Fangstinnretning for pukkellaks med automatisk sortering

Statsforvalteren i Troms og Finnmark får 10 millioner fra Forskningsrådet til å utvikle fiskefeller med kunstig intelligens i kampen mot pukkellaksen. Miljødirektoratet bidrar med ytterligere 4 millioner kroner. Gjennom fellene innføres det en adgangskontroll i elvemunningene, hvor kun de naturlig hjemmehørende fiskeartene får passere. Dette er et viktig tiltak for at laks, sjøørret og sjørøye skal få fred på sine foretrukne gyteområder, og for å unngå flere skadelige effekter på vannmiljøet av store mengder pukkellaks i elvene.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Erik Drivdal

Erik Drivdal

Prosjektleder

erik.drivdal@statsforvalteren.no
37 32 11 39
Eirik Frøiland

Eirik Frøiland

Faglig ledelse

eirik.froiland@statsforvalteren.no
78 95 03 11
Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Magne Hareide

Magne Hareide

Seniorrådgiver

magne.hareide@dfo.no
+47 907 45 113

Om anskaffelsen

Prosjektforløp

1. Prosjektfinansiering

Prosjektet, ved Statsforvalterens fellestjenester søkte Forskningsrådet om midler til en før-kommersiell anskaffelse av en fangstinnretning for pukkellaks i 2022.

Les mer

I februar 2023 ble prosjektet tildelt 10 millioner og med ytterligere 4 millioner fra Miljødirektoratet er utviklingsfasen finansiert.

2. Prosjektetablering

Prosjektet er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Troms og Finnmark som behovseier, Statsforvaltningens fellestjenester med prosjektledelse og Miljødirektoratet som har ansvar for den nasjonale strategien for bekjempelse av pukkellaks.

Les mer

Den før-kommersielle anskaffelsen gjennomføres med bistand fra DFØ og LUP. Prosjektoppstart er første kvartal 2023 med mål om ferdig akseptansetest våren 2025.

3. Dialogkonferanse

I løpet av våren 2023 skal det gjennomføres en dialogkonferanse for potensielle leverandører og relaterte fagmiljøer. Hensikten med dialogkonferansen er kommunisere utfordringen og behovet, og få oversikt over tilgjengelig teknologi, leverandører og løsninger.

Les mer

Oppgaven som skal løses er kompleks, og det er sannsynlig at ulike leverandører må søke sammen i konsortier (søkergrupper) for å kunne tilby en helhetlig løsning som svarer opp for den funksjonalitet og ytelse som er nødvendig for å få kontroll på pukkellaksen. Dialogkonferansen er i så måte en egnet arena for kommunisere denne muligheten og for leverandører å finne hverandre. Innsikten fra dialogmøtet brukes for å lage et konkurransegrunnlag som er beste mulig tilpasset behovene og hva som er mulig å utvikle innen 2025.

4. Konkurransegjennomføring

Når behovsbeskrivelsen er klar etter dialogmøtet kan resten av dokumentene i konkurransegrunnlaget ferdigstilles.

Les mer

Det er det Statsforvalterens fellestjeneste som gjør med støtte fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomi). Konkurransen offentligjøres nasjonal på Doffin og på TED (EU). Alle som ønsker det kan delta, men det vil være begrensninger på hvor mange som blir med i utvikling, prototyping og testing av en fangstinnretning for pukkellaks. Normalt er det om lag fem leverandører (eller konsortier) som deltar i første fase med utvikling, ned til fire eller tre i fasen med prototyping og tilslutt to løsninger og leverandører som går til akseptansetest. En før-kommersiell anskaffelse avsluttes etter akseptansetest med en rapport, Kjøp av løsningen må gjøres som en egen anskaffelse i etterkant, og da kan alle som mener de kan levere en ferdig løsning delta i konkurransen.

Etter evalueringen av innsendte forslag gikk følgende leverandører videre til neste fase; idéutvikling

  • Fishbio
  • Huawei Technologies Norway AS
  • Mohn Technology AS
  • Whooshh Innovations INC*

*Whooshh Innovations har levert to ulike idéforslag som begge er med videre

 

5. Utviklingsfasen

Utviklingsfasen starter etter at leverandørene som ble invitert til denne fasen er informert om dette. Hvor lenge denne fasen varer står i konkurransegrunnlaget, og i utviklingskontrakten som inngås med hver av leverandørene som deltar.

6. Prototyping

Fasen med prototyping starter etter at utviklingsfasen er ferdig. Normalt blir det en avskalling i antallet leverandører mellom utvikling og prototyping.

Les mer

I denne fasen blir idéen/konseptet gjort om til en prototype som gjør det mulig for leverandøren å teste om ideen, teknologi, funksjon og ytelse fungerer som man hadde tenkt. Leverandøren kan selvfølgelig gjøre endringer, forbedringer, utbedringer i løpet av denne fasen. Når leverandøren anser seg ferdig med egen justering og testing vil løsningen være klar for siste fase; oppdragsgivers akseptansetest. Akseptanseteste fasiliteres av leverandørene dersom ikke annet er avtalt.

7. Testing

Leverandørene med de beste løsningene blir invitert til siste fase; testing. Ifølge reglene skal det være minst to leverandører/løsninger igjen i den siste fasen for å oppfylle kravet om "konkurranse i utviklingsfasen".

Les mer

Prototypen skal nå testes for oppdragsgiver, og avsluttes med en rapport som beskriver hvordan løsningen oppfyller kravene til ytelse og funksjon i behovsbeskrivelsen. Den før-kommersielle anskaffelsen avsluttes etter at rapporten er levert. Normalt vil det også avholdes et møte mellom oppdragsgiver og leverandør for å informere om hvilken planer leverandøren har for kommersialisering (når vil man kunne ha en anskaffelsesklar løsning i markedet) og oppdragsgivers anskaffelsesplaner for løsningen.