Det foregår spennende ting på Agder!

av Riche Vestby

Sommeren 2022 startet Agderkommunene, Sørlandet sykehus og Tellu en spennende reise i et innovasjonspartnerskap som nå er inne i en svært avgjørende fase. Sømløshet er et viktig stikkord og etter en lang periode med samskaping og iterativ utvikling tester man denne høsten flere ulike løsninger i skarp drift. Over 700 tjenestemottakere og 300 ansatte er involvert. Felles mål, tillit og ønske om å lykkes sammen er viktige drivere i prosjektet.

EHiN presentasjon av prosjektet
Fra presentasjon av prosjektet på EHiN 2023. Foto: Tellu

Hva hindrer storskala bruk av velferdsteknologiske løsninger?

Dette spørsmålet var utgangspunktet for det som har blitt et omfattende og ambisiøst prosjekt. Agderkommunene har i mange år vært langt framme i arbeidet med å teste ut og tilby ulike typer velferdsteknologi som en del av tjenesten sine. Etter en tid kom man til et punkt der skaleringen av løsningene stoppet opp. En av årsakene til dette var at de ansatte ga tilbakemelding om at innføring av ulike velferdsteknologiske løsninger medførte mye dobbeltarbeid.

Ansatte beskriver en arbeidshverdag der opplevelsen er at teknologien ikke henger sammen. De ulike løsningene vi har tatt i bruk spiller ikke godt nok sammen, sier prosjektleder Marit Svindland.

Dette dannet utgangspunktet for innovasjonspartnerskapet som har satt seg ambisiøse mål både for innbyggerne og de ansatte: Tjenestemottakerne skal oppleve trygghet og sømløse tjenester ved bruk av teknologi i eget hjem og på institusjon. Ansatte i tjenesten skal utrustes med verktøy som setter dem i stand til å levere sømløse tjenester, og som bidrar til en mer effektiv arbeidshverdag.

Flere løsninger testes parallelt

Ny responsløsning er en stor og viktig del av innovasjonspartnerskapet. Trygghetsalarmer fra pilotbrukere besvares nå fra ny responsløsning på responssenteret. Andre teknologier som GPS, medisindispensere, ulike sensorer og digitalt tilsyn testes også. Løsningene testes i skarp drift og totalt 700 tjenestemottakere og 300 ansatte er involvert.

Hjemmetjenesten i Kristiansand og Grimstad piloterer responderappen TelluCare Go. Det innebærer at når responssenteret vurderer at det er behov for utrykning sender de oppdraget digitalt i responderappen. Hjemtjenesten mottar varselet i appen, kan lese informasjon om tjenestemottaker og responssenterets vurderinger og fullføre oppdraget.

Som en del av innovasjonspartnerskapet har Lindesnes kommune startet å pilotere kameratilsyn innlemmet i appen som benyttes til digitale varslingsanlegg. I forbindelse med at Lindesnes kommune legger om natt-tjenesten og benytter digitale tilsyn som førstevalg, piloterer de å kunne gjennomføre digitale tilsyn direkte fra appen, som benyttes på over 70 institusjoner i Agder. Dette er en spennende pilot som kan forenkle bruk av både planlagte og hendelsesbaserte digitale tilsyn for ansatte på institusjoner.

Testfasen er krevende, men viktig

Som det framgår av de nevnte eksemplene er kompleksiteten er høy, og det er mange involverte. Det innebærer at det er mye å følge opp hos de involverte aktørene. Prosjektleder Marit Svindland legger ikke skjul på at det i en slik intensiv og viktig fase er krevende for mange av de involverte å oppleve feil, måtte justere kurs og holde framdrift. Samtidig så ser hun at nettopp denne fasen av prosjektet også har stor verdi.

I tidligere teknologianskaffelser har vi oppdaget feil og mangler først etter at vi har startet implementeringen av nye løsninger. I denne måten å anskaffe på får vi opp slike utfordringer i forkant, sier Svindland.

I innovasjonspartnerskap er det å pilotere og teste underveis en viktig del av utviklingsløpet og muligheten til å jobbe på denne måten bidrar til viktig kunnskap hos både kommuner og leverandør. Både det som fungerer godt og det som ikke gjør det kommer tydelig opp i dagen.

Det tette samarbeidet er nøkkelen til suksess

Innovasjonspartnerskap som prosedyre legger til grunn at man tar utgangspunkt i uløste behov hos de offentlige virksomhetene. Utviklingen av nye løsninger skal skje i tett samspill mellom behovseier og leverandør. Samskaping er et viktig stikkord, og de involverte har satt stor pris på mulighetene dette gir.

Samhandlingen og utveksling av kompetanse på tvers har vært det aller gjeveste i dette prosjektet. Jeg gruer meg til det er slutt, sier prosjektleder i Tellu Lars Bakken.

I Agder er samarbeidet på offentlig side godt etablert gjennom RKG e-helse. Samtlige kommuner og sykehuset deltar i dette. Det som kanskje er mindre kjent er at leverandørsiden også involverer svært mange. Hele 14 andre leverandører inngår i økosystemet sammen med Tellu. Det er derfor mange som heier på at dette skal lykkes. Det gjør også vi i LUP!

 

MER OM LØSNINGENE SOM ER EN DEL AV INNOVASJONSPARTNERSKAPET:

  • Portal for helhetlig administrasjon og forvaltning av de ulike typene velferdsteknologi
  • Tekniske varsler kommer i en felles løsning slik at helsepersonell og teknikere får varsler samlet.
  • En forbedret og helhetlig responsløsning, slik at det blir mer effektivt å håndtere alarmer for ansatte på responssenteret er også en viktig del av løsningen.
  • Test av ny responderapp hvor responssenteret kan sende digitale varsler til hjemtjenesten ved behov for utrykning, slik at man unngår telefonoppringninger.
  • Hjemmetjenesten får én løsning for å følge opp ulike typer velferdsteknologi. Som et ledd i dette jobbes det med en felles innlogging til de ulike typene velferdsteknologi, slik at brukere kan logge seg på med én enkel og sikker innlogging og henting av ansattdata slik at man unngår manuell administrasjon av brukere.
  • Utforsker en mulig pårørendeapp for å få mer kunnskap om muligheter og behov på dette området.
  • Undersøker behovet for framtidig logistikkløsning.
  • Pilotering på to viktige områder innen digital hjemmeoppfølging. Den første handler om løsning for diabetespasienter i aldersgruppen 14–25 år. Den andre er på telesår, hvor sårpoliklinikken digitalt bistår hjemtjenesten og fastlegene ved oppfølging av sår til hjemmeboende pasienter.
  • Kameratilsyn innlemmet i en app for pleiere på sykehjem, slik at tilsyn kan gjøres digitalt.
  • Utvikling av verktøy for statistikk og analyse for å få bedre og mer tilgjengelige styringsdata.