Veivalg
— kjøpes, eller må det utvikles?

Markedsundersøkelser og -dialog skal gi svar på hvor langt unna en anskaffelsesklar løsning for behovet er. Dersom det finnes en ny løsning er oppgaven å velge kvalifiserings- og tildelingskriterier i konkurransegrunnlaget som ikke diskvalifiserer nye aktører med nye løsninger. Vi kaller det gjerne en innovasjonsvennlig anskaffelse.

Dersom det ikke finnes noen umiddelbar løsning for behovet må man vurdere anskaffelsesprosedyrer som gir rom for at leverandører kan utvikle en løsning; det vi kaller anskaffelse av innovasjon.

Les mer...

Pil

Veivalgene vi snakker om handler om hvilken fremgangsmåte som er best for å komme i mål med en løsning (produkt eller tjeneste) som møter behovene. Dersom innsikten fra markedsundersøkelser og dialog tilsier at det allerede finnes en løsning, eller at en løsning enkelt kan tilpasses behovet er saken grei; da kan man gå videre med en innovasjonsvennlig anskaffelse.

Når det allerede finnes innovative løsninger i markedet (innovasjonsvennlig anskaffelse)

Dersom det finnes nye løsninger i markedet som dekker behovet vil det utelukke utviklingsprosedyrer som for eksempel plan- og designkonkurranse, førkommersiell anskaffelse, innovasjonspartnerskap og konkurransepreget dialog. Eksempel på prosedyrer som kan benyttes når det finnes en løsning er kjøp med forhandling og anbudskonkurranse. Det som er viktig å huske på selv om det finnes en løsning i markedet er det viktig velge kvalifiseringskriterier som ikke diskvalifiserer nye aktører og tildelingskriterier som gjør det mulig for nye ideer å vinne frem mot mer etablerte løsninger.

Når det ikke finnes en innovativ løsning i markedet for ditt behov (anskaffelse av innovasjon)

Når markedet ikke har gode nok løsninger på oppgaven som skal løses og det ikke finnes en anskaffelsesklar løsning i markedet kan du bruke prosedyrer, eller FoU-unntaket, som er spesielt utviklet for å anskaffe innovasjon. Det du da i første omgang kjøper er utviklingen av en ny løsning. Anskaffelsen av den nyutviklede løsningen skjer da etter at den er utviklet. Det skjer i en egen anskaffelseskonkurranse, med mindre du velger prosedyren innovasjonspartnerskap som er tilrettelagt for både utvikling og kjøp i en og samme prosess. Disse utviklingsprosedyrene har navn som Plan og designkonkurranse (idékonkurranse), Før-kommersiell anskaffelse, Innovasjonspartnerskap og Konkurransepreget dialog.

Det finnes flere støtteordninger som innkjøpere kan benytte seg av dersom den offentlige virksomheten ønsker å initiere utvikling av en ny løsning sammen med markedet; anskaffelse av innovasjon.

Under verktøy og eksempel finner du eksempler på anskaffelser hvor de ulike utviklingsprosedyrene og FoU unntakene er brukt.

Offentlige innkjøp reguleres gjennom lover og forskrifter som er tilpasset hva som skal kjøpes og hvem som skal kjøpe. Fremgangsmåten for kjøp, som er beskrevet i forskriftene, kaller vi prosedyrer og i Lov om offentlige anskaffelser er det mange ulike å velge mellom. Det er ikke alltid like enkelt å vite hvilken av prosedyrene som passer best for din anskaffelsen, men nå har Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), sammen med Leverandørutviklingsprogrammet utviklet en prosedyrevelger som gjør det litt enklere. Lenke til prosedyrevelgeren finner du litt lengre nede på siden.

 

Sjekkliste

Pil

Sjekkliste

  • Sørg for å velge kvalifiseringskriterier og tildelingskriterier som ikke stenger døren for nye leverandører og nye løsninger.
  • Sørg for at du har undersøkt og funnet at det ikke finnes en anskaffelsesklar løsning for ditt behov før du inviterer markedet til å utvikle en ny løsning.
  • Bruk prosedyrevelgeren på anskaffelser.no for å finne ut hvilken prosedyre som er best egnet for det du skal kjøpe eller få utviklet.
  • Dersom din virksomhet ikke kan finansierer samarbeidet om å utvikle en ny løsning kan du undersøke muligheten for ekstern finansiering fra virkemiddelapparatet for innovative anskaffelser.
  • Dersom du er usikker på fremgangsmåtene eller prosedyren kan du få bistand til gjennomføringen av DFØ og LUP.
  • Husk at anskaffelse av innovasjon krever bedre forankring, mer kompetanse og mer tid enn en innovasjonsvennlig anskaffelse.

Verktøy og eksempler

Pil

Prosedyrevelgeren

Nå foreligger det en prosedyrevelger som på bakgrunn av dine svar anbefaler den eller de prosedyrene som er best egnet for det du skal kjøpe. Du bør likevel lese nøye gjennom den anbefalte forskriften for du bestemmer deg.

Ta meg videre til mer veiledning på anskaffelser.no

Pil

anskaffelser.no finner du veiledning for både innovasjonsvennlige anskaffelser og anskaffelser av innovasjon. 

Metode for gjennomføring av en innovasjonsvennlig anskaffelse 

Metoder for gjennomføring av anskaffelser av innovasjon (innovasjon- og utviklingsprosjekter)