Innovativ anskaffelse skaleres raskt, med svært gode resultater

av Bjørnar Grønhaug

Etter rekordstore regnskader i Bærum utviklet kommunen og to teknologiselskaper en nyskapende løsning for overvannshåndtering. Dette initiativet viser hvordan samarbeid og innovasjon kan forbedre infrastruktur og stimulere næringsvekst.

Gruppe mennesker fra samarbeidsprosjektet
Prosjektgruppen bak InnoVann; Envidan, SCALGO, SLA arkitekter, LUP og Bærum kommune. Menon Economics og Aarhus Vand var med i konsortiet, men ikke til stede på bildet. Foto: LUP

I Bærum kommune opplevde de at et styrtregn i 2016 førte til skader i 50-millionersklassen. Etter lignende hendelser flere år på rad ble behovet for å finne en bedre løsning for overvannshåndtering tydelig.

Løsningen ble InnoVann, en ny tilnærming til hvordan kommunene arbeider med planlegging av klimatilpasning i alle prosjekter. Løsningen er en pakke bestående av verktøy, skybruddsplaner og nye arbeidsprosesser. Utviklingen skjedde i samarbeid mellom Bærum kommune og et bredt sammensatt konsortium bestående av SLA arkitekter, Menon Economics og Aarhus Vand, med Envidan og SCALGO i spissen.

Nå er løsningen tatt i bruk i Bærum, Lørenskog, Lillestrøm, Sandnes, Bergen og Drammen. Én kommune i Sverige har også kjøpt løsningen.

En dame sitter foran pc og jobber med digital skybruddsplan
Illustrasjon av det digitale verktøyet i InnoVann. Foto: Envidan

Revolusjonerende løsning

Under utviklingen ble det sammen avdekket et behov for en ny tilnærming til skybruddsplaner, som er en plan for hva som bør gjøres av risikoreduserende tiltak på kort og på lang sikt. Skybruddsplanene inkluderer også fremtidige planer for områder det skal bygges, rehabiliteres eller gjøres andre tiltak. De langsiktige planene gjør arbeidet med klimatilpasning mer effektivt; både med tanke på arealutnyttelse og kostnader.

– Skybruddsplan var ikke en gang et begrep som fantes i behovsbeskrivelsen eller anbudet som ble levert. Nå har vi et helt nytt planverktøy som løser problemet på en måte ingen hadde tenkt på i forkant. Alle avdelinger er involvert, som vil gi mye bedre muligheter til å være godt forberedt i fremtiden og håndtere de hendelsene som vil komme på en mye bedre og samfunnsøkonomisk lønnsom måte, forteller Hans Holtbakk Thoresen i Bærum kommune.

Fortellingen om InnoVann handler ikke bare om teknologisk fremskritt, men også om hvordan åpen dialog og samarbeid kan forme fremtidens kommunale tjenester og samtidig skape bærekraft, vekst og næringsutvikling hos leverandørene.

Envidan avd. Norge har gått fra 3 til 8 personer som jobber dedikert med overvannshåndtering og har økt omsetningen med 4-5 millioner i året. SCALGO har opplevd en vekst på i overkant av  15% av omsetningen i Norge. Begge selskapene forventer videre vekst i tiden fremover, og har planer om å lansere løsningen i flere land de opererer i.

Felles behovsforståelse som grunnlag

Bærum kommune initierte prosjektet med en dialogkonferanse, som inviterte aktører til å utforske og definere kommunens behov.

– Fra første stund var vi engasjert i å forme prosjektet, ikke bare som tilbydere, men som aktive deltakere i behovsbeskrivelsen og etter hvert løsningene, forteller Torbjørn Friborg i Envidan.

Dette samarbeidet var grunnlaget for utviklingen av en ny løsning skreddersydd for kommunens spesifikke utfordringer. Med en felles behovsforståelse som grunnlag, har begge parter fått en mer treffsikker løsning som løser det faktiske behovet.

Gruppearbeid med utvikling av løsningen.
InnoVann fører til stort engasjement rundt klimatilpasning på tvers av kommunens fagavdelinger, her fra workshop i Bærum kommune. Foto: Tom Atle Bordevik.

Løsningens særegenheter og fordeler

Den utviklede løsningen forenkler komplekse vurderinger knyttet til overvann, og tilgjengeliggjør dette for kommunens ansatte på tvers av avdelinger og kompetanse. Dette gjøres gjennom en såkalt «trafikklysmodell», som effektiviserer beslutningsprosesser og understøtter bedre valg på tvers av kommunale prosjekter.

– Vår tilnærming gjør det mulig for ikke-spesialister i kommunen å ta informerte beslutninger uten å være avhengige av konsulenter, forklarer Torbjørn Friborg.

Dette gjør overvannsplanleggingen mer håndterlig og integrert i kommunen sin daglige drift. Effekten er at det er enklere for kommunene å ta i bruk løsningen og jobbe tverrfaglig med utfordringer og løsninger knyttet til overvannshåndtering. Løsningen er også tilpasset mindre kommuner som har mangel på ressurser i form av kompetanse og økonomi.

Etter implementering av løsningen har både Lørenskog og Bærum rapportert om betydelige forbedringer i håndteringen av overvann, noe som har ledet til bedre klimatilpasning og tverrfaglig samarbeid innad i kommunene.

InnoVann-dagen avgjørende for spredningen

Når løsningen var ferdig utviklet arrangerte LUP, Bærum kommune, Envidan og SCALGO en fagdag dedikert til klimaendringer, med presentasjon av løsningen på slutten av dagen. Dagen ble en viktig arena for nettverksbygging og merkevarebygging, der over 130 deltakere fra ulike kommuner og organisasjoner deltok.

– InnoVann-dagen var ikke bare en fagdag, det var en feiring av samarbeid og innovasjon. Det var en dag fylt med læring, nettverksbygging og begynnelsen på mange nye prosjekter. Det å få presentere vårt arbeid og se engasjementet fra andre kommuner var utrolig inspirerende, sier Torbjørn Friborg.

Videre spredning og skalering

Med planer om utvidelse til nye markeder i Skandinavia og en voksende portefølje er både Envidan og SCALGO godt posisjonert for videre vekst.

InnoVann-prosjektet har gitt begge selskapene muligheter til på hver sin måte å teste og videreutvikle løsninger, som de nå er i ferd med å lansere og ta i bruk i flere land. Å sitte nærme behovshaverne, og at kontakten har blitt videreført etter at prosjektet egentlig var over, fremheves som særlig positivt.

Verdien kan måles i den veksten begge selskapene har opplevd på bare under et år.

– Vi har bare sett begynnelsen på hva denne løsningen kan oppnå, konkluderer Torbjørn Friborg i Envidan.

– Ganske vanvittig, bekrefter Thomas Riis i SCALGO.

Råd til leverandører og innkjøpere

Torbjørn Friborg i Envidan anbefaler på det sterkeste at innkjøpere tar i bruk innovative anskaffelser og at leverandører deltar i dialogkonferanser og andre aktiviteter.

– Det åpner dører du ikke visste fantes og skaper verdier som går langt utover det opprinnelige prosjektet, råder han.

Samarbeidet med Bærum kommune og InnoVann-prosjektet bekrefter dette, og viser at ekte innovasjon skjer når man jobber sammen mot et felles mål.