Fremtidsrettet overvannshåntering
Solbergbekken i Bærum lå tidligere i rør. I 2017 ble bekken lagt åpen, og kloakken separert i eget rør. Dette ble gjort som en del av Bærum kommunes miljøtiltak for flomdemping og bedre naturlandskap. Foto: Tarjei Krogh.
Sist oppdatert
- I byer og tettsteder har man ikke dimensjonert for vannet som kommer i fremtiden. Vi ser allerede nå at skadene knyttet til overvann og flom øker vesentlig, og dette er et voksende problem, sier prosjektleder i EnviDan, Henri Auer. Han er med i et dansk-norsk samarbeidsprosjekt som skal løse overvannsproblematikken til kommune-Norge.

Behovet: tverrfaglig samhandling for bedre overvannshåndtering

Klimaendringer, med flere kraftige nedbørshendelser, i følge med økt urbanisering og fortetting, fører med seg store utfordringer rundt handteringen av flom av overvann. For Bærum kommune var det et problem at tradisjonelle overvannsløsninger overbelastet ledningsnettet, forurenset nærmiljøet og tok opp renseanleggenes kapasitet. For å øke evnen til å håndtere overvann, kom kommunen fram til at de ville få mest effekt av å jobbe bedre tverrfaglig på tvers av avdelinger og etater.

Med 14 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge, inngikk Bærum kommue i 2021 et innovasjonspartnerskap med et dansk-norsk team ledet av EnviDan, med partnerne Aarhus Vand, Scalgo, SLA Norge og Menon Economics. Sammen skulle de utvikle en løsning for bedre planlegging og gjennomføring av tiltak knyttet til overvann.

Løsningen: ny arbeidsmetodikk og digital skybruddsplan

Løsningen Envidan, Aarhus Vand, Scalgo, SLA Norge og Menon kommer med er todelt: Det første løpet er å hjelpe Bærum kommune med å jobbe bedre tverrfaglig og helhetlig med overvann. Det andre løpet er å videreutvikle Scalgo Live, som er en eksisterende digital plattform for overvannshåntering, og som allerede brukes av mange kommuner i Norge.

Med den nye funksjonaliteten i Scalgo Live skal man kunne simulere fremtidige regnhendelser, og se hvor overvannet renner. Verktøyet skal være adaptivt på en måte som gjør at det tar hensyn til endringer over tid, for eksempel nye vannveier som blir til gjennom endringer i terrenget og utbyggelse. I tillegg vil den ha en modul for kost-nytte som gir beregninger på et samfunnsøkonomisk nivå på hvilke tiltak det lønner seg å iverksette.

– Det blir som en digital skybruddsplan som gjør at kommunen kan jobbe mer adaptivt med planleggingen, og justere tiltak etter endringer i området, klima og eksisterende overvannshåndtering. Det er en veldig enkel brukerløsning hvor du får en oversikt over planlagte utbygginger og tiltak i kommunekartet. Du slipper å klikke deg rundt og ta frem kalkulatoren – programmet gjør alt for deg, sier Auer.

Skybruddsplan

En skybruddsplan er en veileder for overvannshåndtering. Planen kartlegger hvordan man kan lede nedbør fra et område hvor det gjør skade, til et område hvor det ikke skaper problemer.
Fremtidsrettet overvannshåntering
Prosjektteamet jobber med den digitale skybruddsplanen. Foto: Mads Uggerby.

Feil at skybruddsplaner er statiske når byene er dynamiske

Hverken Bærum kommune eller leverandørene så i utgangspunktet for seg at en del av leveransen ville bli en digital skybruddsplan. Men for EnviDan ble det tydelig tidlig i prosjektet at en ny metodikk for helhetlig overvannshåndtering ville understøttes bedre av et verktøy.

– En digital skybruddsplan er en adaptiv måte å jobbe med overvannshåndtering samtidig som byen utvikler seg – planen adapteres etterhvert som ny infrastruktur dukker opp. For når det har gått fem år vil byen se helt annerledes ut, og da passer ikke lenger en statisk skybruddsplan fra fem år tilbake, sier direktør for innovasjon og bærekraft i EnviDan Mads Uggerby, og understreker at verktøyet i kombinasjon med en ny arbeidsmetodikk er det som vil gi størst verdi.

Uggerby understreker også at det er et stort problem at utbyggere ofte jobber for lokalt, og kun ser på overvannet for det begrensede området man jobber med. I den nye Scalgo Live blir det enkelt å se hele området, inkludert nye og eksisterende vannveier, i tillegg til planlagte byggeprosjekter.

– Vi har analysert hvor det er flomproblemer, vannveier og mulighetsområder. Kommunen vet at når de kikker på kartet, så får de det hele bildet, og da er det enklere å sette folk sammen. For eksempel når veietaten ser at det er konflikter i planen, så tar de kontakt med den avdelingen som har ansvaret for det området, eksemplifiserer Uggerby.

Scalgo Live

Scalgo Live er et digitalt analyseverktøy for beregning av styrtregn og flomscenarier. Gjennom dette prosjektet har analyseverktøyet blitt videreutviklet, slik at det er enklere for kommuner og utbyggere å samarbeide på tvers.

Nye Scalgo Love

Gjør det lettere å identifisere behovet for overvannsløsninger og planlegge, prioritere og utarbeide tiltak med bred samhandling i kommunen.

Kost-nytteanalyse

Kost-nytteanalyse gjør det enklere å se samfunnsnytten av tiltak. Nye tiltak kan legges inn i verktøyet for å få nye kost-nytteprametere.

Brukes av flere kommuner

Bærum kommune var først ute med å benytte seg av kjøpsopsjonen som lå i innovasjonspartnerskapet, og startet å drifte løsningen høsten 2023.

Senere har følgekommunene i innovasjonspartnerskapet benyttet seg av samme kjøpsopsjon, og kjøpt løsningen i 2024. Disse kommunene er Lørenskog, Lillestrøm, Bergen, Drammen og Sandnes kommune.

Leverandørene

EnviDan har prosjektleder-ansvaret for leverandørene, og bidrar i prosjektet med rådgivende tjenester innenfor overvannshåndtering.

Aarhus Vand bidrar i prosjektet med erfaringsutveksling fra liknende innovasjonsprosjekter de har vært med i.

Scalgo står for programmering av nye funksjoner i Scalgo Live.

SLA Norge bidrar i prosjektet med å tilpasse arbeidsprosesser i kommunen og naturtilpassede løsninger i byen.

Menon Economics  bistår i prosjektet med metodikk til de samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsberegningene.

Leverandør

EnviDan

Storgata 10B, 0155 Oslo

https://www.envidan.no/

Kontaktperson:

Torbjørn Friborg

Fagleder overvann

tof@envidan.no+47 91107464

Menon Economics

https://www.menon.no/

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no