SE i tillegg til å lytte kan redde flere liv

av Cecilie Endresen

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge for å utvikle nye løsninger for videobasert dialog mellom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og innringer. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre mulighet til å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv.
Nå jobbes det iherdig i Vestre Viken HF med behovskartlegging, for å kunne å gi potensielle leverandører en god forståelse av utfordringen/behovet, så de kan komme med innspill til utvikling av løsninger som dekker behovet.

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge for å utvikle nye løsninger for videobasert dialog mellom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og innringer. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre mulighet til å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv.
Nå jobbes det iherdig i Vestre Viken HF med behovskartlegging, for å kunne å gi potensielle leverandører en god forståelse av utfordringen/behovet, så de kan komme med innspill til utvikling av løsninger som dekker behovet.

Kort om behovet / utfordringen

Ved behov for akutt helsehjelp ringer publikum 113, og kommer i telefonisk kontakt med en operatør på AMK. Det å se det samme som innringer vil kunne hindre misforståelser som kan føre til tap av liv og helse, og gi operatøren på AMK en riktigere forståelse av situasjon. Misforståelsene kan oppstå på grunn av språklige utfordringer, tvetydighet, manglende beskrivelse om lokalisering og andre utfordringer med kommunikasjon. Det er behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler med AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasient, innringer og helsepersonell. Samtidig må løsningen ivareta dokumentasjonsplikten som gjelder for AMK.

Se en nærmere beskrivelse av behovet her:

Dypdykk i behovet

Vestre Viken HF jobber nå med behovskartlegging, og har engasjert tjenestedesignere for å få tydelig fram brukerstemmer i den videre dokumentasjonen av behovet, samt avklaring av tekniske behov og rammevilkår. Gjennom en oppstartsworkshop med kjernegruppen i prosjektet fikk konsulentene fra Making Waves alles innsikt i prosjektet «opp på bordet», som ble omforent i en «game»plan. Alt fra visjon og mål og motivasjon for prosjektet, med avklaring av roller, risiko- og suksessfaktorer til helt konkrete arbeidsregler for hvordan de skal jobbe sammen i prosjektet for å lykkes.

Bruk av tjenestedesignere i tidlig fase i prosjekter er nyttig. Tjenestedesignere er gode på å observere, intervjue og få fram menneskers opplevelser, følelser og behov. De har godt egnede verktøy til dette og kan derfor bistå virksomhetene i behovskartleggingen. De er også svært dyktige på å visualisere og tydeliggjøre viktige behov – som kan være nyttige verktøy til bruk i markedsdialogen, slik at potensielle leverandører for en god forståelse av utfordringsbildet og problemstillingen. Det trenger de for å gi gode innspill til utvikling av nye løsninger.

Resultatet av behovskartleggingen og tjenestedesignernes oppdrag vil benyttes i markedsdialogen videre i prosjektet. Aller først på dialogkonferansen som arrangeres i Drammen 14. oktober 2019. To be continued ….