Automatisk miljøovervåking

Miljødirektoratet har behov for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen. De ønsker derfor å få utviklet automatisk miljøovervåking som tar i bruk miljø-DNA. I dag gjøres det manuelle registreringer på et lite utvalg av lokaliteter med denne metoden, noe som er tidkrevende, kostbart, og gir begrenset mulighet for å oppdage endringer og begrense skadeomfang.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Sunniva Aagaard

Sunniva Aagaard

Prosjektleder

sunniva.margrethe.due.aagaard@miljodir.no
Tlf: 73 58 05 00 | Mob: 465 08 723
Johan Englund

Johan Englund

Fagdirektør

Johan.Englund@dfo.no
938 24 553

Prosessbeskrivelse

Forprosjekt

Forprosjektet skal avdekke om det er grunnlag for å gå videre med et hovedprosjekt med støtte fra Forskningsrådet, eller om løsningene kan utvikles på andre måter.

Les mer

I løpet av forprosjektet skal prosjektgruppen:

  • Kartlegge behovet og tilgjengelige løsninger ytterligere
  • Invitere til dialog mellom behovseier, fagmiljøer og potensielle leverandører
  • Konkretisere behovet ytterligere
  • Skrive søknad om hovedprosjekt (eller beskrive alternativt utviklingsløp)

Hovedprosjekt, før-kommersiell anskaffelse

Prosjektet ble videreført som en før-kommersiell anskaffelse med støtte fra Forskningsrådet

Les mer

Prosjektet nærmer seg sin avslutning for de to gjenværende konsortiene i denne før-kommersielle anskaffelsen. Begge gjennomført sine felttester høsten 2022, og skal levere sluttrapporter i første kvartal 2023.

Det er to gjenværende konsortiene i den før-kommersielle anskaffelsen. Den en grupperingen er ledet av NIVA (Norsk institutt for vannforskning) som har med seg Akvaplan-niva, Offshore Sensing, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), MECTRO, Mosaiq, Norwegian Research Center (NORCE), Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI, USA), Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research of the University of Porto (CIIMAR, Portugal), INESC-TEC (Portugal) og Veterinærinstituttet (NVI).

Det andre konsortiet består av DMR Miljø og Geoteknikk As (lead) som sammen med DNASense har utviklet noe de kaller AFDLAB (Automated Field DNA LAB). Begge konsortiene vil nå fullføre felttester og en sluttrapport som skal leveres i første kvartal 2023.

I januar 2023 vil det gjennomføres avslutningssamtaler med begge leverandørene for å høre hvor langt unna de er en anskaffelsesklar løsninger og hvilken planer Miljødirektoratet har for en eventuell påfølgende anskaffelse av en løsning. Dersom det er behov for mer utvikling, vil det også blir tema for avslutningssamtalene. En eventuell påfølgende anskaffelse av løsningen vil offentliggjøres og være åpen for deltakelse for alle som mener de kan levere en løsning som svarer på behovene og kravene i anskaffelsen. Både DFØ og LUP deltar på avslutningssamtalene.

Om anskaffelsen

Miljøovervåking

Forvaltningen i Norge bruker 335 millioner kroner årlig på å overvåke og kartlegge norsk natur. I tillegg til aktiviteten til statlig forvaltning er mye av miljøovervåkingen pålagt næringslivsaktører som oljeselskaper, vassdragsregulanter og annen industri med utslippstillatelser. Dagens system for miljøovervåking er hovedsakelig basert på manuelle registreringer av feltkartleggere i naturen på et lite utvalg av lokaliteter. Det er en tidkrevende og kostbar prosess, og gir begrenset mulighet for å oppdage endringer og forhindre eller begrense skadeomfang. Det er et stort behov for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen.

De siste årene har miljø-DNA vist seg godt egnet for nettopp å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen. Spesielt er innsamling av miljøprøver betydelig forenklet, ved at et større antall arter kan registreres ved en vannprøve. Akvatiske miljø er spesielt godt egnet for denne metoden. Noe av utfordringen, men samtidig potensialet, ved bruk av miljø DNA til overvåking er å få etablert automatiserte målinger.

Det er et stort nasjonalt og internasjonalt behov for tidlig oppdagelse, varsling og effektiv miljøovervåking. Tidlig varsling innebærer at potensielt skadelige organismer oppdages på et så tidlig tidspunkt at det er mulig å sette i gang tiltak for å forhindre/begrense skaden. Et automatisk overvåkingsverktøy vil øke muligheten betraktelig for å oppdage potensielle farer på et tidlig tidspunkt i etableringsfasen. Automatisk prøveinnsamling vil også gi bedre objektivitet og reproduserbarhet ved prøveinnsamling.

100 millioner til innovasjon i det offentlige

I 2019 gir Innovasjon Norge og Norges forskningsråd 100 millioner kroner til innovasjon i det offentlige etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (ca 76 millioner kroner) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ca 24 millioner kroner). En innovativ offentlig anskaffelse er et offentlig-privat partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer. Det er tredje gang det lyses ut penger til innovative offentlige anskaffelser. Ni slike prosjekter pågår fortsatt etter å ha fått støtte i 2017 og 2018.

Nytt i år er at det også tildeles penger til såkalte før-kommersielle anskaffelser. Prosjektet automatisk miljøovervåking, er av av disse.

I tillegg til pengestøtten vil de utvalget prosjektene også få rådgiving og kompetanse fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, DFØ og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP). Finansieringen skal i hovedsak gå til å dekke leverandørers utviklingskostnader.

Les mer om prosjektene her 

Godt oppmøte på dialogkonferansen

01.oktober 2019 ble det avholdt dialogkonferanse på Miljødirektoratets hovedkontor på Helsfyr, Oslo. Dialogkonferansen ble innledet med to innlegg som ble strømmet på nettet, og i den påfølgende workshoppen delte det neste 70 deltakerne sine innspill og betraktninger om hvor langt unna vi er en automatisert løsning for miljøovervåking med miljø-DNA.

Her er de innledende innleggene.

Opening words, Ingvild Riisberg, sjefingeniør, seksjon for miljøovervåking og kartlegging, Miljødirektoratet

Welcome, Bjarte Rambjør Heide, seksjonsleder Artsseksjonen, Miljødirektoratet

On the project, Janne Bohnhorst, Seniorrådgiver, PhD, Seksjon for fremmede arter og internasjonal handel, Miljødirektoraet