Fremtidens renseanlegg er på vei

av Bjørnar Grønhaug

22 kommuner jobber sammen om anskaffelse av fremtidens renseanlegg, som skal gi en renere Oslofjord. Avløpssystemene fra alle de 22 kommunene ender nemlig på forskjellige måter opp i Oslofjorden. I oktober var alle kommunene samlet for å diskutere og kartlegge behov.

Renseanlegg avløp ut i Oslofjorden

For å kunne gå i dialog med leverandører, FoU-aktører og andre må kommunene enes om hva de har behov for i en fremtidig løsning. Alle behov i hele verdikjeden, fra ulike avløpskilder til en så ren Oslofjord som mulig måtte taes i øyesyn, diskuteres og komme opp på bordet.

Nå gjenstår bearbeiding av behovsbeskrivelsen før de 22 kommunene i november skal forberede seg til dialogen med markedet. Spenningen rundt hvilke løsninger leverandørene vil komme med er merkbart økende. Den spenningen må de ha frem til leverandørdialogen på nyåret. Datoen blir lansert på arrangementssiden vår og på LinkedIn i god tid før gjennomføring.

Det er ikke bare de 22 kommunene i dette fellesinitiativet som har behov for å rense avløpsvannet ennå bedre enn i dag. Alle kommuner i Norge vil møte strengere krav til utslipp, som et resultat av EU-kommisjonens forslag til revidert avløpsdirektiv som ble lagt frem i 2022. Derfor rigger nå LUP i samarbeid med Norsk Vann en nasjonal strategi for spredning og skalering av arbeidet med Fremtidens renseanlegg og Løsninger for slambehandling hvor 13 kommuner er involvert, til andre kommuner og IKS’er i Norge.

På vegne av de involverte kommunene i prosjektet ble det etablert en arbeidsgruppe for å søke om midler fra Miljødirektoratets tilskuddsordning for å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløpsvann til Oslofjorden. Arbeidsgruppen blir ledet av Norsk Vann i samarbeid med Porsgrunn kommune og MIRA IKS, som skal utforme utkast til en søknad som alle kan stille seg bak. Les mer om prosessen så langt og videre arbeid her: https://innovativeanskaffelser.no/fremtidens-renseanlegg/