Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

I 2017 initierte LUP "fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser" med 9 byggherrer i ryggen. I 2019 var verdens første utslippsfrie anleggsplass en realitet, og siden har det blitt mange flere og spredning til andre land. Byggebransjen er nå i ferd med å legge barnesykdommene bak seg og øker kapasiteten for at flere bygge- og anleggsprosjekter kan bli utslippsfrie.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754
Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688
Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856
Ida Laustsen

Ida Laustsen

Innovasjonspådriver skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no
900 45 216
Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Resultater

Resultat av fellesprosessen er at vi på vei mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser over hele Norge og resten av verden.
Gjennom strategisk arbeid og leverandørkonferanser, hvor aktører fra hele verdikjeden var representert og virkemidler ble lansert, har det resultert i mye engasjement, innovasjon og et nytt marked

Om anskaffelsen

Prosess for innovasjonsløft

Oppstartsmøte for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

På dette første møtet var både kommunale og statlige utbyggere på plass sammen med Bellona og Zero. Hensikten var å enes om hvordan vi gjennom felles forventninger til markedet og dialog med leverandørene kan bidra til å nå ambisiøse klimakrav.

Behovet

Det er et stort behov for betydelige utslippskutt. Kan noen av utslippskuttene gjøres gjennom bygg- og anleggsprosjekt?

Les mer

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. I Oslo tilsvarer klimagassutslippene fra bygge- og anleggsvirksomhet 30 % av byens transportrelaterte utslipp. I tillegg er de en vesentlig kilde til luftforurensning.

Kartlegge

Et betydelig potensial for utslippskutt ved samlet etterspørselsvolum blir kartlagt.

Les mer

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.

For å realisere dette må det legges til rette for et utviklingsløp og dialog mellom offentlige virksomheter som sitter på behovene og markedsaktører som sitter på løsningene

2017 Tidlig dialog med markedet.

Utviklingsløp starter med innspill fra, - og i dialog med leverandørene. Leverandørkonferansen ble avholdt i Miljødirektoratet sine lokaler, Oslo.

Les mer

Det skjer mye i bransjen, og mange byggherrer, leverandører og entreprenører er positive til og bidrar i utviklingen

En rekke offentlige utbyggere samler seg og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.
For å realisere dette må det legges et utviklingsløp, og leverandører inviteres til dialog og diskusjon om temaet.

Et slikt utviklingsløp vil offentlige utbyggere på sikt kunne dra nytte av, samtidig som det vil være et konkret bidrag inn i det grønne skiftet med utvikling av ny teknologi og et økt marked for klimavennlige bygg- og anleggsmaskiner.

Konferansen kobles med Omsorgsbygg konkrete anskaffelse av en prototype på en større maskin enn den som p.t. er i bruk.

Virkemiddelapparatet blir også en avgjørende faktor, da maskinparken ikke bygges om over natten, men vil kreve uttesting av en rekke elementer slik at maskinene har samme kapasitet og benytter fornybar energi.

15.mai 2017 – møte for «avspark» i Oslo. På programmet sto:

  • erfaringer fra Oslo kommune sine krav til utslippsreduksjon og testinger på byggeplasser i Oslo
  • offentlige krav til bygg- og anleggsplasser
  • hva tenker leverandørene og bransjen om barrierer som må løses og hva som må til for å bli med i utviklingsløpet

Her kan du se et streamet opptak fra Leverandørkonferansen mai, 2017

Intervju med noen av aktørene bak fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

 

2018 Pilot i Olav Vs gate, Oslo

Realisering av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Les mer

Et pilotprosjekt for Norges første utslippsfrie anleggsplass vil bli gjennomført i Olav Vs gate, Oslo.

Se rapporten blant vedleggene.

2020 Leverandørkonferanse med presentasjon av løsninger

Vi visste at mye hadde skjedd på leverandørmarkedet siden 2017.
Å bli kjent med disse var svært inspirerende. Bli kjent med løsningene!

Les mer

23. september 2020

Opptak innledere og panelsamtale

Del I, Offentlige forventninger og myndighetenes krav.
• Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.
• Anders Fylling, direktør for faglig ressurssenter Statsbygg
• Maren Hersleth Holsen, statssekretær i Klima- og miljødepartementet
• Vilde Salberg, rådgiver i ENOVA

Del II, Utfordringer og muligheter med, og på, utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

• Panelsamtale ledet av Espen Larsen, Miljødirektoratet. I panelet
• Nils Olav Haukaas, HMS ansvarlig Nasta AS
• Randi Leikanger, miljøsjef Skanska
• Bjørn Kummeneie, Norconsult

• Offentlige innkjøpere og byggherrer presenterer ambisjoner og konkrete behov.
På en «rundreise» i landet blir vi kjent med et større marked. Hvilke store og små        prosjekter kommer til å etterspørre dette fremover? Hva vil de kreve, og når?

Opptak av webinarer med bedriftenes løsninger

Webinar I  med løsninger for bygge- og anleggsplasser
Webinar II med løsninger for byggvarme (47 min i sending)
Webinar III med løsninger for bygge- og anleggsplasser (1t 39min i sending)

2021 Nettverk for utslippsfrie byggeplasser

Nettverk for utslippsfrie byggeplasser er et forum for offentlige byggherrer, kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter.

Les mer

Nettverk for utslippsfrie byggeplasser er et forum for offentlige byggherrer, kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Nettverket er for å utveksle erfaringer og fremme nullutslippsløsninger.

Nettverket ble opprettet i 2017 som et felles initiativ etter en dialogkonferanse om utslippsfrie byggeplasser. DFØ overtok koordinatorrollen i 2021 etter LUP.