedyre for Innovasjonspartnerskap HER. 

Se prosjektets hjemmesider HER.