Mat på døren til eldre hjemmeboende

Hva gjør en kommune når antall eldre øker, stadig flere har behov for hjelp hjemme og hjemmehjelpene løper rundt i dagligvarebutikker med brukernes kort og kontanter for å handle mat og bære de tunge posene tilbake? Bærum kommune ba markedet om hjelp gjennom en innovativ anskaffelse og fikk millionbesparelse på kjøpet.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@nho.no
906 72 754

Resultater

Potensielle offentlige besparelser
90 millioner i året
Dersom 15 % av alle brukerene i Norge får samme type tjeneste
Bedre tjeneste
Mer tid til brukerne
Hjemmehjelperne får frigjort mer tid til pleie og omsorg
Forventet omsetning i selskapet Kolonial i 2016
500 milloner
SmartMat bidro til veksten i omsetning
Nye arbeidsplasser
200 ansatte
SmartMat bidro til veksten i antallet ansatte

Prosess

Kartlegge behov

Kan man få levert matvarer til brukere uten å bruke hjemmehjelp til selve handlingen? Bruk av hjemmehjelp til handling er dårlig bruk av kompetanse og lite fremtidsrettet.

Planlegging og organisering

Ledelsesforankring og tverretatlig arbeidsgruppe. SmartMat prosjektet definert.

Dialog med markedet

Dialogkonferanse juni 2014

Gjennomføring konkurranse

Oktober 2014: Faglig kravspekk.
Desember 2014: Valg av leverandør

Om anskaffelsen

I Bærum kommune er det flere og flere som har behov for pleie- og omsorgstjenester i hjemmet i årene som kommer. Samtidig kreves det produktivitetsforbedringer. Kommunen må ha nok kvalifisert personell for å utføre kjerneoppgavene innen pleie- og omsorgstjenestene. Bærum kommune må være proaktive for å sette organisasjonen i stand til å håndtere disse utfordringene.

På bakgrunn av dette er det etablert et pilotprosjekt mellom Bærum kommune og NHO/KS Regionalt Program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen vedrørende prosjekt Smart Mat for hjemmeboende mottakere av pleie- og omsorgstjenester i kommunen.
Kommunen har behov for en innovativ og smart løsning vedrørende bestilling og innkjøp av dagligvarer, plukking og pakking av dagligvarer samt betalingsløsning for brukere i hjemmetjenesten. Distribusjon til brukerne utføres av kommunens egne enheter. Bærum storkjøkken leverer i dag middagsporsjoner til hjemmeboende kunder. Maten leveres av faste sjåfører og kundene får tilbud om at maten blir plassert i deres kjøleskap.