Pågående anskaffelse

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet

Innovasjonsløft

Sykehuset Østfold ønsker å inngå et innovasjonspartnerskap der sykehuset sammen med private leverandører skal utvikle brukervennlige, innovative og kvalitetssikrede apparater/instrumenter og tjenester som bidrar til sikker prøvetaking og analyse utført av pasient selv, hjemme hos pasienten. 

Prosess

Prosjektorganisering

Det er nedsatt en tverrfaglig prosjektgruppe med en prosjektleder fra laboratorieenheten ved sykehuset. I tillegg deltar ressurser fra andre fagmiljøer som innkjøp, innovasjon og IKT. Vestre Viken HF, Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp HF er også deltakere i prosjektet.

Behovskartlegging

Det er gjennomført en grundig behovskartlegging blant de ulike aktørene som blir berørt av den framtidige løsningen. Tjenestedesign (PwC) er brukt som tilnærming i denne fasen av arbeidet. I tillegg bygger prosjektet videre på sentrale funn i arbeidet med innovasjonspartnerskapet Nyskapende pasientforløp.

Dialog med markedet

Sykehuset inviterte til dialogkonferanse i januar 2020. Rundt 40 deltakere var samlet en dag for å bli bedre kjent med behovene i prosjektet. Leverandørene fikk også rikelig anledning til å gi sykehuset råd og innspill til hvordan utfordringene best kan løses.
Sykehuset inviterte også til 1 til 1 møter i februar.

Konkurranse

Konkurransen lyses ut i løpet av våren 2020.

Et bredt utvalg av leverandører kan bidra til utvikling av løsningen som vil kunne ha et stort vekstpotensial da den kan føre til betydelige samfunnsgevinster. Det er et uttalt mål at løsningen skal bidra til å gi raskere behandling, bedre ressursutnyttelse i helsetjenesten og at pasienten tar større del av oppfølgingsansvaret for egen helse på en trygg måte.

Dette nye innovasjonspartnerskapet henger tett sammen med et allerede pågående innovasjonspartnerskap, «Nyskapende pasientforløp», som skal utvikle en helhetlig, digital/virtuell tjeneste som en integrert del av pasientforløp for trygg og god hjemmeoppfølging. Pasienten skal som et resultat av dette første innovasjonspartnerskapet kunne utføre og dele målinger/ registrering med helsetjenesten, få tilpasset informasjon og beslutningsstøtte og ha smidig kommunikasjon og samhandling med helsetjenesten underveis i forløpet. Et område som derimot er lite utforsket når det gjelder hjemmeoppfølging, og som Sykehuset Østfold i dette andre innovasjonspartnerskapet ønsker å finne fremtidsrettede løsninger for, er prøvetaking og tilhørende analyse (eks. blod-, urin- og avføringsprøver) utført av pasienten selv. Dette vil ikke dekkes av tjeneste utviklet i «Nyskapende pasientforløp» da prøvetaking og analyse i seg selv er et såpass stort område at det er et eget prosjekt.

Mer om prosjektet finner du på sykehusets hjemmesider.