Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

Helse Bergen HF er tildelt et innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge for å utvikle en løsning som skal sikre identifisering og hvor kirurgiske enkeltinstrumenter befinner seg i sykehuset. Helse Bergen vil vite hvor utstyret er, hvor det har vært og hvor det skal.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse

riche.vestby@nho.no
991 69 952

Utfordring

Helse Bergen har behov for en løsning som gjør det mulig i sann tid å vite hvor utstyret er, hvor det har vært og hvor det skal. Løsningene må være teknologisk robuste, kunne fungere i byggenes eksisterende tekniske infrastruktur, og tåle alt av ytre påvirkning i lang tid.

Prosjektorganisering

Prosjektet er godt forankret i ledelsen i helseforetaket. Prosjektgruppa består av personer fra ulike fagmiljø ved sykehuset og Sykehusinnkjøp har også en viktig rolle i gruppa.

Behovskartlegging

Sterilforsyningskjeden involverer mange ulike steg og aktører. Det er foretatt en grundig behovskartlegging som fanger både detaljene i de ulike behovene og helhetsbildet. Prosjektgruppa har fått hjelp av designere i denne delen av prosessen. Prosjektleder med flere i prosjektgruppen arrangerte et enkelt dialogmøte med interesserte designmiljø i forkant av utlysningen av konkurransen om å løse oppdraget for helseforetaket. Dette gjorde at designmiljøene raskt fikk innblikk i kompleksiteten i prosjektet og hvilke behov prosjektgruppen hadde for ekstern støtte.

Les mer

Se film om behovet her

Dialog med markedet

Det ble arrangert dialog med leverandørene i midten av mai 2019, der behovene ble presentert. Det ble også gjennomført en idédugnad. Innspillene og ideene som kom fram denne dagen tas med i det videre arbeidet med konkurransegrunnlaget.

Konkurranse

Mange aktører meldte seg på i konkurransen om å få inngå innovasjonspartnerskap med helseforetaket. Det ble til slutt bedriften Retrams AS som vant konkurransen. Løsningen skal kunne lokalisere hvor i sterilforsyningskjeden kirurgisk gjenbruksutstyr befinner seg. Retrams AS holder til i Florø og har logistikk som sin kjernevirksomhet.

Utvikling

Retrams AS vil utvikle en ny løsning for identifikasjon av kirurgisk enkeltutstyr. De vil sammen med helseforetaket se på mulighetene for å kunne finne og identifisere en unik «DNA» som gjenkjennelse av hvert enkelt instrument, uten nødvendigvis fysisk merking/tagging. Utviklingsløpet er godt i gang og målet er å levere en prototype til utprøving. Denne skal testes på sykehuset høsten 2021.

Om anskaffelsen

Illustrasjon av sterilforsyningskjeden

 

Helse Bergen vil finne teknologiske løsning/er som vil kunne gi sykehusene i Helse Vest full oversikt over instrumentparken og hvor enkelt utstyret befinner seg. Enkeltinstrumenter brukes flere tusen ganger og løsningen skal bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i planlegging, og styrke verdikjedene for logistikk i sykehusene.

Løsningen skal sikre sterilforsyningskjeder i sykehus med effektive identifikasjonsløsninger som tåler både kjemi, varme og trykk.

Identifisering og overvåkning av kompliserte kirurgiske instrumenter vil gi sykehusene store mulighetsrom på tilgjengelighet.

Les mere her:
https://helse-bergen.no/fag-og-forsking/innovasjon-ved-haukeland-universitetssjukehus/innovasjonspartnerskap-om-sterilforsyning-pa-haukeland

Samtlige dokumenter på anskaffelsen ligger i Mercell.