Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@nho.no
997 02 688
Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse

riche.vestby@nho.no
991 69 952

Framdrift

Behov

I februar 2017 ble det arrangert en erfaringsdelingsworkshop med 12 kommuner, samt en behovskartleggingsworkshop med brukere og tjenesteytere. Resultatet av kartleggingen ble sammenstilt i en felles tjenestereise for elektronisk medisineringsstøtte.

Dialog

Kommunene gjennomførte ulike dialogakiviteter med markedet våren 2017. Det ble arrangert en dialogkonferanse 6. april, og en til en møter med interesserte leverandører ble gjennomført i uke 22.

Konkurranse

Samarbeidskommunene har basert på tilbakemelding og informasjon framkommet gjennom dialogaktivitetene bestemt seg for å gjennomføre en anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte som løser deler av de behovene kommunene skisserte for markedet. Konkurransen ble lyst ut på Doffin i januar. Antallet kommuner som anskaffe sammen har økt fra 9 til 29 kommuner fra 7 fylker. Konkurransen besto av 4 brukerhistorier som skulle "svares ut". Dignio og Evondos vant 2 brukerhistorier hver.

Implementering

Kommunene hadde kick off for implentering 7.mars 2019. Kommuner står selv for faglig vurdering ved valg av løsning til tjenestemottakere, med utgangspunkt i de 4 (fire) brukerhistoriene, og avroper til valgt leverandør ihht relevante behov. Kommunene skal nå ta valg på kjøp eller leie, om de skal gjøre avrop på noen eller alle løsningene og om de skal starte i en begrenset sone eller rulle fullt ut.

Evaluering - rapport fra Larvik kommune

Larvik kommune har laget en rapport hvor de beskriver sine erfaringer med den innovative anskaffelsesprosessen - fra start til signering av kontrakter. Rapporten kan være til hjelp for kommuner som skal anskaffe denne type teknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester. Den gir også refleksjoner rundt hvordan felles innovative anskaffelser bør organiseres.

Om anskaffelsen

Går sammen for å finne de gode løsningene

Larvik kommune er i gang med en innovativ anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte. De presenterte sine behov og utfordringer for markedet gjennom dialogaktiviteter våren 2017. Erfaringene viser at flere andre kommuner har behov på samme felt, og at det er smart å samarbeide om slike anskaffelser. Larvik kommune har fått i oppdrag fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet å gjennomføre denne anskaffelsen på vegne av flere. Resultatet av invitasjonen fra Larvik er at nærmere 30 andre kommuner har meldt sin interesse for å gjennomføre en felles anskaffelse sammen med dem. Gjennom å samarbeide på denne måten vil kommunene dele erfaringer, utforske ulike behov i fellesskap og sammen utfordre markedet på å få fram framtidas løsninger. Dette gjør at man får opp volumet på anskaffelsen. I tillegg til kommunene som vil anskaffe sammen med Larvik er flere andre kommuner koblet på prosessen i et læringsperspektiv. Et slikt samarbeid gir god grobunn for spredning da både kompetanseheving og tjenesteinnovasjon kan skje i flere kommuner parallelt. I Leverandørutviklingsprogrammet kaller vi det å samle flere aktører om felles anskaffelser på denne måten for innovasjonsløft. Innledningsvis ønsket man med dette prosjektet å undersøke nærmere hvorvidt man kan få markedet til å levere medisineringsstøtte på nye måter – man drøftet muligheter knyttet til å endre hele tjenestereisen fra a til å. Det er interesse for dette i markedet, men prosjektet møtte på utfordringer i helselovgivningen underveis. Dette er derfor lagt på is inntil videre. Det kan bli aktuelt å ta opp dette igjen i et utviklingsprosjekt der man utforsker muligheter for helt nye tjenestekonsepter.