Vestfold og Telemark fylkeskommune

Et nytt, større og mer slagkraftig fylke

I dag bor det i overkant av 420 000 personer i Vestfold og Telemark. Fylkeskommunen har til sammen ca. 3800 ansatte. Fylkeskommunen har fylkeshus i Skien og Tønsberg.

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune har ambisjon om å være en sterk utviklingsaktør. Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling presenterer sentrale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter i Vestfold og Telemark. FNs 17 bærekraftsmål går som en råd tråd gjennom dokumentet.To særlig viktige områder i regionen krever prioritering og forpliktende samhandling:

  1. Verdiskaping gjennom grønn omstilling
  2. Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer

Relaterte anskaffelser (8)

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

På bakgrunn av registrerte behov for samhandling/erfaringsdeling og målsetting om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er vei-eiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge, så har LUP tatt initiativet til å etablere…

Evaluering av tiltaksutvikling i «Sammen Mot» – forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv

Vestfold og Telemark er et pilotfylke i arbeidet med å forebygge vold og overgrep gjennom programsatsingen "Sammen Mot". Satsningen skal fremme lokalt forebyggende arbeid mot vold og overgrep innenfor rammen av Program for folkehelsearbeid i kommunene. Tre kommuner er tatt…

«Nytt»fylkeshus

Da det ble vedtatt at fylkene Vestfold og Telemark skulle slåes sammen til Vestfold og Telemark fylkeskommune, var det behov for et nytt fylkeshus i Skien. Det ble etablert en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede 4 ulike alternative…

Fra idé til realisering – bærekraftige bygg

Kommunene og fylkeskommunen har en viktig samfunnsrolle med tanke på å ivareta klima- og miljø gjennom sine anskaffelser. Dette samtidig som de realiserer funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Bygg i Tre og Tredriveren ønsker å bidra til…

Færder Energipark – sambruk av smart energi og lagring av solenergi

Færder Energipark er et unikt samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune(VFK), OBOS, Skagerak Nett, Skagerak Varme og NMBU. Aktørene ser potensiale i å sambruke fornybare energiløsninger innenfor samme geografiske område, for best mulig effektiv energiutnyttelse termisk og elektrisk. Aktørene ønsker å utvikle…

Etablering av Færder «energifabrikk»

Vestfold fylkeskommune har ambisjon om å bli ett av de grønneste fylkene i Norge og også å stimulere til innovasjon og utvikling i næringslivet på veien mot et bærekraftig samfunn. Vestfold fylkeskommune tror lokal energiproduksjon, distribusjon, lagring og forflytning av…

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss

Målsettingen er å anskaffe et verktøy som på en mest mulig rasjonell måte er et verktøy for tids- og kostnadseffektiv saksbehandling, organisering, bestilling og fakturering av skoleskyssen i Telemark. Verktøyet skal håndtere alle skysselever i Telemark, både i grunnskole og…

Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

Telemark fylkeskommune hadde ambisjon om å etablere et helhetlig digitalt ledelsesverktøy for kvalitets- og internkontroll, personalledelse og målstyring. Målsettingen var å anskaffe en løsning for å gjennomføre arbeidsprosessene på en mest mulig rasjonell måte og gi oppdatert informasjon om internkontroll…