Sammen om slambehandling

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688
Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Oppstart fellesprosess

Informasjonsmøte 25.mai 2022

Norsk Vann og Leverandørutviklingsprogrammet inviterte i felleskap til et informasjonsmøte om hvordan jobbe sammen for å løse utfordringer knyttet til slambehandling i fremtiden for 13 kommuner vest for Oslofjorden.

Les mer

På møtet ga alle kommunene et bilde av situasjonen i egen kommune knyttet til slambehandling. Anne Berit Steinseth, daglig leder i Sirklulær bestiller AS presenterte en evaluering av slamkonkurransen i Vestfold/Grenland i 2021, som vi kunne ta lærdom fra. Deretter ga Arne Haarr i Norsk Vann et bilde på hvordan «slamhverdagen» vil se ut om 10-20 år, før Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) ga en skisse på hvordan kommunene kunne jobbe sammen i et fellesinitiativ om utfordringene knyttet til slambehandling.

Alle kommunene ønsket å være med videre i initiativet, og det ble etablert en arbeidsgruppe med repr. fra 3 av kommunene sammen med Norsk Vann og LUP.

 

Oppstartsworkshop 27.sept.2022

Gjennom oppstartsworkshopen fikk de 13 kommunene i felleskap definert utfordringsbildet, kartlagt aktørbildet, avdekket rammebetingelser og definert nærmere hvilke effekter/gevinster de er ute etter.

Behovsworkshop 24.nov.2022

På behovsworkshopen fikk vi opp aktørbildet sett i forhold til hele verdikjeden for slam, definerte de viktigste aktørene/brukerne og så nærmere på behovet til de aktuelle aktørene som var viktige å hensynta.

Forberedende workshop til dialog 9.feb. 2023

Hensikten med workshopen var å skape en felles forståelse for hensikten og målet med markedsdialogen., avklare hvem vi ønsker at skal delta og hva vi skal ha en dialog om / hva trenger vi å vite nå?
I tillegg ble det vurdert hvordan markedsdialogen bør gjennomføres og ikke minst ble roller i gjennomføringen av markedsdialogen avklart.

Dialogkonferanse 19.april 2023