Smart Digital Eiendomsledelse

I bygg og anlegg investeres det årlig for 400 milliarder kroner i Norge. Offentlig byggeareal utgjør 44 millioner kvadratmeter. Driftskostnader til et bygg utgjør tre ganger så mye som byggekostnader sett over en 30 års periode. Informasjon og data fra planlegging, prosjektering og bygging må i større grad være med på å skape verdi og innovasjon for eiendomsforvaltere og brukere i driftsfasen.

Sist oppdatert

Om anskaffelsen

Prosess

Forankring i flere offentlige virksomheter for en fellesprosess

Nittedal eiendom KF tok våren 2019 kontakt med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Nittedal hadde behov for en bedre løsning for å utnytte mulighetene som ligger i et FDVU-system.

Les mer

Derfor inviterte Nittedal eiendom KF og Nasjonalt program for leverandørutvikling til et «kloke hoder»-møte på Næringslivets Hus 11. april 2019. På møtet deltok andre offentlige virksomheter, og det var enighet om at behovet var stort for en bedre løsning – og at man ønsket å jobbe sammen med en innovativ anskaffelse.

Behovskartlegging

Prosjektet hyret en tjenestedesigner, og organiserte to workshops i mai og juni 2019 for å kartlegge behovet.

Les mer

Resultatet ble bedre innsikt i behovet, og enighet om hva man ønsker å utfordre markedet på. Behovet er beskrevet i dialognotatet til venstre.

 

Joint Statement

Les mer

Joint Statement

Virksomhetene i fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse har ambisjon om sømløs informasjonsflyt mellom systemer, deling av data, visuelt grensesnitt for økt brukervennlighet i drift, og en felles digital infrastruktur. For å oppfylle ambisjonen vil vi stille krav til bruk av åpne standarder og løsninger knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling knyttet til bygningsinformasjons-modeller (BIM) etterhvert som løsninger blir tilgjengelig på markedet. Virksomhetene vil være pådrivere for denne utviklingen.

Dialogkonferanse 24. januar 2020

Dato: fredag 24.1 kl. 09:00-14:00 Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0363 Oslo

Les mer

Påmelding i denne lenken.

Kunngjøring på DOFFIN her.

Du kan følge konferansen via streaming mellom kl.09:00-11:00 her: www.videoforweb.no/nho/ 

Samarbeidsgruppen ønsker å invitere til dialogkonferanse 24. januar 2019. Formålet med dialogkonferansen er å presentere samarbeidsgruppen sitt behov og motivere markedet til å utvikle fremtidsrettede løsninger innen «Smart Digital Eiendomsledelse». Samtidig ønsker vi innspill fra markedet på hvordan leverandørene ser for seg at behovene best kan dekkes.

Program:

08:30 Registrering & kaffe
09:00 – 09:15 Velkommen v/Nasjonalt program for leverandørutvikling
09:15 – 09:30 Felles behov og joint statement
09:30 – 09:45 Brukerreise
09:45 –10:00 Pause
10:00 – 10:40 Om kommende anskaffelser – her er det markedsmuligheter!
10:40 – 11:00 Andre bransjer har klart det! Inspirasjonsforedrag.
11:00 – 12:00 Lunsj
12:00 – 12:30 Hva er nå-situasjonen?
12:30 – 13:45 Mini-workshop i grupper på bord
13:45 – 14:00 Veien videre i prosessen og takk for i dag.
14:00 – 15:00 Mulighet for å bli igjen i lokalet for 1:1 møter med andre leverandører

 

Stream og opptak fra dialogkonferansen

Opptaket og streamingen fra konferansen er publisert på vår YouTube kanal. Presentasjonene og innsikt fra workshopen finner du i PDF format under fanen til venstre "dokumenter" på siden.

Les mer

Medieoppslag

Les mer

Norsk Eiendoms veileder for "Bestillerkompetanse BIM - digital eiendomsledelse"

Norsk Eiendom har utarbeidet veilederen i samarbeid med Entra (eiendom), Catenda og Areo (digitalisering), Asplan Viak (rådgivning) og EBA (entreprenørforening).

