Forutsigbart, fremkommelige fjelloverganger

Statens vegvesen har ansvar for viktige vegstrekninger som påvirkes mye av vær og vinterforhold. Nå etterspør de løsninger som kan øke forutsigbarheten og fremkommeligheten på fjellovergangene.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@nho.no
997 02 688

Behovsfasen

Behovskartlegging

Innhenting av informasjon fra både sluttbrukere, driftsoperatører, regionale veiforvaltere og de som administrerer fjellovergangene er gjennomført.

Synliggjøring av behovet for andre veiere på Innovasjonsarena DOV 15.juni 2022

Som en del av innsiktsarbeidet inviterte Statens vegvesen i samarbeid med LUP til en erfaringsutveksling/delingsmøte med andre behovseiere med likelydende behov om hvilke erfaringer, initiativ som er på gang, allerede utviklede løsninger som kan implementeres og evt. se på hva det er mulig å samhandle om videre fremover innenfor dette området (eks. i forhold til innhenting av sanntidsdata om vegen i et helhetlig bilde, målrettet informasjon ut til brukere av veien).

Markedsdialog

Statens vegvesen vil gjennomføre en rekke dialogkonferanser med potensielle leverandører og fagfolk som forberedelse til anskaffelse av løsninger som vil øke fremkommelighet og forutsigbarhet på sine fjelloverganger.

Les mer

Hensikten med dialogen er å få kunnskap om hva som finnes av anskaffelsesklare løsninger i markedet som dekker Statens vegvesen sitt behov – og om det er ytterligere teknologi/materiell/utstyr/tiltak i driftskontrakten som kan utvikles for bedre å oppnå målsetting om økt fremkommelighet og forutsigbare fjelloverganger.

Dialogkonferanse 13.sept. 2022

Hovedfokus på denne første dialogen var rundt eksisterende løsninger som er mulig å instrumentere fjellovergangene med i dag. Statens vegvesen informerte om prosjektet og tilhørende pågående tiltak. Aktuelle leverandører holdt en kort presentasjon av sine løsninger. Det ble også lagt opp til en diskusjon rundt fremtidige løsninger som krever et utviklingsløp.

Les mer

I etterkant av dialogkonferansen inviterte Statens vegvesen leverandørene til å komme med skriftlig innspill på løsninger, samt å presentere dem i én til én-møter. 20 leverandører ga sine innspill,  og leverandørene ble videre i én til én -møtene utfordret til å svare ut et reelt case fra riksvei 52/Hemsedalsfjellet (ligger under dokumenter).

Statens vegvesen gjennomførte 1:1-møter med alle leverandørene som ga de innspill, og evaluerte og kategoriserte disse i etterkant etter hvilke tiltak de mener kan realiseres på kort sikt og hvilke tiltak de ser for seg å sette ut i praksis på litt lengre sikt:

Ønske om anskaffelse av på kort sikt, tidsperspektiv 2022/2023:

  • En løsning for værprediksjon som kan støtte både trafikanter, men også driftsentreprenører
  • System for hendelsesdeteksjon ved forskjellige smertepunkter
  • Instrumentering/utplassering av sensorikk for mer datainnsamling i sanntid (vær, føre- og trafikkforhold)

SVV har ambisjon om å utlyse konkurranser for disse tre fokusområdene i løpet av vinteren 2022/23. De har parallelt påbegynt arbeidet med en rammeavtale for innkjøp av fullgrafiske variable skilt (noen ganger omtalt som friteksttavler).

 

Ønske om å realisere i et litt lengre tidsperspektiv, tidsperspektiv 2024-2026 / invitasjon til ny dialog

«Noen av de innkomne innspillene og løsningsforslagene mener vi krever litt mer modning, utvikling og testing både ute langs veg, men også internt i Statens vegvesen.

Vi vil derfor invitere til en ny dialog hvor flere leverandører på tvers, og vi i Statens vegvesen, i fellesskap kan diskutere utfordringsbildet og mulige løsningsalternativer.

Her ønsker vi et fysisk møte hvor vi i Statens vegvesen har med både interne byggeledere, aktuelle driftsentreprenører, samt aktører fra transportnæringen.

Invitasjon til dette vil naturligvis gå ut til alle dere som har utvist interesse for prosjektet hittil, men vil også være åpent for andre som vil delta.

Tid og sted er ikke satt, men vi ser for oss en dato i løpet av første halvdel av 2023.»

Om anskaffelsen

Det er 23 fjelloverganger på europa- og riksvegnett og 2 vegstrekninger med tilsvarende fjellproblematikk i lavlandet. Full stenging eller delvis stenging med kolonnekjøring, skaper forsinkelser og utfordringer for brukere av vegnettet, og påvirker trygghet og beredskap.

Gjennom teknologisatsning i Nasjonal transportplan har Statens vegvesen etablert prosjektet «Forutsigbart framkommelige fjelloverganger» der målet er å bruke eksisterende og ny teknologi på alle sine fjelloverganger.

Prosjektet skal å gi både økt forutsigbarhet og økt framkommelighet og er planlagt over 5 år i perioden 2022–2026. Satsningen består av fire arbeidspakker som innebærer:

  • Værutsatte strekninger blir instrumentert med sensorer om vær, vind og trafikkforhold
  • Statens vegvesen har nødvendige IT-løsninger for å behandle data, og gi god beslutningsstøtte til byggeledere, entreprenører på vegdrift, til nødetater og til trafikanter/transportnæring
  • Koordinere fysiske tiltak innenfor ordinære vegbudsjetter (utbedring av veg: kurvatur, stigninger, fresefelt, skredoverbygg, mm.) der det er behov
  • Etablere en arena for innovasjon og finansiering av forslag fra leverandører

Se prosjektet egen PROSJEKTSIDE