Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

I 2017 initierte LUP "fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser" med 9 byggherrer i ryggen. I 2019 var verdens første utslippsfrie anleggsplass en realitet, og siden har det blitt mange flere og spredning til andre land. Byggebransjen er nå i ferd med å legge barnesykdommene bak seg og øker kapasiteten for at flere bygge- og anleggsprosjekter kan bli utslippsfrie.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754
Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688
Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788
Ida Laustsen

Ida Laustsen

Innovasjonspådriver (i permisjon til 1.8.2023)

idaskaaret.laustsen@lup.no
900 45 216
Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Innlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Resultater

Resultat av fellesprosessen er at vi på vei mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser over hele Norge og resten av verden.
Gjennom strategisk arbeid og leverandørkonferanser, hvor aktører fra hele verdikjeden var representert og virkemidler ble lansert, har det resultert i mye engasjement, innovasjon og et nytt marked

Prosess for innovasjonsløft

Oppstartsmøte for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

På dette første møtet var både kommunale og statlige utbyggere på plass sammen med Bellona og Zero. Hensikten var å enes om hvordan vi gjennom felles forventninger til markedet og dialog med leverandørene kan bidra til å nå ambisiøse klimakrav.

Behovet

Det er et stort behov for betydelige utslippskutt. Kan noen av utslippskuttene gjøres gjennom bygg- og anleggsprosjekt?

Les mer

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. I Oslo tilsvarer klimagassutslippene fra bygge- og anleggsvirksomhet 30 % av byens transportrelaterte utslipp. I tillegg er de en vesentlig kilde til luftforurensning.

Kartlegge

Et betydelig potensial for utslippskutt ved samlet etterspørselsvolum blir kartlagt.

Les mer

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.

For å realisere dette må det legges til rette for et utviklingsløp og dialog mellom offentlige virksomheter som sitter på behovene og markedsaktører som sitter på løsningene

2017 Tidlig dialog med markedet.

Utviklingsløp starter med innspill fra, - og i dialog med leverandørene. Leverandørkonferansen ble avholdt i Miljødirektoratet sine lokaler, Oslo.

Les mer

Det skjer mye i bransjen, og mange byggherrer, leverandører og entreprenører er positive til og bidrar i utviklingen

En rekke offentlige utbyggere samler seg og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.
For å realisere dette må det legges et utviklingsløp, og leverandører inviteres til dialog og diskusjon om temaet.

Et slikt utviklingsløp vil offentlige utbyggere på sikt kunne dra nytte av, samtidig som det vil være et konkret bidrag inn i det grønne skiftet med utvikling av ny teknologi og et økt marked for klimavennlige bygg- og anleggsmaskiner.

Konferansen kobles med Omsorgsbygg konkrete anskaffelse av en prototype på en større maskin enn den som p.t. er i bruk.

Virkemiddelapparatet blir også en avgjørende faktor, da maskinparken ikke bygges om over natten, men vil kreve uttesting av en rekke elementer slik at maskinene har samme kapasitet og benytter fornybar energi.

15.mai 2017 – møte for «avspark» i Oslo. På programmet sto:

 • erfaringer fra Oslo kommune sine krav til utslippsreduksjon og testinger på byggeplasser i Oslo
 • offentlige krav til bygg- og anleggsplasser
 • hva tenker leverandørene og bransjen om barrierer som må løses og hva som må til for å bli med i utviklingsløpet

Her kan du se et streamet opptak fra Leverandørkonferansen mai, 2017

Intervju med noen av aktørene bak fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

 

2018 Pilot i Olav Vs gate, Oslo

Realisering av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Les mer

Et pilotprosjekt for Norges første utslippsfrie anleggsplass vil bli gjennomført i Olav Vs gate, Oslo.

Se rapporten blant vedleggene.

2020 Leverandørkonferanse med presentasjon av løsninger

Vi visste at mye hadde skjedd på leverandørmarkedet siden 2017.
Å bli kjent med disse var svært inspirerende. Bli kjent med løsningene!

Les mer

23. september 2020

Opptak innledere og panelsamtale

Del I, Offentlige forventninger og myndighetenes krav.
• Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.
• Anders Fylling, direktør for faglig ressurssenter Statsbygg
• Maren Hersleth Holsen, statssekretær i Klima- og miljødepartementet
• Vilde Salberg, rådgiver i ENOVA

Del II, Utfordringer og muligheter med, og på, utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

• Panelsamtale ledet av Espen Larsen, Miljødirektoratet. I panelet
• Nils Olav Haukaas, HMS ansvarlig Nasta AS
• Randi Leikanger, miljøsjef Skanska
• Bjørn Kummeneie, Norconsult

• Offentlige innkjøpere og byggherrer presenterer ambisjoner og konkrete behov.
På en «rundreise» i landet blir vi kjent med et større marked. Hvilke store og små        prosjekter kommer til å etterspørre dette fremover? Hva vil de kreve, og når?

