Styrket oppfølging av kreftpasienter gjennom digitale helsetjenester

Forekomsten av kreft i Norge øker, og nye behandlingsformer utvikler seg raskt. Flere pasienter overlever kreftbehandling, og mange lever lenger med kreft. Dette skaper et økende behov for helsehjelp, samtidig som man har utfordringer med å skaffe nok helsepersonell. Sykehusene må derfor finne nye måter å levere helsetjenester på. Til dette trenger man gode digitale verktøy som kan støtte opp under en mer behovsstyrt kreftbehandling, og som styrker brukermedvirkning og involvering fra pasientene i oppfølging av egen sykdom.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Behovskartlegging og prosjektorganisering

Prosessen er organisert som en konseptutredning. En bredt sammensatt prosjektgruppe har siden våren 2023 jobba med en konseptutredning innen kreft og digitale helsetjenester i Helse Vest. Det er lagt ned mye tid i å forstå dagens situasjon, behov og muligheter.

Les mer

Det er gjennomført workshops i alle helseforetakene hvor ulike helsepersonell, merkantile og ledere har vært godt representert. En brukerrepresentant er med og Kreftforeningen er koblet på arbeidet. Det er også gjennomført flere studiebesøk til andre helseforetak for å lære av hvordan disse jobber på området og erfaringer de har gjort seg.

Dialog med markedet

Den interne kartleggingen og involveringen har gitt mye ny innsikt, men for å komme videre i utredningen og konkludere rundt videre prosess trenger prosjektet nå å komme i dialog med leverandørmarkedet for å enda bedre forstå muligheter og begrensninger i dagens løsninger.

Konkurranse

Innspill gitt gjennom dialogen med markedet vil ha stor betydning for hvordan den videre anskaffelsen legges opp.