Undersøke
- marked og mulige løsninger

Både behov og tilgjengelige løsninger er i stadig bevegelse, og fornyelsestakten bare øker. Det gjør det vanskelig følge med på hvilken nye produkter og tjenester som er kommet på markedet. En markedsundersøkelse er nyttig når det gjelder å identifisere potensielle leverandører, men også et krav for å kunne benytte de mer avanserte utviklings- og anskaffelsesprosedyrene.

Les mer ...

Pil

En markedsundersøkelse er som navnet tilsier en undersøkelse av markedssituasjonen for et produkt eller en tjeneste. Det du skal undersøke er om det allerede finnes anskaffelsesklare løsninger som dekker ditt behov, om det er noe som er under utvikling i markedet eller om det er noe du som offentlig innkjøper må initiere utvikling av. Andre spørsmål vi gjerne søker svar på er:

 • Finnes leverandører innenfor landets grenser eller om du må ut av landet for å kjøpe eller få utviklet for ditt behov?
 • Er det få tilbydere og en statisk markedssituasjon eller er det en mer dynamisk markedssituasjon med mange tilbydere? I en statisk markedssituasjon kan du som offentlig innkjøper få i gang denne nødvendige dynamikken ved å invitere leverandører utenfor landets grenser til dialog eller du kan invitere representanter fra tilstøtende fagmiljøer og bransjer som kanskje kan levere en løsning dersom de blir interessert og bestemmer seg for det.
 • Hvilke fagmiljøer eller akademiske miljøer er det som jobber med slike spørsmål og hvor langt er forskningen kommet på området?
 • Er det noe som står i veien for utviklingen av en slik løsning og hva er i så fall det?
 • Hvem er det som eventuelt må samarbeide for at et slikt produkt eller tjeneste kan se dagens lys?

Markedsundersøkelser er noe du kan gjøre selv, og det mest vanlige er at det er behovseier som gjør dette. Behovseier kjenner både behovet, tilgjengelige løsninger og fagmiljøene best. I tillegg til den informasjonen du kan få rede på gjennom nettsøk og telefon vil også en dialogkonferanse gi deg muligheten til å samle informasjon; gjennom spørsmål ved påmelding, spørsmål under selve dialogkonferansen, gjennom eventuelle skriftlige tilbakemeldinger i etterkant (også kjent som RFI) eller gjennom én-til-én møter med de leverandørene som ønsker det.

Funnene fra markedsundersøkelsen skal gi deg svar på hvordan du best går videre for å anskaffe deg en løsning for ditt behov, oversikt og kontaktinfo på potensielle leverandører du kan invitere til dialog og dokumentasjon for at det ikke finnes en løsning dersom du går for en prosedyre eller FoU-unntaket som krevet nettopp det.

Sjekkliste

Pil

Sjekkliste

Start med en skrivebordsundersøkelse for å finne ut om det finnes en anskaffelsesklar løsning i markedet. Undersøkelsen vil også gi deg et estimat på kostnadsbildet. Søk på internet, bruk nettverket ditt, sosiale medier og delta på relevante konferanser. Spørsmålene i listen nedenfor vil hjelpe deg å forstå markedssituasjonen dere står ovenfor.

 • Hvilke løsninger blir tilbudt for dette behovet per i dag? Er det nye løsninger på vei, og hvor langt unna markedet er de nye løsningene i så fall?
 • Hvem er leverandørene i markedet? Leverer de til offentlig sektor, og er de vant til å svare på offentlige konkurranser? Viser de interesse for problemstillingen?
 • Er det mange aktører i markedet, store eller små bedrifter? Finnes det leverandører utenfor landets grenser som kan være interessert?
 • Hvordan ser verdikjeden ut (samarbeidspartnere, underleverandører etc.)? Må flere aktører med komplementære løsninger samarbeide om en helhetlig løsning?
 • Kan andre aktører/bransjer løse utfordringen (søk alternative bransjer, fagmiljø, oppstartsmiljø og organisasjoner)?
 • Foregår det mye utvikling i bransjen/området?
 • Hvilke lovverk og eventuelle restriksjoner gjelder? Personvernlovgivning, konsesjoner osv.
 • Hva vil en potensiell løsning koste? Er det noe behovseieren er beredt til å betale? Er det mulig å tjene penger på en eventuell løsning?

Ta meg videre til mer veiledning på anskaffelser.no

Pil

På DFØ sine sider om markedsundersøkelser finner du  mer informasjon og utfyllende beskrivelser av fremgangsmåten.

Her finner du blant annet et verktøy for gjennomføring av en markedsanalyse.