Sammen om slam-behandling

Alle kommuner er i gang med å bygge nye sekundærrenseanlegg og/eller nitrogenrenseanlegg. Dette vil generere betydelig mere slam i tiden fremover. Samtidig er det økte utfordringer gjennom forslag til ny gjødselsvareforskrift og endret fokus fra EU med krav om energigjenvinning og resirkulering av næringsstoffer. 13 kommuner har gått sammen i denne fellesprosessen for å kunne imøtekomme miljøkrav og rigge seg for fremtidige krav til behandling av slammet. Best mulig ressursutnyttelse av bio-rest blir viktig, og det er derfor behov for å utvikle ny teknologi og innovative løsninger. Erfaringer tilsier at volum er er en viktig faktor for å etablere nye løsninger. Sammen representerer kommunene i dag en slam-mengde på 75 000 tonn avvannet slam pr. år.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688
Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754
Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Sammen om slam-behandling

Informasjonsmøte 25.mai 2022

Norsk Vann og Leverandørutviklingsprogrammet inviterte i felleskap til et informasjonsmøte om hvordan jobbe sammen for å løse utfordringer knyttet til slambehandling i fremtiden for 13 kommuner vest for Oslofjorden.

Les mer

På møtet ga alle kommunene et bilde av situasjonen i egen kommune knyttet til slambehandling. Anne Berit Steinseth, daglig leder i Sirklulær bestiller AS presenterte en evaluering av slamkonkurransen i Vestfold/Grenland i 2021, som vi kunne ta lærdom fra. Deretter ga Arne Haarr i Norsk Vann et bilde på hvordan «slamhverdagen» vil se ut om 10-20 år, før Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) ga en skisse på hvordan kommunene kunne jobbe sammen i et fellesinitiativ om utfordringene knyttet til slambehandling.

Alle kommunene ønsket å være med videre i initiativet, og det ble etablert en arbeidsgruppe med repr. fra 3 av kommunene sammen med Norsk Vann og LUP.

 

Oppstartsworkshop 27.sept.2022

Gjennom oppstartsworkshopen fikk de 13 kommunene i felleskap definert utfordringsbildet, kartlagt aktørbildet, avdekket rammebetingelser og definert nærmere hvilke effekter/gevinster de er ute etter.

Behovsworkshop 24.nov.2022

På behovsworkshopen fikk vi opp aktørbildet sett i forhold til hele verdikjeden for slam, definerte de viktigste aktørene/brukerne og så nærmere på behovet til de aktuelle aktørene som var viktige å hensynta.

Forberedende workshop til dialog 9.feb. 2023

Hensikten med workshopen var å skape en felles forståelse for hensikten og målet med markedsdialogen., avklare hvem vi ønsker at skal delta og hva vi skal ha en dialog om / hva trenger vi å vite nå?
I tillegg ble det vurdert hvordan markedsdialogen bør gjennomføres og ikke minst ble roller i gjennomføringen av markedsdialogen avklart.

Dialogkonferanse 19.april 2023

MÅL for dialogkonferansen
• Gi ulike markedsaktører og kunnskapsmiljøer en god forståelse av utfordringene vi står i og behovet vi har
• Få innspill om mulighetsrommet; hva som finnes av løsninger i dag, og hva som vi i samarbeid kan utvikle for å svare opp behovet best mulig
• Identifisere potensielle utfordringer i prosjektet og hva som må til for å løse de

NÅR: Onsdag 19.april kl.10-15
HVOR: Næringslivets Hus, Majorstua, Oslo

Videre DIALOG etter dialogkonferansen 19.04 – matchmaking, chat-kanal, skriftlig innspill og én til én møter

Dialogen skal sikre samspill mellom oppdragsgiverne og markedsaktører, kunnskapsmiljøer og andre relevante aktører sånn at behovene og målet med anskaffelsen(e) i størst mulig grad oppfylles. Dialogen vil bestå av flere deler:
Del 1: Dialogkonferanse 19. april 2023
Del 2: Tilrettelegging for at aktører kan “koble seg sammen” for å finne de beste løsningene
Del 3: Mulighet for å gi skriftlig innspill og presentere sine innspill i én til én møter med oppdragsgiver

Presentasjon WS bearbeiding av innspill fra dialogen med markedet 28.sept.2023

Arbeidsgruppa har nå oppsummert innspillene fra dialogen med leverandøren i et eget notat (se vedlegg).
I notatet gis det også noen anbefalinger fra arbeidsgruppa som et grunnlag for diskusjon denne dagen.

Presentasjon av kunnskapsgrunnlag med anbefalinger etter gjennomført markedsdialog 12.desember 2023

Basert på tilbakemeldingene fra markedet er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med anbefalinger for hvordan håndtere slammet i de 13 kommunene. Dette kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene som gis, tror vi kan ha nytte for også andre kommuner med likelydende behov.