Mål og aktiviteter der pasienten er (MAP)

Innovasjonspartnerskapet har som mål å utvikle en digital løsning for samhandling mellom pasient og helsepersonell som bidrar til en god målstyrt prosess under gjennomføringen av behandlingsforløpet, og sikrer pasientens eierskap til egen behandling.

Sist oppdatert

Følgevirksomheter

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse

riche.vestby@nho.no
991 69 952

Prosess

Opprettelse av prosjektgruppe

Det er satt ned en bred tverrfaglig gruppe bestående av prosjektleder, fagpersoner og teknologer fra sykehuset og kommunen. I tillegg deltar Høgskolen i Østfold, Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp i prosjektgruppen. Det er også etablert en egen styringsgruppe for prosjektet.

Behovskartlegging

Det er gjennomført en bred behovskartlegging hos de ulike interessentene i prosjektet.

Dialog med markedet

Dialog med markedet er gjennomført tidlig i 2022.

Konkurranse

Konkurransen med mulighet for prekvalifisering ble kunngjort i starten av april 2022.

Tildeling av kontrakt

Diffia vant konkurransen i sterk konkurranse med flere andre aktører. Utviklingsløpet igangsatt høsten 2022.

Om anskaffelsen

 

Det er en utfordring i dag at rehabiliteringsprosessen er lite sammenhengende og koordinert mellom spesialisthelsetjeneste og kommunale rehabiliteringstjenester. Det er også en svakhet at pasientene involveres for lite i rehabiliteringsprosessen, dette til tross for gode forsøk fra rehabiliteringsteamet på å få dette til. Mange pasienter rapporterer også lite informasjon om hva som skal skje videre, etter overføring til hjemmet.

En innovativ løsning bygget på brukerens mål, som kan følge brukeren gjennom behandlingsforløpet, med god koordinering av hele prosessen (bruker – terapeuter/de ulike aktørene involvert/tjenestenivåene), vil ha store kvalitative, helsemessige og økonomiske gevinster.

Gjennom innovasjonspartnerskapet vil prosjektet ha som mål å utvikle en løsning som muliggjør dette.