Sikker prøvetaking i hjemmet – er det mulig?

av Riche Vestby

Sykehuset Østfold HF inviterte nylig markedet til dialog om innovasjonspartnerskapet Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient.

Illustrasjon: PWC

 

Sykehuset Østfold HF inviterte nylig markedet til dialog om innovasjonspartnerskapet Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient. Rundt 25 leverandører fikk treffe fagpersoner fra ulike avdelinger på sykehuset og deres samarbeidspartnere Sykehusinnkjøp, Sykehuspartner og Vestre Viken HF. Deltakerne fikk først presentert en grundig behovsanalyse. Deretter ble dagen brukt på å drøfte ulike problemstillinger og gi innspill til det videre arbeidet med anskaffelsen. Fire fokusområder lå til grunn for diskusjonene; utvikling og mulighetsrom, brukerbehov, brukervennlighet og drift.

Nærmere om behovet som var tema for dialogen

Sykehuset Østfold har behov for fremtidsrettede og kvalitetssikrede produkter som på en sikker måte gjør det mulig for utvalgte pasienter selv å ta blodprøver hjemme med tilhørende analyse og at resultatene blir overført til sykehuset som kan følge opp pasienten. Å flytte deler av prøvetakingen fra sykehus til pasienten hjemme innehar et stort innovasjonspotensial både på produkt-, tjeneste- og organisasjonsnivå og vil kreve et utstrakt offentlig-privat samarbeid. Prøvetaking og -analyse er en svært sentral del av medisinsk utredning og behandling, gir viktig informasjon om pasientens helsetilstand og bestemmer videre oppfølging/behandling. I dag må pasientene komme til sykehus/institusjon med laboratorium for å ta prøver som kan innebære mange sykehusbesøk, mye tid til reising til/fra sykehuset, venting og telefonhenvendelser til en presset helsetjeneste.

Sykehuset i Østfold har identifisert problemstillinger og utfordringer som oppstår når prøvetaking og analyse skal foregå utenfor sykehuset og uten helsefaglig personell tilstede. Disse ønsker vi å drøfte med markedet for å utvide forståelse for muligheter og rammebetingelser knyttet til behovet, sier innovasjonssjef Ingunn Olsen.

At pasientene skal oppleve dette som trygt er en viktig forutsetning for prosjektet.

Nøkkelen i dette prosjektet er at prøvene skal utføres av pasienten sjøl. Hvordan får vi til at dette blir like bra hjemme som om pasienten var ved sykehuset? Kvalitet er viktig, framhever prosjektleder Anne-Kathrine Palacios.

Anne-Kathrine Palacios. Foto:PWC

Å forstå utfordringer og sammenhenger mellom pasienter, helsepersonell, utstyr og informasjon/data som som skal utveksles mellom disse er et viktig element i prosjektet og leverandørene fikk mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill til dette.

Nøtta i dette prosjektet er å ta ut riktig mengde blod med god nok kvalitet. Software og «apparatet» klarer vi å løse, sier en av leverandørene og støttes av andre rundt bordet.

Fornøyde leverandører utfordret sykehuset

Sykehuset Østfold har 10,5 millioner kroner til utviklingen av innovative løsninger som imøtekommer behovet. Gjennom dialogen ble de imidlertid utfordret av markedet på flere ting. For det første er leverandørene opptatt av tidsperspektivet i prosjektet. Denne typen utvikling krever tid og man må være realistiske. Flere var også opptatt av at sykehuset må begrense scopet i prosjektet.

For å lykkes må dere begrense problemet til noe som er løsbart innen disse rammene, sa en av leverandørene og fikk støtte av de andre deltakerne.

Munter stemning rundt bordet. Foto: PWC

Flere var også opptatt av forretningsmodellen i denne typen prosjekt og at det må bli tydeligere for leverandørene hvordan de skal kunne tjene penger på denne typen løsninger. Videre konkluderte flere av leverandørene med at for å lykkes med å løse disse behovene må ulike selskaper jobbe sammen.

Ny giv og god stemning

Sykehuset Østfold jobber helhetlig og langsiktig med offentlig privat innovasjonssamarbeid og har som tilnærming at et samarbeid mellom sykehuset og  innovative leverandører øker potensialet for å kunne utvikle og tilby bærekraftige løsninger. Dette budskapet faller i god jord hos deltakerne.

Det er kjempespennende at dette prosjektet settes i gang. Dette er veien å gå. Vi er avhengig av at noen går foran slik Sykehuset Østfold gjør, kvitterer en av leverandørene.

Jeg har aldri vært på denne typen dialogmøte før. Det var utrolig bra for de hører jo faktisk på oss, sier en annen på vei ut døra.

Da skulle jo alt ligge til rette for en god videreføring av prosjektet nå som prosjektgruppen ved sykehuset er i gang med å samle alle innspillene og bruke dem i den videre forberedelsen av konkurransen. Går alt etter planen blir denne lyst ut før sommeren. Før den tid er det imidlertid mulig for leverandørene å møte mulige samarbeidspartnere når Norway Health Tech arrangerer matchmaking i Forskningsparken i Oslo den 4. mars.

Foto:PWC