Eldre mannehender holder yngre kvinnehender.
Sist oppdatert
TelluCare knytter all velferdsteknologi sammen på ett sted. Helsearbeiderne i Agder slipper å forholde seg til flere apper og alarmer, responssenteret sparer tid og koordineringen blir enklere.

Behov: Samle velferdsteknologi i ett økosystem

Kommunene og spesialisthelsetjenesten i Agder erfarte at systemene for velferdsteknologi var fragmenterte, og at det manglet integrasjon med journalsystemer (EPJ) og administrative systemer. Mange brukere av velferdsteknologi har gjerne flere teknologiske løsninger med ulikt grensesnitt og administrasjon, noe som medførte merarbeid for helsepersonell.

På vegne av alle Agderkommunene og Sørlandet sykehus inngikk Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) et innovasjonspartnerskap med Tellu i 2021. Innovasjon Norge støttet prosjektet med 13,5 millioner kroner. Gjennom innovasjonspartnerskapet skulle det utvikles en teknologiplattform som kunne samle alle de ulike systemene i ett økosystem.

Løsning: Én plattform for all velferdsteknologi

Målet med velferdsteknologi er at den skal gi støtte og trygghet til pasienter og hjemmeboende, og forbedre og effektivisere hverdagen til helsepersonell. Samtidig har innføringen av nye tekniske duppedingser fra ulike leverandører også skapt en del utfordringer knyttet til håndtering av varsler, alarmer og administrering av utstyret.

I ytterste konsekvens kan velferdsteknologien, som egentlig skal frigjøre tid for helsepersonell, stjele tid og oppmerksomhet bort fra pasienten og pleieoppgavene.

– Et eksempel er at når en hjemmeværende bruker to løsninger, så må helsearbeideren logge seg inn med brukernavn og passord på begge to, også får man varsel på sms fra den ene løsningen, og varsel i appen fra den andre løsningen. Teknologien henger ikke sammen når du må ha tre-fire-fem ulike brukerflater med hver sin innlogging, utdyper prosjektleder i Tellu Lars Bakken.

Gjennom innovasjonspartnerskapet har Tellu utviklet TelluCare, en plattform som knytter all velferdsteknologi sammen på ett sted. Dermed kan man logge inn på ett sted, få alle alarmer og relevant informasjon på samme sted og samhandle bedre. I tillegg er TelluCare intergrert med velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) og elektronisk pasientjournal for felles journalføring.

TelluCare omfatter fem brukergrupper: Hjemmetjenesten, pleiere på sykehjem, responssenteret, administratorer og helsepersonell med digital hjemmeoppfølging. Hver gruppe har et brukergrensesnitt tilpasset deres arbeidsoppgaver, slik at oppgavehåndteringen blir enklere og mer oversiktlig.

TelluCare kort oppsummert

 • Én plattform for all velferdsteknologi.
 • For responssenter, hjemmetjenesten, sykehjem, administrasjon og digital hjemmeoppfølging.
 • Brukergrensesnitt tilpasset hver enkelt brukergruppe.
 • Alle alarmer og varsler kommer på samme sted.
 • Samhandler med elektronisk pasientjournal.

Gevinster

 • Redusert alarmhåndteringstid på responssenteret.
 • Mindre koordineringsjobb og bedre oversikt for ansatte i hjemmetjenesten.
 • Digitalt kameratilsyn effektiviserer nattilsyn på sykehjem.
 • Forenkler administrasjon og forvaltning av velferdsteknologisk utstyr og brukere.
 • Hjemmetjenesten og sykehus samhandler bedre gjennom digital hjemmeoppfølging.

Bedre flyt mellom responssenter og hjemmetjenesten

Responssenteret har fått ett system som tar imot alle varsler på samme sted. Det betyr at trygghetsalarmer og varsler fra GPS, medisindispensere, ulike sensorer og kameratilsyn vises på TelluCare-plattformen, og kan håndteres der.

