Pågående anskaffelse

Pasientens helsetjeneste – nye løsninger i kreftomsorgen

Innovasjonsløft

Sykehuset Østfold ønsker å realisere pasientens helsetjeneste gjennom å utvikle nyskapende metoder for innhenting, deling og bearbeiding av historisk og sanntidsinformasjon i behandlingsforløpet for kreftpasienter.

Prosess

Oppstart og prosjektorganisering

Det er engasjert prosjektleder og en prosjektgruppe er etablert. I gruppen deltar personer med fagkunnskap fra kreftavdelingen, teknologi, innkjøp og Fredrikstad kommune. Det er nedsatt en styringsgruppe med bred representasjon fra mange aktører.

Behov

Sykehuset har jobbet med behovskartlegging over lengre tid, og kunnskapen fra dette arbeidet er nå dokumentert gjennom detaljerte verdistrømsanalyser. I tillegg vil man engasjere tjenestedesignere for å få tydelig fram ulike brukerstemmer i den videre dokumentasjonen av behovet.

Dialog med markedet

Prosjektgruppen tar sikte på å gjennomføre ulike dialogaktiviteter vinteren 2018.

Sykehuset Østfold vil i samarbeid med et bredt knippe aktører invitere næringslivet til et innovasjonspartnerskap for å (a) designe, utvikle/forbedre, teste og ta i bruk tjenester der pasienten selv kan ta del i eget sykdomsforløp, gi nødvendig sanntidsinformasjon til og kommunisere med helsetjenesten, og (b) utvikle, teste og ta i bruk analyse-, planleggings- og oppfølgingsverktør som gir økt forutsigbarhet og beslutningsstøtte for helsepersonell og pasientene.

Løsningene skal danne grunnlag for mer tilrettelagt informasjon og riktigere og raskere diagnostisering samt en pasientbehandling preget av god medvirkning, kvalitet, effektivitet og sikkerhet.

Fredrikstad kommune og St. Olavs hospital er viktige samarbeidspartnere fra offentlig sektor. Trolig vil også flere aktører kobles på.