Pågående anskaffelse

Tunnelsikkerhet

I arbeidet med 0-visjonen for hardt skadde og drepte i trafikken, retter Statens vegvesen i dette utviklingsprosjektet oppmerksomheten mot tunnelsikkerhet. De utfordrer markedet på løsninger som gjør det mulig å oppdage hendelser, gi informasjon om hva som skjer og hjelp til selvredning. Utviklingsprosjektet er én av fire innovasjonspartnerskap som fikk midler fra Innovasjon Norge i 2017. Statens vegvesen får prosjektstøtte i gjennomføringen fra Innovasjon Norge, Difi og Nasjonalt program for leverandørutvikling

Prosess

Behovskartlegging

Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.

Les mer

Når det gjelder tunnelsikkerhet kunne man jobbet i flere mulige retninger; tiltak for å unngå hendelser, skadebegrensning ved hendelser, selvregning, tunnelkonstruksjon og drift. For lykkes  innenfor de gitte økonomiske rammene i tildelingen fra Innovasjon Norge og for å oppfylle krav om fremdrift måtte problemstillingen avgrenses. Valget falt på selvredning med behov for å oppdage hendelser, gir informasjon om hva som skjer og hjelp til selvredning.

Med dette som utgangspunkt ble det gjennomført en analyse av samfunnsnytte, det ble innhentet relevant innsikt fra eksisterende undersøkelser og rapporter, og det ble gjennomført en kvalitativ undersøkelser for å avdekke hvilke tanker trafikantene gjør seg når det blir stopp i en tunnel, hvor de søker informasjon, og i hvilken grad de vet hva de skal foreta seg dersom det oppstår alvorlige hendelser.

Dialog med markedet

Gjennom markedsdialogen før utlysning av innovasjonspartnerskapet ønsker Statens vegvesen å avdekke om leverandørene forstår behovet, om de er interessert, og om det finnes leverandører som mener de kan utvikle en løsning gjennom innovasjonspartnerskapet. Man ønsker også å kartlegge om det allerede finnes anskaffelsesklare løsninger i markedet. Løsninger som allerede finnes i markedet kan ikke omfattes av innovasjonspartnerskapet ettersom prosedyren setter krav til det.

Pre-kvalifisering av leverandører eller konsortier

Konkurranse med forhandling

Etter pre-kvalifiseringen leveres det tilbud fra kvalifiserte leverandører eller konsortium. Konkurransen gjennomføres etter prosedyren konkurranse med forhandlinger.

Inngåelse av innovasjonspartnerskap

Etter forhandlingene er avsluttet vurderes de endelige tilbudene og det kan inngås ett eller flere innovasjonspartnerskap. Det kan være parallelle løp dere flere leverandører utvikler samme løsninger, eller det kan inngås innovasjonspartnerskap med leverandører som har komplementerende løsninger.

Opsjon på kjøp

Behov

Etter en grundig behovskartlegging falt Statens vegvesen ned på følgende behovsbeskrivelse for dette utviklingsprosjektet:

Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel


Evakuering av tunnel ved brann eller en annen hendelse, har som utgangspunkt prinsippet om selvredning. Det vil si at trafikantene snarest mulig selv må ta seg ut av tunnelen enten til fots eller ved hjelp av kjøretøy. Selvredningsprinsippet er generelt akseptert i samfunnet, også internasjonalt, og gjelder for alle typer byggverk og hendelser.

For at selvredning i tunnel skal kunne fungere godt i praksis, må tunnelen være utformet for og utrustet med teknologi eller annet utstyr som gir støtte til trafikanter og innsatsmannskaper i en nødsituasjon. Dette er ikke tilfellet i dag. Det er også sentralt at befolkningen er klar over prinsippet og dets hensikt.

Evakuering og forutsetninger for å redde seg selv

Der er gjennomført en rekke spørreundersøkelser om hva trafikantene mener om norske vegtunneler og om hvordan det er å kjøre gjennom dem, eksempelvis intervjuene som er foretatt blant trafikantene som var i tunnelen under brannene i Gudvangatunnelen og Oslofjordtunnelen.

Flere offentlige granskinger (Statens Havarikommisjon for Transport, Vegtilsynet og Riksrevisjonen) påpeker imidlertid at selvredning i tett røyk er en stor påkjenning og stiller for store krav til trafikantene. De påpeker alle at det er stort behov for å forbedre forutsetningene for at selvredning skal kunne fungere.

Gjennomgående viser svarene fra de trafikantene som har vært utsatt for branner og som har måttet redde seg ut av tunnelene at de savner følgende:

  • Informasjon om hva som har skjedd
  • Informasjon om hva de bør gjøre
  • Bedre styring av ventilasjonen slik at så få som mulig blir innhentet av røyken
  • De som har vært i røyken etterlyser håndlist eller en mulighet for å kunne føle seg ut
  • Optisk bistand gjennom lys-list eller lignende
  • Mulighet for å kunne oppholde seg i et røyktett rom

Prosjektets målsetning og behov

Prosjektets målsetning er at det blir utviklet nye og smarte løsninger for at selvredningsprinsippet skal kunne fungere i norske vegtunneler. Prosjektet skal føre frem til et ferdig produkt eller ny metodikk som etaten kan kjøpe om løsningen oppfyller de riktige kravene og forutsetningene.

Innovasjonspartnerskap som prosedyre

Innovasjonspartnerskap er en ny prosedyre som ble innført 1. januar 2017. Ordningen skal gjøre det lettere for det offentlige og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger. Innovasjon Norge ønsker å bidra til at offentlig sektor kan bestille og kjøpe løsninger ingen har sett før og tildeler derfor midler for gjennomføringen av Innovasjonspartnerskap. Det som er spesielt med ordningen er at man kan utvikle en nye løsning og gå til anskaffelse i etterkant i én og samme kontrakt.