Dialogaktiviteter har gitt ny og viktig innsikt i Helse Vest

av Riche Vestby

Helse Vest forbereder en anskaffelse for styrket oppfølging av kreftpasienter gjennom digitale helsetjenester. Ambisjonen er at digital samhandling med pasientene skal føre til at endringer i pasientens helsetilstand fanges opp tidligere og gi grunnlag for økt medvirkning, færre unødvendige oppmøter på sykehuset og støtte til å mestre egen sykdom bedre. Prosjektgruppen investerte tid og ressurser på en grundig dialog med leverandørene i tidlig fase. Det angrer de ikke på.

Kreftforløp, pasient
Foto: fra Stockbiblioteket, Helse Vest

Når tiden er knapp

Det haster for Helse Vest å få på plass en løsning. Dialogen med leverandørene har gitt prosjektgruppen en god oversikt over hvor langt man kan komme med eksisterende løsninger og det er viktig kunnskap når valg av videre framgangsmåte skal avgjøres. Dette kalles en innovasjonsvennlig anskaffelse, og er raskere og smidigere enn anskaffelse av innovasjon og utvikling av en helt ny løsning som ikke finnes på markedet i det hele tatt.

Dialog med markedet gir kompetanseheving for alle involverte

Da prosjektgruppen fra Helse Vest kom i kontakt med LUP hadde de allerede jobbet grundig med behovskartleggingen og forankringen av prosessen internt i organisasjonen. LUPs oppgave ble derfor å bidra i markedsdialogen og med mobilisering av leverandører til dialogen. Hele 17 leverandører deltok i markedsdialogen, alt fra ferske gründervirksomheter til veletablerte selskaper. Det ble gjennomført digitalt dialogmøte og en-til-en møter. Prosjektgruppen valgte å sette av god tid til en-til-en møtene. Det er en investering som gir god avkastning.

Vi har sjelden hatt en så god læring som vi har fått gjennom denne prosessen. Vi sitter nå med en helt ny forståelse og kunnskap, sier Geir Granerud, leder digitale helsetjenester i Helse Vest.

Har fått innsikt de ikke visste at de trengte

Geir Granerud peker på at dialogen har gitt innsikt om forhold de i forkant ikke hadde tenkt på at trenger og at dette har vært viktig for hvordan de nå tenker rundt den framtidige anskaffelsen.

Dialogen har også gitt oss en bedre forståelse for hvorfor vi ikke har lykkes bedre med teknologi tidligere, sier Granerud.

Slike dialogaktiviteter bidrar også til at leverandørene får et tydeligere bilde av ambisjonene og målene for anskaffelsen og hvorvidt det er relevant for dem å levere et tilbud når konkurransen kunngjøres. Dermed sparer begge parter tid og ressurser og det leveres mer treffsikre tilbud.

Geir Granerud i Helse Vest/Helse Bergen
Geir Granerud leder digitale helsetjenester i Helse Vest

God støtte fra Sykehusinnkjøp

Prosjektgruppen skal snart legge fram erfaringene de har fått og foreslå videre framgangsmåte med styringsgruppen. Et første og viktig steg på veien videre er å avgjøre konkurranseform. Prosjektgruppen har hatt god støtte fra Sykehusinnkjøp i gjennomføringen av dialogen og samarbeidet fortsetter.

Dialogen i dette prosjektet har vært veldig godt gjennomført og det vi har lært er svært viktig for videre veivalg i denne anskaffelsen, sier Hilde Christin Eiken, rådgiver i Sykehusinnkjøp.

Dialog gir mer målrettet og realistisk prosess

LUP bistår mange ulike offentlige virksomheter gjennom et år. I alle anskaffelsesprosesser er vi innledningsvis særlig opptatt av tre ting:

  1. Er behovet tilstrekkelig kartlagt?
  2. Er prosjektet forankret og satt opp med riktig kompetanse?
  3. Er man villige til å bruke tiden det tar å gå i dialog med markedet?

Prosjektgruppen i Helse Vest får full pott på samtlige punkter.

Utnytter handlingsrommet godt

Innovative anskaffelser kan løse noen av bærekraftutfordringene på helseområdet. Helse Vest og Sykehusinnkjøp har nå posisjonert seg godt for å bruke handlingsrommet i innovative anskaffelser både strategisk og operativt. Dette har allerede begynt å gi gode resultater. Innovative anskaffelser er et viktig og effektfullt verktøy for å løse noen av bærekraftutfordringene på helseområdet. Gjennom partnerskapet i LUP får Helse Vest og Sykehusinnkjøp en sparringspartner på bruk av handlingsrommet i innovative anskaffelser både strategisk og operativt. Vi gleder oss til å se resultatene av anskaffelsen Helse Vest nå er i gang med og hvilke effekter det vil gi.