Hva er designernes rolle i en anskaffelse av innovasjon?

av Riche Vestby

I arbeidet med å legge til rette for gode innovative anskaffelser på helsefeltet blir jeg ofte blitt møtt med varianter av dette spørsmålet - fra designbransjen sjøl, fra offentlige virksomheter og sist men ikke minst fra leverandører som ikke har erfaring med å samarbeide med designere. Rent intuitivt får jeg lyst til å svare: "Nevn et område der designerne ikke kan bidra", men ettersom slike svar sjelden skaper det beste grunnlaget for gode samtaler velger jeg som regel en annen tilnærming. Jeg løfter heller fram gode eksempler på hvordan design kan spille en rolle.

Foto: IXDA

I arbeidet med å legge til rette for gode innovative anskaffelser på helsefeltet blir jeg ofte blitt møtt med varianter av dette spørsmålet – fra designbransjen sjøl, fra offentlige virksomheter og sist men ikke minst fra leverandører som ikke har erfaring med å samarbeide med designere. Rent intuitivt får jeg lyst til å svare: «Nevn et område der designerne ikke kan bidra», men ettersom slike svar sjelden skaper det beste grunnlaget for gode samtaler velger jeg som regel en annen tilnærming. Jeg løfter heller fram gode eksempler på hvordan design kan spille en rolle.

Dette har jeg også gjort i flere foredrag, senest på EHIN-konferansen tidligere denne uka der DOGA var moderator for en spennende sesjon om designs betydning utviklingen av attraktive e-helsetjenester. Og når man først er i gang med å snakke mye om en sak man brenner for, kan det jo like godt samles sammen i et blogginnlegg.

Tre ting som er særlig avgjørende for å lykkes

Det er mange ting som skal på plass for at en offentlig virksomhet skal lykkes med anskaffelse av innovasjon. Det er imidlertid tre erfaringer fra våre prosesser jeg ønsker å trekke fram her. For det første må de offentlige virksomhetene kjenne og forstå behovene sine godt. For de andre må de offentlige virksomhetene invitere leverandørene til dialog, og gjennom gode behovsbeskrivelser som grunnlag for dialogen utfordre og motivere markedet til å komme med ideer og forslag til løsninger. For det tredje er det avgjørende at de offentlige virksomhetene rigger selve konkurransen på en slik måte at de nye løsningene på behovene kan utvikles i samspill mellom behovseier og innovative leverandører. Designerne sitter med kompetanse som er relevant på alle disse områdene.

Designernes rolle i den tidlige fasen av arbeidet

Tjenestedesignere er gode på å observere, intervjue og få fram menneskers opplevelser, følelser og behov. De har godt egnede verktøy til dette og kan derfor bistå virksomhetene i behovskartleggingen og de er også svært dyktige på å visualisere og tydeliggjøre viktige behov. Halogen var viktige bidragsytere da Sykehuset Østfold kartla kreftpasienters behov i forbindelse med innovasjonspartnerskapet de har som handler om avstandsoppfølging, eller sykehus hjemme som man også kan beskrive det som.

Fra dialogkonferansen på Sykehuset i Østfold

Designerne åpnet øynene våre for å se behovet fra flere vinkler og utfordret oss på å bli litt «refleksjonsbobla». Det åpnet viktige innovasjonsrom. Samarbeidet med Halogen la et godt grunnlag for det videre arbeidet med konkurransegrunnlaget. Jeg skulle gjerne hatt designerne med i mange slike prosesser – Ingunn Olsen innovasjonssjef Sykehuset Østfold

Et annet eksempel er Designit som nylig har bidratt med viktig innsikt i C3, Oslos kommune og Sunnaas Sykehus sin kartlegging av slagpasienters behov for tjenester som gjør at de kan fortsette å bli bedre når de kommer hjem fra behandling i institusjon. I denne behovskartleggingen var også AHO inne fra starten for å bidra i arbeidet med å konkretisere de viktigste problemstillingene. Designernes innsats har gjort at behovene er formulert i form av spennende scenarier som tydeliggjør sårbarhet, usikkerhet og den tøffe hverdagen disse pasientene opplever.

Designerne er i tillegg rå på å skape kreative og inkluderende prosesser som egner seg for dialogmøter. Danske Innoba utviklet en spennende modell for gjennomføringen av det første innovasjonspartnerskapet i Danmark. Innovasjon Norge var smarte og hentet dem til Stavanger for å fasilitere det første innovasjonspartneskapet i Norge. Nå er erfaringene derfra tilpasset og videreutviklet av Halogen og Designit, og andre designmiljø melder seg også på i konkurransen om å tilby sine tjenester.

Denne dialogkonferansen har vært veldig engasjerende. Jeg får virkelig lyst til å være med på å løse noen av problemene disse slagpasientene har –  Teknologileverandør på dialogkonferanse fasilitert av Designit

Foto: Designit

Designernes rolle i utviklinga av nye løsninger

Sist men ikke minst kan designerne spille en sentral rolle i arbeidet med å utvikle de nye løsningene, enten det handler om nye tjenester, systemer eller produkter. Det ser vi tydelig i Stavanger der industribedriften Topro Industrier var smarte nok til å ta med seg EGGS design som partner i sitt løsningsforslag. Sammen med sluttbrukere, pårørende, ansatte i tjenesten og andre fagfolk i Stavanger utvikler de nå det som blir Norges første smartrullator.  Både Stavanger kommune og Topro forteller at de ikke hadde klart å komme så langt som de har uten å ha designkompetanse i teamet. Tverrfagligheten de sammen utgjør, og det at de jobber som et team er med utgangspunkt i designmetodikk er avgjørende for framdriften i prosjektet.

Vi har turt å gå veier vi ikke har gått før – prosjektleder Atle Jensen i Topro

En tredelt oppfordring til slutt

Jeg oppfordrer dere som er designere til å melde dere til tjeneste, enten som bidragsyter i de tidlige fasene av en innovativ anskaffelse (behov og dialog) eller som del av konsortier som skal utvikle nye løsninger på det offentliges utfordringer på helseområdet. For å lykkes med det siste må dere møte opp på dialogmøter og framtidige arenaer for partnering i regi av klyngene.

Jeg oppfordrer samtidig leverandører i andre bransjer til å være nysgjerrige på designernes kompetanse og invitere dem med i konsortier når dere skal utvikle de nye løsningene. Designkompetansen kan bidra til økt verdi både for innbyggere og leverandørene.

Til slutt vil jeg oppfordre dere som skal i gang med innovative anskaffelsesprosesser til å engasjere designerne i de tidlige fasene. Min hypotese er at eventuelle kostnader til gode behovskartlegginger ofte betaler seg mangedobbelt igjen når slike prosesser bidrar til at behov som presenteres er validert og godt beskrevet.

I Norge har vi store ambisjoner om å skape en framtidsretta og konkurransedyktig helsenæring. Flere, større og enda modigere innovative anskaffelser er en del av det bildet. Her må designerne både ta og få sin plass! Er det fortsatt noen som lurer på om designerne kan spille en rolle i anskaffelser av innovasjon?