Sammen om slam-behandling

Alle kommuner er i gang med å bygge nye sekundærrenseanlegg og/eller nitrogenrenseanlegg. Dette vil generere betydelig mere slam i tiden fremover. Samtidig er det økte utfordringer gjennom forslag til ny gjødselsvareforskrift og endret fokus fra EU med krav om energigjenvinning og resirkulering av næringsstoffer. 13 kommuner har gått sammen i denne fellesprosessen for å kunne imøtekomme miljøkrav og rigge seg for fremtidige krav til behandling av slammet. Best mulig ressursutnyttelse av bio-rest blir viktig, og det er derfor behov for å utvikle ny teknologi og innovative løsninger. Erfaringer tilsier at volum er er en viktig faktor for å etablere nye løsninger. Sammen representerer kommunene i dag en slam-mengde på 75 000 tonn avvannet slam pr. år.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688
Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754
Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Sammen om slam-behandling

Informasjonsmøte 25.mai 2022

Norsk Vann og Leverandørutviklingsprogrammet inviterte i felleskap til et informasjonsmøte om hvordan jobbe sammen for å løse utfordringer knyttet til slambehandling i fremtiden for 13 kommuner vest for Oslofjorden.

Les mer

På møtet ga alle kommunene et bilde av situasjonen i egen kommune knyttet til slambehandling. Anne Berit Steinseth, daglig leder i Sirklulær bestiller AS presenterte en evaluering av slamkonkurransen i Vestfold/Grenland i 2021, som vi kunne ta lærdom fra. Deretter ga Arne Haarr i Norsk Vann et bilde på hvordan «slamhverdagen» vil se ut om 10-20 år, før Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) ga en skisse på hvordan kommunene kunne jobbe sammen i et fellesinitiativ om utfordringene knyttet til slambehandling.

Alle kommunene ønsket å være med videre i initiativet, og det ble etablert en arbeidsgruppe med repr. fra 3 av kommunene sammen med Norsk Vann og LUP.

 

Oppstartsworkshop 27.sept.2022

Gjennom oppstartsworkshopen fikk de 13 kommunene i felleskap definert utfordringsbildet, kartlagt aktørbildet, avdekket rammebetingelser og definert nærmere hvilke effekter/gevinster de er ute etter.

Behovsworkshop 24.nov.2022

På behovsworkshopen fikk vi opp aktørbildet sett i forhold til hele verdikjeden for slam, definerte de viktigste aktørene/brukerne og så nærmere på behovet til de aktuelle aktørene som var viktige å hensynta.

Forberedende workshop til dialog 9.feb. 2023

Hensikten med workshopen var å skape en felles forståelse for hensikten og målet med markedsdialogen., avklare hvem vi ønsker at skal delta og hva vi skal ha en dialog om / hva trenger vi å vite nå?
I tillegg ble det vurdert hvordan markedsdialogen bør gjennomføres og ikke minst ble roller i gjennomføringen av markedsdialogen avklart.

Dialogkonferanse 19.april 2023

MÅL for dialogkonferansen
• Gi ulike markedsaktører og kunnskapsmiljøer en god forståelse av utfordringene vi står i og behovet vi har
• Få innspill om mulighetsrommet; hva som finnes av løsninger i dag, og hva som vi i samarbeid kan utvikle for å svare opp behovet best mulig
• Identifisere potensielle utfordringer i prosjektet og hva som må til for å løse de

NÅR: Onsdag 19.april kl.10-15
HVOR: Næringslivets Hus, Majorstua, Oslo

Videre DIALOG etter dialogkonferansen 19.04 – matchmaking, chat-kanal, skriftlig innspill og én til én møter

Dialogen skal sikre samspill mellom oppdragsgiverne og markedsaktører, kunnskapsmiljøer og andre relevante aktører sånn at behovene og målet med anskaffelsen(e) i størst mulig grad oppfylles. Dialogen vil bestå av flere deler:
Del 1: Dialogkonferanse 19. april 2023
Del 2: Tilrettelegging for at aktører kan “koble seg sammen” for å finne de beste løsningene
Del 3: Mulighet for å gi skriftlig innspill og presentere sine innspill i én til én møter med oppdragsgiver