Fleksible, mobile og bærekraftige bygg

Forsvarsbyggs aldrende portefølje av bygninger har begrenset fleksibilitet, og er derfor lite egnet til å møte de stadig endrende behovene hos Forsvaret. Gjennom dette innovasjonspartnerskap ønsker Forsvarsbygg å utvikle fleksible og mobile løsninger for fremtidens bygg- og anlegg sammen med markedet. Prosjektet har utviklet seg fra vi startet og vi innretter nå prosjektet mot behovet for fleksible, mobile og bærekraftige bygg i forbindelse med deployering med F35 kampfly til andre baser med manglende infrastruktur.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Carl Oscar Pedersen

Carl Oscar Pedersen

Prosjektleder

carl.pedersen@forsvarsbygg.no
907 55 445
Stig Nilsen

Stig Nilsen

Prosjekteier

stig.nilsen@forsvarsbygg.no
+47 91693161
Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Magne Hareide

Magne Hareide

Seniorrådgiver

magne.hareide@dfo.no
+47 907 45 113

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektoppstart

Etablering av prosjektgruppe med representanter fra innkjøp og behovseier(e)

Kartlegge behov

Vurdere om behovet er godt nok kartlagt som det er eller om det bør gjøres en mer omfattende behovskartlegging

Dialog med markedet

Gjennom markedsdialogen før utlysning av innovasjonspartnerskapet ønsker Forsvarsbygg å avdekke om leverandørene forstår behovet, om de er interessert, og om det finnes leverandører som mener de kan utvikle en løsning gjennom innovasjonspartnerskapet. Man ønsker også å kartlegge om det allerede finnes anskaffelsesklare løsninger i markedet. Løsninger som allerede finnes i markedet kan ikke omfattes av innovasjonspartnerskapet ettersom prosedyren stiller krav til innovasjon.

Les mer

Prosedyren innovasjonspartnerskap kan bare benyttes dersom oppdragsgiverens behov ikke kan dekkes av løsninger som er tilgjengelige i markedet, og at det derfor er behov for en helt ny eller betydelig forbedret løsning sammenlignet med det som finnes tilgjengelig på markedet. Eksisterende løsninger kan inngå som komponenter i løsningen, men den vesentlige leveransen i innovasjonspartnerskapet må være innføring av en ny eller betydelig forbedret vare, tjeneste eller prosess, inkludert produksjons-, bygge- eller anleggsprosesser, en ny markedsføringsmetode eller en ny organisasjonsmetode innen forretningspraksis, arbeidsplassorganisering eller eksterne relasjoner.

Lage konkurransegrunnlag

Arbeidet med konkurransegrunnlaget omfatter konkurransemalen, behovsbeskrivelsen og kontrakten som omfatter utviklingsløpet og kjøpsopsjonen

Pre-kvalifisering av leverandører eller konsortier (søkergrupper)

I et innovasjonspartnerskap må leverandørene som skal levere forslag gjennom en kvalifiseringsrunde

Vurdere innsendte forslag

Kvalifiserte leverandører (oppdragsgiver kan begrense dette antallet) får levere løsningsforslag. På dette punktet likner innovasjonspartnerskap på prosedyren for konkurranse med forhandlinger.

Inngåelse av innovasjonspartnerskap

Etter forhandlingene er avsluttet vurderes de endelige tilbudene og det kan inngås ett eller flere innovasjonspartnerskap. Dersom det inngås flere innovasjonspartnerskap er leverandørene i en situasjon der de utvikler løsninger som enten konkurrerer eller som supplerer hverandre.

Konseptutvikling og test

Leverandører som har inngått innovasjonspartnerskap skal så gjennom iterative prosesser for utvikling og testing

Kjøpsopsjon

Etter at løsningen er testet har oppdragsgiver en opsjon på kjøp dersom man er fornøyd med resultatene og løsningen er anskaffelsesklar.