Opptak av webinarer med bedriftenes løsninger

Webinar I  med løsninger for bygge- og anleggsplasser
Webinar II med løsninger for byggvarme (47 min i sending)
Webinar III med løsninger for bygge- og anleggsplasser (1t 39min i sending)

2021 Nettverk for utslippsfrie byggeplasser

Nettverk for utslippsfrie byggeplasser er et forum for offentlige byggherrer, kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter.

Les mer

Nettverk for utslippsfrie byggeplasser er et forum for offentlige byggherrer, kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Nettverket er for å utveksle erfaringer og fremme nullutslippsløsninger.

Nettverket ble opprettet i 2017 som et felles initiativ etter en dialogkonferanse om utslippsfrie byggeplasser. DFØ overtok koordinatorrollen i 2021 etter LUP.
 

 

Om anskaffelsen

Slik starte det

Bygge- og anleggsbransjen står for 30% av Oslos transportrelaterte utslipp og er en vesentlig kilde til støy og luftforurensing. Dette er en av grunnene til at arbeidet med et fellesinitiativ for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser ble startet opp i 2016. Initiativet ble koordinert av Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), og bak initiativet står flere store offentlige byggherrer med et samlet årlig investeringsbudsjett på over 500 mrd.

Gjennom strategisk arbeid og leverandørkonferanser, hvor aktører fra hele verdikjeden var representert og virkemidler for innovasjon introdusert, har det resultert i mye engasjement, innovasjon og et nytt marked. Det er et stort potensial for å oppnå klima og miljøgevinster gjennom offentlige anskaffelser ved å stille
de rette kravene til utslippene i bygge- og anleggsprosjekter. Oslo er helt i front på dette området og bidrar sterkt på veien mot lavere utslipp, men innovasjonen er også veldig positivt for norsk næringsliv.

Det skjer mye i bransjen i dag, og mange byggherrer, leverandører og entreprenører er positive til og bidrar i utviklingen. At Oslo kommune som byggherre ønsker en grønnere bygge- og anleggsplass og har satt veldig ambisiøse klimamål bidrar til å forsere utviklingen. Men vi er på ingen måte i mål, og det er et stort behov for å fortsette arbeidet og stimulere til mer innovasjon og utvikling. Det er stor overføringsverdi i denne måten å jobbe på, spesielt hvordan bestillerne kan påvirke utviklingen ved å møte markedet sammen.

Resultatene

Selv om fellesinitiativ for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser er avsluttet fortsetter prosjektet å leverer resultater i form av ringvirkninger. Arbeidet og løsningene for å bringe fram mer strøm til bygge- og anleggsplassene er kanskje det tydeligste eksemplet på dette. Det jobbes også med utslippsfrie løsninger for transport av byggematerialer til og fra byggeplass, og det er flere aktører som nå jobber på hver sin kant og bringer mer mening og innhold til ambisjonen om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Her er noen av resultatene.

 • Elektriske anleggsmaskiner
 • Hydrogen/brenselceller i anleggsmaskiner
 • Pumping av betong ved hjelp av elektrisitet
 • Fjernvarme for oppvarming og tørk i byggeperioden
 • Utslippsfri (hybrid) transport og leveranse av betong til byggeplass
 • Mobile løsninger for hurtiglading av anleggsmaskiver og annet utstyr på bygge- og anleggsplasser
 • Utvikling av krav og malverk for anskaffelse av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
 • Verdens første utslippsfrie anleggsplass.

Hva skjer videre?

Her samler vi artikler, rapporter og presentasjoner vi plukker opp etter hvert som utslippsfrie bygge- og anleggsplasser gjør seg gjeldende.

Energi

Tekniske løsninger for mer strøm til bygg- og anleggsplass, Nettpartner, desember 2022 

Elektrifisering av bygge- og anleggsplasser, Aneo Build, desember 2022

Utslippsfri alternativer

Status utslippsfritt materiell, MEF 2022

Regler, krav og annet

Regjeringen vil skjerpe miljøkravene i offentlige anskaffelser, desember 2022

Hvordan lykkes med utslippsfrie bygg- og anleggsplasser – Erfaringer så langt, Eviny, desember 2022

Ferske tall om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Oslo, mars 2023