Forutsigbart, fremkommelige fjelloverganger

Statens vegvesen har ansvar for viktige vegstrekninger som påvirkes mye av vær og vinterforhold. Nå etterspør de løsninger som kan øke forutsigbarheten og fremkommeligheten på fjellovergangene.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Behovsfasen

Behovskartlegging

Innhenting av informasjon fra både sluttbrukere, driftsoperatører, regionale veiforvaltere og de som administrerer fjellovergangene er gjennomført.

Synliggjøring av behovet for andre veiere på Innovasjonsarena DOV 15.juni 2022

Som en del av innsiktsarbeidet inviterte Statens vegvesen i samarbeid med LUP til en erfaringsutveksling/delingsmøte med andre behovseiere med likelydende behov om hvilke erfaringer, initiativ som er på gang, allerede utviklede løsninger som kan implementeres og evt. se på hva det er mulig å samhandle om videre fremover innenfor dette området (eks. i forhold til innhenting av sanntidsdata om vegen i et helhetlig bilde, målrettet informasjon ut til brukere av veien).

Markedsdialog

Statens vegvesen vil gjennomføre en rekke dialogkonferanser med potensielle leverandører og fagfolk som forberedelse til anskaffelse av løsninger som vil øke fremkommelighet og forutsigbarhet på sine fjelloverganger.

Les mer

Hensikten med dialogen er å få kunnskap om hva som finnes av anskaffelsesklare løsninger i markedet som dekker Statens vegvesen sitt behov – og om det er ytterligere teknologi/materiell/utstyr/tiltak i driftskontrakten som kan utvikles for bedre å oppnå målsetting om økt fremkommelighet og forutsigbare fjelloverganger.

Dialogkonferanse 13.sept. 2022

Hovedfokus på denne første dialogen var rundt eksisterende løsninger som er mulig å instrumentere fjellovergangene med i dag. Statens vegvesen informerte om prosjektet og tilhørende pågående tiltak. Aktuelle leverandører holdt en kort presentasjon av sine løsninger. Det ble også lagt opp til en diskusjon rundt fremtidige løsninger som krever et utviklingsløp.

Les mer

I etterkant av dialogkonferansen inviterte Statens vegvesen leverandørene til å komme med skriftlig innspill på løsninger, samt å presentere dem i én til én-møter. 20 leverandører ga sine innspill,  og leverandørene ble videre i én til én -møtene utfordret til å svare ut et reelt case fra riksvei 52/Hemsedalsfjellet (ligger under dokumenter).

Statens vegvesen gjennomførte 1:1-møter med alle leverandørene som ga de innspill, og evaluerte og kategoriserte disse i etterkant etter hvilke tiltak de mener kan realiseres på kort sikt og hvilke tiltak de ser for seg å sette ut i praksis på litt lengre sikt:

Ønske om anskaffelse av på kort sikt, tidsperspektiv 2022/2023:

  • En løsning for værprediksjon som kan støtte både trafikanter, men også driftsentreprenører
  • System for hendelsesdeteksjon ved forskjellige smertepunkter
  • Instrumentering/utplassering av sensorikk for mer datainnsamling i sanntid (vær, føre- og trafikkforhold)

SVV har ambisjon om å utlyse konkurranser for disse tre fokusområdene i løpet av vinteren 2022/23. De har parallelt påbegynt arbeidet med en rammeavtale for innkjøp av fullgrafiske variable skilt (noen ganger omtalt som friteksttavler).

 

Ønske om å realisere i et litt lengre tidsperspektiv, tidsperspektiv 2024-2026 / invitasjon til ny dialog

«Noen av de innkomne innspillene og løsningsforslagene mener vi krever litt mer modning, utvikling og testing både ute langs veg, men også internt i Statens vegvesen.

Vi vil derfor invitere til en ny dialog hvor flere leverandører på tvers, og vi i Statens vegvesen, i fellesskap kan diskutere utfordringsbildet og mulige løsningsalternativer.

Her ønsker vi et fysisk møte hvor vi i Statens vegvesen har med både interne byggeledere, aktuelle driftsentreprenører, samt aktører fra transportnæringen.

Invitasjon til dette vil naturligvis gå ut til alle dere som har utvist interesse for prosjektet hittil, men vil også være åpent for andre som vil delta.

Tid og sted er ikke satt, men vi ser for oss en dato i løpet av første halvdel av 2023.»

Dialog nr.2 4.mai 2023

Den 4. mai nviteres det til en oppfølger av første leverandørkonferanse, denne gangen med fokus på dialog mellom leverandører, Statens vegvesen og brukere av veinettet.
Formålet med dialogen er: at leverandørene skal få en god forståelse for utfordringer og smertepunkt som driftsentreprenører og byggeledere erfarer, og at man på dialogkonferansen, på tvers av leverandører, i felleskap kan diskutere utfordringsbildet og mulige løsninger i forhold til 3 områder: bruk av vegvesenets eksisterende appløsninger, instrumentering av fjellovergangene og ITS-løsninger.

Mulighet for Matchmaking

Som det ble presentert på dialogkonferansen – tilbys det et enkelt tilbud om matchmaking.
Denne tjenesten er utviklet for leverandører og kompetansemiljøer som søker sammen i konsortium.
Formålet er at du som leverandør skal få informasjon om potensielle kompetansepartnere og informere om hvilken kompetanse du kan bidra med i et evt. konsortium.

Les mer

Trykk på linken under og fyll ut skjemaet om du ønsker å delta. Når fristen for å sende inn skjemaet har gått ut, vil den samlede informasjonen bli tilsendt pr. epost til alle som har fylt ut skjemaet.

MATCHMAKING: https://forms.office.com/e/4avWqMgiQz 

Fristen for å registrere seg (for de som ønsker): FREDAG 19.mai 2023 KL.16.00

Konkurranse nr.1 - anskaffelse av friteksttavler

Formålet med anskaffelsen er å skaffe informasjonstavler til trafikkinformasjon langs vei.
Det skal leveres opplysningstavler, inklusive tilkobling, konfigurering, idriftsettelse og testing av LED RGB fullmatrise programmerbare opplysningstavler som kan vise alle farger.
Det skal av tilbyder i tillegg leveres fundamenter, plattformer og gittermaster.
Tilbyder skal prosjektere, montere fundament, mast og tavler. Dette kan innebære noe graving.

Les mer

Se utlysning av konkurransen HER

FRIST: 28. juli 2023

Konkurranse nr.1 - Friteksttavler - åpen anbudskonkurranse

Det vil være flere anskaffelser som et resultat av denne prosessen. Første anskaffelse i denne prosessen vil være av Friteksttavler - se kunngjøring på DOFFIN: https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-604227 og vedlagt konkurransedokumenter.

Les mer

Formålet med anskaffelsen er å skaffe informasjonstavler til trafikkinformasjon langs vei.
Det skal leveres opplysningstavler, inklusive tilkobling, konfigurering, idriftsettelse og testing av LED RGB fullmatrise programmerbare opplysningstavler som kan vise alle farger.
Det skal av tilbyder i tillegg leveres fundamenter, plattformer og gittermaster.
Tilbyder skal prosjektere, montere fundament, mast og tavler.