Innovann – Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder

Bærum kommune har 14 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger som skal bidra til fremtidsrettet overvannshåndtering i kommunene. I løpet av høsten 2020 vil Bærum kommune gjennomføre en konkurranse om å inngå et eller flere innovasjonspartnerskap, medl formål å utvikle nye løsninger som bidrar til tverrgående prosesser, felles eierskap og helhetlig beslutningsunderlag for overvannshåndtering i Bærum. Lørenskog er
samarbeidskommune i gjennomføring av partnerskapet.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Om anskaffelsen

Prosess

Forprosjekt

Bærum kommune har gjennom et forprosjekt i 2019 fått god kunnskap om hva som finnes i markedet av løsninger innen dette store, brede temaet fremtidsrettet overvannshåndtering. Det ble
spilt inn løsninger knyttet til behov for nytt planverktøy, løsninger knyttet til behov for blågrønne løsninger på terreng og løsninger på utfordringer under bakken, i og i tilknytning til rørsystemet i
kommunen. Våren 2020 har tjenestedesignere arbeidet med å se på dette med et annet perspektiv. Gjennom en systemorient designtilnærming har de gjennomført et innsiktsarbeid for å fylle ut bildet om hvor
skoen trykker, og hvor innsats vil gi størst effekt. Behovene Bærum har identifisert er verifisert av Lørenskog kommune og Norsk Vann.

Vurdere behov

Gjennom kartleggingsarbeidet har Bærum kommune kommet frem til to behov de mener vil kunne gi særlig stor effekt for kommunen. Det er behov for tverrgående prosesser i organisasjonen, felles eierskap til utfordringene, samt behov for helhetlig beslutningsgrunnlag. Tverrgående prosesser i kommunen og felles eierskap handler både om hvordan ulike sektorer i kommunen spiller inn behov og kunnskap slik at helheten sikres, og de samme sektorene forplikter seg til å ta i bruk en løsning som ivaretar det riktigste beslutningsunderlaget. Hva som skal til
for å lande på hva som er det riktigste beslutningsgrunnlaget i ulike situasjoner, for ulike områder gitt ulike forutsetninger kan vi ikke se finnes på markedet i dag – og ser derfor at et
innovasjonspartnerskap vil kunne få frem helt nye løsninger innen dette. Til nytte for kommunerover hele landet.

Les mer

Det er viktig å få på plass  felles eierskap og prosesser på tvers av organisering: Kommunen har behov  for vite hva de riktige tiltak  er der  det er utfordringer, hvordan de får involvert innbyggeren til å ta sin del av jobben? Hvordan ser kombinasjonen av tiltak ut slik at den er mest mulig hensiktsmessig ut fra eksempelvis funksjon, økonomi, topografi, sambruk av areal, drift og vedlikehold etc.? Hvordan vurderer kommunen effekten av et sett ulike tiltak innenfor et problemområde? Hvordan kan man simulere seg frem til effekten av tiltak i et problemområde, og få en mer presis kunnskap om hvilke tilgrensende områder som planmessig må innlemmes for å løse problemene? Hvordan kan vi bli bedre på å vurdere spesifikke nedbørsfelt i relasjon til ulike reguleringsområder? Bærum kommune har behov for tydelige prosesser som ivaretar planlegging og gjennomføring av tiltak på tvers av dagens organisering.

Dialog med markedet

Sammen med Lørenskog kommune inviteres næringslivet til dialog. Dialogprosessen er delt i 2 ulike arrangement. Først Dialogkonferanse der utfordringene presenteres og næringslivet får anledning å presentere seg, dette foregår digitalt 4 juni 10-12.
Mer informasjon kommer

Utvikling av leverandørkonsortium

Bærum kommune mente at at de leverandørene de ønsket kontakt med imøtekom en bred kompetansesammensetning og utarbeidet en liste over kompetanseområder på de kompetanseområder de ønsket deltakelse av i markedsdialogen:
● Erfaring med og kompetanse på planprosesser, både administrativt og politisk.
● Innovasjon
● Tech
● Prosessoptimalisering, prosessverktøy
● Samfunnsøkonomi, beregningsmodeller
● Urbanhydrologi
● GIS
● Landskapsarkitektur
● Annet

Derfor la de opp til en prosess der leverandører kunne finne hverandre med tanke på å inneha den kompetansen de ønsket seg

Anskaffelse av innovasjonen

Det kom 7 gode tilbud som kommunen evaluerte gjennom en omfattende evaluering av og av disse gikk 3 videre til forhandlinger.
De som tilslutt vant kontrakten var et konsortium bestående av Envidan, Scalgo, Aarhus vand, SLA og Menon

Les mer

Bærum utvikler nytt verktøy for å håndtere styrtregn og flom
Kommunen inngår samarbeid med et dansk-norsk team ledet av EnviDan, med partnerne SLA Norge, Menon, Aarhus Vand og Scalgo. Kontrakten har en verdi på 12 millioner kroner.
Ambisjonen er å utvikle et nytt verktøy som blant annet kan simulere effekten av ulike flomtiltak og løsninger i et gitt område.

 

Anskaffelsesdokumenter