Tone, Roar, Hans og Peder skal få gode og framtidsretta tjenester

av Riche Vestby

Innbyggernes behov og ønsker har dannet grunnlaget for Larvik kommunes fellesanskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte.

Marianne Næsland Formanek og Marija Stanarevic

Larvik kommune leder en stor fellesanskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte. Innbyggernes behov og ønsker har dannet grunnlaget for anskaffelsen. Historiene til Tone, Roar, Hans og Peder utgjør bærebjelken i konkurransegrunnlaget.

Brukerne ga oss veldig klare og gode råd. Disse har vi tatt med oss gjennom hele prosessen, sier prosjektleder Marija Stanarevic.

Larvik og samarbeidskommunene ønsker å inngå fire rammeavtaler, en per brukerhistorie. Dette valget bygger på erkjennelsen av at en løsning ikke fungerer for alle. Gjennom å anskaffe på denne måten ønsker kommunene å kunne tilby gode tjenester basert på individuelle behov.

Larvik har samarbeidet tett med andre kommuner i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget, særlig har Trondheim kommune bidratt mye i arbeidet. Marianne Næsland Fromanek fra Trondheim kommune har jobbet mye med brukerinvolvering gjennom prosessen og sier at det har vært helt avgjørende for resultatet de har kommet fram til. Kommunene fikk også gode tilbakemeldinger fra leverandørene på denne måten å bygge det opp på da de nylig arrangerte tilbudskonferanse.

Tjenesteinnovasjon en viktig del av prosessen

Erfaringer fra de ulike samarbeidskommunene tyder også på at jo tidligere man kommer i gang med elektroniske medisineringsløsninger, jo lengre vil innbyggeren har nytte av teknologien. Akkurat dette siste har Lørenskog kommune vært opptatt av i sitt arbeid med tjenesteinnovasjon som en del av denne anskaffelsesprosessen. Torunn Leren som er prosjektleder peker på at slike prosesser handler om modning underveis.

Vi har gått fra å se på teknologi og tjenesteutvikling som to separate prosesser, til å innse at dette henger sammen. Det tar vi på alvor når vi nå er i ferd med å rigge en ny tjeneste.

Endringer i tankesettet i Lørenskog kommune ser vi hos mange kommuner som er i gang med testing og implementering av velferdsteknologi. Teknologien er bare en muliggjører, alene løser den ingenting. Det er hvordan teknologien tas i bruk og endrer hvordan man leverer tjenester som virkelig bidrar til utviklingen. For Tone, Roar, Hans og Peder kan dette få stor betydning i form av bedre tjenester, økt selvstendighet og høyere livskvalitet.