Infrastruktur på agendaen i LUP – fordi det haster!

av Cecilie Endresen

I LUP stiller vi oss fortløpende spørsmålet om hvordan vi bedre og raskere kan bidra til at samfunnsutfordringer løses. Høsten 2022 vendte vi derfor kikkertsiktet mot tre områder:
1) Områder hvor offentlige virksomheter er en betydelig innkjøper
2) Områder hvor det er store samfunnsutfordringer
3) Områder hvor det foreligger norske konkurransefortrinn og næringspotensial.

Infrastruktur sto tydelig ut horisonten som et område hvor det er både mulig og viktig å få til nye og bedre løsninger med stor effekt, innen det mulighetsrommet vi står i nå.

1. januar 2023 ble infrastruktur derfor etablert som satsningsområde i LUP. I første omgang kartlegger og søker vi å benytte  mulighetsrommet innen Vei, Bygg og Vann og avløp.

LUP har allerede god erfaring fra mange IOA innen de tre nevnte områdene, men ser potensialet i å samhandle mer både mellom offentlige aktører – men også mellom alle aktørene i økosystemet i de tre områdene for raskere å skalere opp nye, bedre løsninger; som igjen  vil gi bærekraftige, positive samfunnseffekter og bidra til næringsvekst og arbeidsplasser.

Nå – et halvt år inn i satsningen – har vi i samarbeid med partnere, interesseorganisasjoner og næringsklynger allerede tatt grep om mange utfordringer som vi har stor tro på vil gi betydelige gevinster.

VANN OG AVLØP – Tidenes avløpssatsning

Norsk Vann har kalt de årene vi har foran oss som «Tidenes avløpssatsing». Grunnet nytt avløpsdirektiv med strengere miljøkrav, ligger det enorme investeringer for kommunene innen vann- og avløpssektoren de kommende årene.  I tillegg til at kommunene er nødt til å ta tak i utfordringene knyttet til avløpsrensing og slambehandling, er det også et stort mulighetsrom for innovasjon. I hele landet skal det bygges nye og renoveres svært mange avløpsrenseanlegg og slambehandlingsanlegg.

I samarbeid med Norsk Vann har LUP startet to store fellesprosesser som skal imøtekomme dette behovet. I den ene fellesprosessen har 23 kommuner i Østlandsområdet har gått sammen om «Fremtidens renseanlegg», både for å få en oversikt over behovet i regionen, hva utfordringene består i mer konkret og hvilke innspill markedet har til fremtidens renseanlegg. I den andre fellesprosessen har 13 kommuner vest for Oslofjorden gått sammen om å se på mulighetene innen slambehandling.

– Gjør vi dette på en god og helhetlig måte, kan vi utnytte det enorme potensialet avfallet har for lokal næringsutvikling, samtidig som vi tilfredsstiller alle miljøkrav. Men dagens slambehandling krever store volum for å være lønnsomt. Derfor er det avgjørende at vi går sammen om oppgaven for å sikre forutsigbar leveranse, sier Jørgen Fidjeland, daglig leder i Tønsberg Rense IKS og initiativtager til slambehandlingsprosessen fra kommunene.

Erfaringene fra de to prosessene vil overføres til andre kommuner i Norge med likelydende utfordringsbilde, hvor vi i LUP vil bistå for at kunnskap og nyvinninger som et resultat av disse prosessene vil spres og benyttes, slik at de mest bærekraftige løsningene kan taes i bruk i hele landet. Så tidenes avløpssatsning blir også tidenes nasjonale innovasjonsløft innen avløp; en grobunn for leverandørutvikling og mulighet til å skape nye  markeder med fremtidsrettede løsninger.

