En nøytral arena for innovasjon

av Harald Aas

Leverandørutviklingsprogrammet spilte en sentral rolle i prosjektet Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Det kommer frem i en ny rapport som har tatt for seg prosessen frem mot verdens første utslippsfrie anleggsplass i Olav 5s gate i Oslo. - Nøytralitet, koblinger og handling trekkes frem som de tre viktigste bidragene fra Leverandørutviklingsprogrammet i rapporten.

Leverandørutviklingsprogrammet spilte en sentral rolle i prosjektet Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Det kommer frem i en ny rapport som har tatt for seg prosessen frem mot verdens første utslippsfrie anleggsplass i Olav 5s gate i Oslo. – Nøytralitet, koblinger og handling trekkes frem som de tre viktigste bidragene fra Leverandørutviklingsprogrammet.

Rapporten ble laget på oppdrag fra Nasjonalt program for leverandørutvikling for å dokumentere fremgangsmåte og suksesskriterier for det vi kaller fellesprosesser.  I en fellesprosess går offentlige innkjøpere med felles behov sammen for å definere utfordringen, kartlegge behovet og samordne dialogen med markedet. I rapporten kommer det frem at det er stor overføringsverdi i denne måten å jobbe på, spesielt hvordan bestillerne kan påvirke utviklingen ved å møte markedet sammen. Arbeidsmetodikken og erfaringene fra prosjektet utslippsfrie bygge- og anleggsprosesser er allerede videreført i andre fellesprosesser; avfallsfrie byggeplasser, smart digital eiendomsledelse, miljøvennlige gressbaner og utslippsfri levering av vare og tjenester (Nordisk fellesprosess). Med funnene i rapporten vil vi foredle metodikken videre.

Det første som ble utviklet var en elektrisk gravemaskin. En elektrisk betongbil er også lansert og på sikt vil det også bli satt krav om utslippsfri transport av materialer til og fra byggeplass. Illustrasjon: Audun Gjerdi

Nøytralitet

Nøytralitet er viktig ettersom nye innovative løsninger ofte tar over plassen for de eksisterende. I sin mest ekstreme form kaller vi det for distruptiv innovasjon slik som da datamaskinen tok over for skrivemaskinen, digitalkamera utraderte markedet for film, og lydfiler (Mp3) ødela markedet for musikk på CD. Ny løsninger vil derfor både kunne møte motstand hos innkjøper som ikke klarer å se for seg en bedre løsning enn den de har i dag,  og hos etablerte leverandører som er best tjent med å forsvare de eksisterende løsningene de tjener penger på i dag. I en slik situasjon er det ingen som initierer innovasjon. En nøytral partner som Leverandørutviklingsprogrammet kan, på vegne av felleskapet, ta på seg rollen med å initiere og aktivisere innovasjon og utvikling:

LUP har fungert som en innovasjonsmegler for fellesinitiativet. De har fått ting til å skje og sørget for et utviklingsløp ved å koble på investeringsmidler (side 14 i rapporten).

LUP når ut i mange leire på en legitim måte og tilbakemeldingene fra de ulike aktørene i verdikjeden er at de har vært en veldig bra møteplass, nøytral og viktig arena for å dele kunnskap og de gode diskusjonene. Samtidig har de skapt et mulighetsrom for samarbeid og innovasjonspartnerskap (side 14 i rapporten). 

Kobling

De to viktigste aktørene for innovasjon gjennom offentlige anskaffelser er innkjøpere og leverandører. De representerer etterspørselen og tilbudet av nye løsninger. For å understøtte behovet i disse fellesprosessene kobler vi også på interessenter som gjerne ser at nye løsninger blir utviklet. For utslippsfrie bygge- og anleggsplasser betydde det Bellona, Miljødirektoratet og Klima- og Miljødepartementet, Sintef m. fl. Koblingen mot disse aktørene tilfører kompetanse og gir fellesprosessen ytterligere medvind. For å smøre utviklingsprosessen kobler vi på virkemiddelapparatet som kan bidra med penger og kompetanse til leverandører med gode ideer til nye løsninger, men også overfor offentlige innkjøpere som ønsker å initiere et såkalt offentlig/privat samarbeid. Leverandørutviklingsprogrammets rolle blir å koble ulike utviklingsaktører sammen, og koble på utviklingsmidler fra relevante virkemiddelaktører:

Mange sitter på delløsninger og LUP har tilrettelagt og koblet aktører for å muliggjøre innovasjonspartnerskap, noe som var et krav i Pilot E prosjektene (side 13 i rapporten).

Handling

Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser skjer ved at offentlige innkjøpere tar i bruk nye løsninger i markedet eller ved å invitere til konkurranser om å utvikle nye løsninger.  I fellesprosessen for Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har de offentlige innkjøperne gjort begge deler. For leverandørutviklingsprogrammet handler alt vi gjør til syvende og sist om anskaffelser der offentlige innkjøpere formidler sine behov gjennom konkurranser som leverandørene kan respondere på med sine mest innovative løsninger. Anskaffelser er vårt virkestoff og vår viktigste oppgave er å sørge for at behovene når frem til potensielle løsninger.  Anskaffelser gjør veien fra ord til handling kort dersom prosjektet er godt forankret i innkjøpsorganisasjonene, markedsmekanismene fungerer og dersom vi evner å få oppmerksomhet om prosjektet i konkurranse med alle andre gode formål og initiativ.

I September 2017 ble det lagt ut et felles kunngjøringsdokument på Doffin, signert av alle utbyggerne, partnerne og støttespillerne bak initiativet. Dette kunngjøringsdokumentet ble et viktig signal til markedet om at utslippsfrie bygge- og anleggsplasser er noe som vil bli etterspurt i anbudskonkurranser fremover (side 13 i rapporten).

Bymiljøetaten står bak det som i nyere tid trolig er verdens første utslippsfrie anleggsplass i Oslo. Dette har skapt stor internasjonal interesse med blant annet besøk av ingeniører fra Hitachi som har reist hele veien fra Japan for å høre om elektrifiseringen som skjer i Oslo.

Innovasjon skjer ikke av seg selv, og denne rapporten understreker betydningen av at noen tar rollen som fasilitator, vertskap og megler for behov som søker løsninger. Leverandørutviklingsprogrammet har denne rollen og for å gjøre en best mulig jobb for offentlige innkjøpere og innovatører i markedet er nøytralitet en av egenskapene det pekes på. Den er sikret gjennom en fri stilling og et samlet eierskap med fem aktører som representere både offentlige, private og kommunale interesser.

LUP har hatt ansvaret for rigging, koordinering, samordning av kravene, invitasjonen og dialogen med markedet. Det har vært jobbet mye med hvordan aktørene bør kobles og engasjeres for å få et best mulig resultat (side 13 i rapporten).

Les rapporten i sin helhet her.

Tidslinjen for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser: