Pågående anskaffelse

Nyskapende pasientforløp – nye løsninger i kreftomsorgen

Innovasjonsløft

Sykehuset Østfold ønsker å realisere Pasientens helsetjeneste gjennom nyskapende metoder for innhenting, deling og bearbeiding av historisk og sanntidsinformasjon i behandlingsforløpet for kreftpasienter. Innovasjonspartnerskapet skal resultere i en helhetlig løsning/tjeneste for avstandsoppfølging.

Prosess

Oppstart og prosjektorganisering

Det er engasjert prosjektleder og en prosjektgruppe er etablert. I gruppen deltar personer med fagkunnskap fra kreftavdelingen, teknologi, innkjøp og Fredrikstad kommune. Det er nedsatt en styringsgruppe med bred representasjon fra mange aktører.

Behov

Sykehuset har jobbet med behovskartlegging over lengre tid, og kunnskapen fra dette arbeidet er nå dokumentert gjennom detaljerte verdistrømsanalyser. I tillegg har man engasjere tjenestedesignere for å få tydelig fram ulike brukerstemmer i den videre dokumentasjonen av behovet. Behovskartleggingen er samlet i en egen rapport.

Dialog med markedet

Prosjektgruppen har gjennomført to dialogworkshops med leverandørene i mai 2018. Innspillene fra markedet vil danne grunnlaget for konkurransegrunnlaget som vil foreligge høsten 2018.

Konkurranse

Konkurransen ble kunngjort på Doffin i uke 41. Du finner også konkurransgrunnlaget og vedleggene i kolonnen til venstre på denne siden.

Prosjektet heter «Nyskapende pasientforløp», og skal sammen med næringslivsaktører ha som mål å utvikle nyskapende løsninger og tjenester for pasient, pårørende og helsetjenesten. Forbedret innhenting, bearbeiding og deling av informasjon mellom pasient og helsetjenesten i et pasientforløp er viktige elementer i prosjektet.

Løsningene skal danne grunnlag for mer tilrettelagt informasjon og riktigere og raskere diagnostisering samt en pasientbehandling preget av god medvirkning, kvalitet, effektivitet og sikkerhet.

Fredrikstad kommune og St. Olavs hospital er viktige samarbeidspartnere fra offentlig sektor. Trolig vil også flere aktører kobles på.

Sykehuset har opprettet en egen hjemmeside med informasjon om prosjektet.