Mer informasjon om de to fellesprosessene: Fremtidens renseanlegg og Sammen om slambehandling

VEI – fokus på drift og vedlikehold, men med en hånd på mulighetsrommet i nyanlegg

Ny revidert NTP signaliserer sterkere fokus på drift og vedlikehold. Vi må ta vare på det vi har. Innovative anskaffelser, digitalisering, teknologi og god dataforvaltning ble nevnt som verktøy for å få til nettopp det. Riksrevisjonens rykende ferske rapport kritiserer kvalitet og effektivitet i drift- og vedlikehold av riks- og fylkesveier og anbefaler å identifisere og utbedre svakheter i rutiner og IT-systemer for å forbedre drifts- og vedlikeholdsarbeidet, og etablere samarbeidsarenaer, både internt og mellom veieiere. Det har vi i LUP tatt på alvor. Innovasjonsarena Drift- og vedlikehold av vei (DOV) har vært «arnested» for utvikling av nye løsninger og spredning av allerede utviklede løsninger. Senest i vår satte vi Digital samhandling mellom aktører og system innenfor samferdselsbransjen på agendaen, som har resultert i at flere fylker i etterkant også tar grep regionalt.

Vi jobber ut fra SAMHANDLING som virkemiddel for raskere måloppnåelse og har i tillegg til partnere og entreprenører/leverandører tett samarbeid med andre aktører som utfyller viktige roller i økosystemet for vei og anlegg for å lykkes. Blant annet mobiliserer vi alle vei-eiere med på  VIA Infrastruktur sin innovasjonsarena 15.november.

BYGG – bruk av dialog og spredning av kunnskap om bærekraftige, grønne løsninger og valg av gjennomføringsmodell som åpner for innovative løsninger

Fremover vil vi bistå i mange flere innovative bygganskaffelser. Bærekraft og grønne bygg står alltid på agendaen hos oss og vi samarbeider tett med flere aktører for å spre kunnskap om hvordan etterspørre grønne løsninger og hvordan gjennomføre anskaffelser så de åpner for flere nye, grønne og bærekraftige løsninger. Et eksempel på hvordan vi samarbeider og «kobler oss på» med vår innovative anskaffelsespraksis er «Grønne bygganskaffelser – så mye kan du spare», hvor konkrete bygningsmessige tiltak blir presentert i form av en ny veileder og entreprenørbransjen deler erfaringer fra å levere på klimatiltak. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med med EBA, Grønn Byggallianse, DFØ og KS.

Oppfølging og videreutvikling av allerede igangsatte initiativ, som eksempelvis Utslippsfrie byggeplasser  pågår kontinuerlig. Mobil energi til utslippsfri byggeplass er et godt eksempel på nettopp videreutvikling i et allerede etablert initiativ. Gjenbruk står også på agendaen. Innovasjonspartnerskapet DIPLOM: Digital løsning for gjenbruk og ombruk av byggematerialer er ett eksempel på det.

Utover det GRØNNE, ut fra behov hos våre partnere, etterspørres det også helt nye løsninger for mer effektive, fleksible og brukervennlige bygg. Forsvarsbygg sitt behov for fleksible, mobile og bærekraftige bygg som kan møte stadig endrede behov hos Forsvaret er ett eksempel.

I samarbeid med DOGA (Design og arkitektur Norge) setter vi også under LUPen hvordan tidlige samtaler kan bidra til å øke samfunnsverdien av fremtidens byggeprosjekter. 25.oktober kan du på «MerVerdi-konferansen: Samtale som startkapital i byggeprosjekter» få høre fra sentrale aktører i vellykkede forbildeprosjekter fra hele Norge, der både private og offentlige aktører har snakket godt og kommet langt.

Noen andre løsninger som et resultat av en innovativ anskaffelse innen vann og avløp: Fremtidsrettet overvannshåndtering med digitale skybruddsplaner  Detaljert og lokal flomprediksjon   Bedre beredskap med presise flomvarsler   Rengjøringsrobot i drikkevannstunneler     Bedre overvannshåndtering med smarte sensorer

Noen løsninger som et resultat av en innovativ anskaffelse innen Drift og vedlikehold og utbygging av vei: Forutsigbart, fremkommelige fjelloverganger   Ny sveiseteknologi for brubygging   Vandrende lyd leder trafikanter ut av tunnelen i sikkerhet     Strømtilførsel til veier uten nett     Automatisk innsamling av trafikkdata     Mobil energi til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser   Ny teknologi for skredvarsling gir tryggere bilreise på vinteren

Se her for flere pågående IOA og ferdige løsninger som et resultat av en innovativ anskaffelse innen Bygg og anlegg.