Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

På bakgrunn av registrerte behov for samhandling/erfaringsdeling og målsetting om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er vei-eiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge, så har LUP tatt initiativet til å etablere Innovasjonsarena DOV for å avdekke og bistå i potensielle innovative anskaffelser / fellesinitiativer.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688
Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910
Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856
Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Om anskaffelsen

Prosess

Kick Off - Innovasjonsarena DOV

På bakgrunn av registrerte behov for samhandling/erfaringsdeling og målsetting om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er veiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge, så inviterte LUP i første omgang til en erfaringsdeling og kort workshop med fokus på 2 områder for raskere og bedre måloppnåelse:
- dele erfaringer og diskutere om hvordan innlemme innovasjon inn i Drift- og vedlikehold (DOV)-kontrakter; både gjennomføring av utviklingsløp, og implementering av utviklingsresultater/innovasjoner, i løpet av kontraktsperioden
- avdekke og konkretisere utfordringer/problemområder innen Drift og vedlikehold (DOV) av vei, hvor det kan være hensiktsmessig å benytte innovative anskaffelser og fellesinitiativer

Behovskartlegging

I etterkant av workshop'en gjør LUP en behovskartlegging for ytterligere å:
1. avdekke og konkretisere utfordringer/problemområder hvor det kan være hensiktsmessig å benytte innovative anskaffelser(IOA) og fellesinitiativer.
2. utdype behovet for samhandling/erfaringsutveksling om kontraktsmekanismer, prosedyrer, metoder mm. som øker mulighetene for å implementere ny teknologi i løpet av kontraktsperiodene.
3. utdype behovet for samhandling veieierne imellom, og å «koble på» aktuelle aktører/samarbeidspartnere inn i Innovasjonsarena DOV som kan bidra til å styrke innovasjonsarbeidet.

Hensikten med behovskartleggingen er å kartlegge og konkretisere disse behovene ytterligere, så vi kan tilrettelegge og kanalisere videre aksjonspunkter basert på behov dere som oppdragsgivere har.

Les mer

Innovasjonsarena DOV 27.mai 2021

Basert på behovskartleggingen satte vi spesielt "innovasjon inn i kontrakter" på agendaen på dette arena-møtet.

Les mer

Innovasjon inn i DOV-kontrakter – hva er utfordringene, hvordan kan det gjøres og hvilke resultater/gevinster gir det?

 • Innlandet FK ga et innblikk i utfordringsbildet
 • Nye Veier delte sine erfaringer i bruk av en «innovasjonspott» i kontrakter
 • Statens Vegvesen presenterte sin ferske inngåelse av kontrakt «Valdres-Hallingdal» med incentiver til innovasjon

Klimavennlige løsninger – konkrete innspill på innovative, eksisterende løsninger

 • Møre og Romsdal FK delte sine erfaringer med
  • salt og metode utvikling
  • metodeutvikling av tunnelvask

«Smart Vinterveg» og «Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg»      

Hvordan kommunene/fylkeskommunen fikk virkemidler og bistand til å gjennomføre et utviklingsløp for å løse behovet ble presentert.

 

Innovasjonsarena DOV 29.mars 2022

Deling av konkrete erfaringer fra, hvordan vei-eiere/oppdragsgivere; kan rigge egen virksomhet, gjennomføre og skaffe risikoavlastning til - anskaffelse av løsninger som ikke eksisterer i markedet/anskaffelse av innovasjon.
Erfaringene som deles er fra konkrete utviklingsløp innen samferdselssektoren; både fra oppdragsgiversiden og fra leverandørenes perspektiv. Flere ferdige, nye utviklede løsninger innen samferdselsområdet blir også presentert.

Innovasjonsarena DOV 15.juni 2022

Statens Vegvesen har gjennom prosjektet «Forutsigbart framkommelige fjelloverganger» - et flerårig prosjekt – mål om å gi så god forutsigbarhet som mulig for trafikanter som skal over fjellet på de 23 fjellovergangene de har ansvar for. De jobber nå med å konkretisere utfordringsbildet/behovet parallelt med igangsettelse av allerede utviklede løsninger. Videre er planen å involvere markedet i forhold til å få innspill til løsninger på ulike konkrete behov/problemstillinger.
Før de gjør det ønsker de i det videre innsiktsarbeidet å ha en erfaringsutveksling/delingsmøte med andre behovseiere med likelydende behov om hvilke erfaringer, initiativ som er på gang, allerede utviklede løsninger som kan implementeres og evt. se på hva det er mulig å samhandle om videre fremover innenfor dette området (eks. i forhold til innhenting av sanntidsdata om vegen i et helhetlig bilde, målrettet informasjon

Innovasjonsarena DOV 7.juni 2023

TEMA:
«Digital samhandling mellom aktører og system innenfor samferdselsbransjen. Hvordan oppnå effektivisering for alle parter gjennom digitalisering?»

Les mer

Alle veieierne har anskaffet og holder nå på å etablere og konfigurere sine FDV-systemer.

Hvordan de ulike brukerne konfigurerer sine løsninger er sekundært, men på denne innovasjonsarena DOV -løfter vi frem noen «digitale linjer» som vi tenker det er viktig å samhandle enhetlig om, og som vi tror vil gi effektivisering for alle aktører i verdikjeden.

De «digitale linjene» er:

 • Samhandling med eksterne databaser – eks NVDB, Brutus og Trygg tunnel
 • Integrasjon med fagsystemer hos entreprenørene
 • Tilstandsbasert og risikostyrt vedlikehold – sensorer og systemer for inspeksjon og deteksjon av tilstand

  Innledningsvis delte Magnus Johansen, leder av drift og vedlikehold i Nye veier, noe om hvordan de tenker når de nå «bygger» sitt digitale driftsstøttesystem.

  Deretter delte flere veieiere (Statens vegvesen og VIGO (på vegne av fylkene)) og andre aktører i verdikjeden (veidriftsentreprenører og systemleverandør) hva de tenker rundt en digital samhandling for å øke effektiviseringen av drift og vedlikehold av vei – for alle parter.