Når en alarm kommer inn, kan operatøren på responssenteret velge å varsle helsepersonell med korterst reisetid til brukeren.

– De har gått over fra å kun ringe, til å sende hundre prosent av alarmene digitalt. Det gjør at oppgavene blir fordelt på en mer optimal måte, noe som gir direkte gevinster i forhold til smartere oppgavefordelig og kortere reisetid ut til pasient, forteller Bakken.

Ved å ha alt på samme plattform, får responssenteret redusert alarmhåndteringstid, smidigere varsling av helsepersonell og enklere prioritering av kritiske hendelser.

Hjemmetjenesten har applikasjonen TelluCare Go som viser alarmer og varsler. Den legger til rette for en effektiv vurdering av inkommende alarmer, da all relevant informasjon kommer opp på samme skjerm: Hva slags type alarm det er, hva og hvem hendelsen gjelder og hvor lang reisetiden er. I tillegg ser man om responssenteret har lagt inn kommentarer.

Når et oppdrag er tatt, forvinner alarmen fra applikasjonen til de andre i hjemmetjenesten. Tilbakemeldingene fra helsepersonell som deltok i piloten, var at de fikk færre oppringninger fra responssenteret, de fikk mindre koordineringsjobb og bedre oversikt.

– Helsepersonell syntes det har vært veldig behagelig å ikke bli forstyrret med telefonsamtaler når de er opptatt hos en hjemmeboende. Det å slippe telefonsamtaler har vært tids- og energibesparende og gitt en bedre arbeidsprosess, forteller Bakken.

Når en hendelse er håndtert, kan den journalføres direkte i TelluCare appen, som automatisk overfører informasjonen til kommunens pasientjournal.

Helsearbeider holder nettbrett i hånden.

Ressurser utnyttes bedre, pasienten spares for reisetid og kvaliteten på oppfølgingen blir bedre.

- Lars Bakken

Digitalt tilsyn på sykehjem

TelluCare kan også brukes av ansatte på sykehjem. Der inkluderer applikasjonen kameratilsyn, noe som gjør det mulig å holde øye med pasienten uten at pleieren er fysisk tilstede i rommet.

Som et resultat av dette har Lindesnes kommune gjort om på natt-turnusen og redusert bemanningen på nattevakter.

– De har gått over fra å gjøre fysiske nattilsynsrunder, til å gjøre det digitalt i steden. Da slipper de å forstyrre pasienten, og de sparer tid, forteller Bakken.

Samhandling mellom hjemmetjenesten og sykehus

Prosjektet har også omfattet digital hjemmeoppfølging. I piloten fokuserte Tellu på ett konkret område: sårbehandling i hjemmetjenesten.

For at pasienter skal få bedre sårbehandling, har Tellu introdusert en app for digital hjemmeoppfølging som gjør at hjemmesykepleiere kan samhandle tettere med såreksperter i spesialisthelsetjenesten.

I stedet for at pasienten må dra på sykehuset for å stelle såret, kan hjemmetjenesten gjøre det hjemme hos pasienten. Hjemmesykepleiere tar bilde av såret og rapporterer status i appen, for deretter å få direkte veiledning fra en sårekspert på poliklinikken.

– Det gir en felles oppfølging av pasienten på tvers av hjemmetjenesten og sykehuset. Ressurser utnyttes bedre, pasienten spares for reisetid og kvaliteten på oppfølgingen blir bedre, hevder Bakken.

Tellu AS

 • Teknologiselskap som leverer velferdsteknologi til helsesektoren.
 • Leverer teknologiske løsniner for digitalt tilsyn og digital hjemmeoppfølging, i tillegg til plattformene TelluCare og Tellu e-helse.
 • Etablert i 2020 da Telenor e-health fusjonerte med Tellu IOT AS.
 • 54 ansatte per 2024.

Leverandør

Tellu

Lysaker Torg 15, 1366 Lysaker

https://www.tellu.no/

Kontaktperson:

Lars Bakken

Prosjektleder

lars.bakken@tellu.no

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no