Les mer

Norsk Eiendom har tidligere utarbeidet dokumentet «Grunnlag for digital eiendomsledelse». Hensikten var å bidra til utvikling av gode digitale IT-systemer for forvaltning og ledelse av eiendom. Et hovedprinsipp er åpne dataformater. Dette mener vi er avgjørende for å nyttiggjøre seg informasjon fra en fase over i neste, gjennom hele byggets livsløp og mellom ulike funksjoner.

Oppslag om veilederen her.

En god BIM-modell basert på åpne dataformater er en viktig forutsetning for å få til digital informasjonsflyt gjennom hele byggets livsløp. For å sikre at BIM-modellen har tilstrekkelige kvaliteter og egenskaper for å muliggjøre informasjonsflyten, må byggherren etterspørre spesifikke kvaliteter for BIM-modellen. Dette dokumentet gir råd og anbefalinger til slike prosesser.

De viktigste motivasjonsfaktorene for eiendomsselskap til å innføre digital eiendomsledelse er:

• Rasjonalitet og sikkerhet ved endringer og avregninger
• Økende krav til rapportering
• Ressurser i byggene har stor verdi og må kartlegges
• Effektivisering av eiendomsdriften

Last ned dokumentet og få grundig innføring i prosessen frem mot digital eiendomsledelse, eksempler på BIM-manual og relevante stanarder her.

Plan- og designkonkurranse

Fellesinitiativet «Smart digital eiendomsledelse» inviterer til plan og designkonkurranse med leverandører av løsninger som gjør bygningsinformasjon tilgjengelig og delbar. Formålet med plan og designkonkurransen er at markedet skal utvikle og levere forslag til løsninger som svarer på prosjektets behov og utfordringer knyttet til Smart Digital Eiendomsledelse.

Les mer

Her finner du utlysningen på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-395684

Samarbeidspartnerne i har gått sammen om en premiepott på 350 000,- for beste løsningsforslag hvor vi premierer inntil tre løsninger. Førsteplassen vil bli premiert med NOK 150 000,-. De to andreplassene vil bli premiert med NOK 100 000,- hver. Juryen forbeholder seg retten til å ikke kåre noen vinnere eller andreplasser dersom vi ikke kan nyttiggjøre oss noen av de innsendte løsningsforslagene.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 21.09.2020
Lokal tid: 12:00

Tidsplan for gjennomføring av konkurransen og pilotprosjektet

18. juni 2020 Utlysning av plan og designkonkurransen
21. september 2020 kl.12.00 Frist for innlevering av plan og designkonkurranse
15. oktober 2020 Formell kåring av vinner/e
November/desember 2020 Forventet oppstart av eventuelle utviklingsprosjekter. Det er mulig for utviklingsprosjektene å søke om finansiell støtte, for eksempel fra
Innovasjon Norge eller Forskningsrådet
Desember 2021 Ønske om at man har fått testet en prototype av løsningen

Presentasjon av vinnerkonsepter i plan og designkonkurransen

Digitalt teamsmøte 06.11.2020 hvor vinnerkonseptene fra plan og designkonkurransen ble presentert. 15 og 22 januar hadde vi presentasjon av flere leverandører og konsepter.

Les mer

Her kan du se opptak fra og presentasjon av vinnerkonseptene (lenke som tar deg til YouTube)

Vinnerkonseptene i plan- og designkonkurransen er:

 • Autility AS
 • Webstep AS
 • Visco

Her kan du se opptak fra ytterliggere konsepter som ble presentert 15. januar og 22. januar (lenke tar deg til YouTube). 

For å hoppe direkte til et avsnitt, spol til følgende tidspunkt

 • 00:00-08:40 Informasjon om prosjektet
 • 00:08:40 Cobuilder AS
 • 00:27:18 Areo AS
 • 00:46:45 Catenda og New Generation Communications
 • 01:01:46 Arentz & Kjellesvig AS og FotoBim
 • 01:16:00 spørsmål og svar
 • 01:17:25 Eiendomsappen AS
 • 01:29:00 Intrava AS
 • 01:37:30 Service Works Global Nordic AB

Forskning og utvikling

Det sees på om det skal settes i gang forskningsprosjekter for å få mer kunnskap på området.