Fremtidens hurtigbåter

Hurtigbåter er en viktig del av samferdselstilbudet i Norge, og totalt 200 hurtigbåter er i drift. Av all kollektivtrafikk er hurtigbåt det som forurenser mest: En hurtigbåt forurenser ni ganger mer enn personbiler og fire ganger mer enn fly per transportkilometer. For å løse denne utfordringen har fylkeskommunene i Trøndelag, Vestland, Nordland, Troms og Finnmark inngått et samarbeidsprosjekt om fremtidens hurtigbåt. Prosjektet er delt inn i to utviklingsløp: energieffektivt design og hydrogendrevet design.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082
Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Dokumenter (1)

Resultater

Verifiserte designforslag fra seks konsortier
Mulig anskaffelse av pilotfartøy i 2024

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Trøndelag fylkeskommune har som mål å redusere utslippene i fylket med 40 % innen 2030 og innad i egen virksomhet med 50 %. Som en konsekvens av dette er energiforbruk og energibærere blitt en viktig del av alle anbud og nye anskaffelser. 85 % av utslippene fra egen virksomhet kommer fra samferdselstilbudet. For å redusere dette er det derfor satt et stort fokus på å endre energibærerne for kollektiv og ferjetilbud. Løsningene skal som minimum oppfylle dagens krav til både fart, komfort og sikkerhet.

Dialog

Formålet med markedsdialogen var å få innspill fra leverandørene på hvordan fylkeskommunene kunne få dekket behovene for miljøvennlige energikilder til fremtidens hurtigbåter. På bakgrunn av den åpne dialogfasen ble leverandørene invitert til å komme med ideer og forslag til hvordan behovene kan løses best mulig. Målet var å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet. Det ble invitert til påfølgende 1:1-møter i ukene etter dialogkonferansen i 2017.

Les mer

Samarbeid

Med bakgrunn i felles behov ble Fremtidens hurtigbåt etablert som et samarbeidsprosjekt mellom de fire fylkeskommunene Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Prosjektet har som mål å lede an i utviklingen av morgendagens løsninger innenfor persontransport på sjø og å utvikle nullutslippsløsninger for hurtigbåter.

Les mer

Utvikling

Det er så langt i prosjektet lyst ut to konkurranser på utviklingsløp i Fremtidens hurtigbåt-prosjektet; en før-kommersiell anskaffelse innenfor energieffektivt design og en konkurransepreget dialog knyttet til hydrogen som energibærer.
Her utvikler fylkeskommunene sammen med ulike leverandørkonsortier løsninger med et bestemt mål i aktivt samarbeid med rederier, verft, tekniske leverandører, FOU miljøer og offentlige aktører m.fl.

Les mer

Kravene til Fremtidens hurtigbåt – energieffektivt design

Båtene skal kunne frakte 150-180 passasjerer, klare en toppfart på 40 knop og ha en rekkevidde på 40-80 nautiske mil uten lading eller batteribytte. Sammenlignet med dagens hurtigbåt, vil fremtidens hurtigbåt gå betydelig raskere (omtrent 10 knop mer), og rekkevidden vil være nok til å dekke de rutene som i dag tar opp til to timer.

Kravene til Fremtidens hurtigbåt – hydrogendrift

Fartøyet skal ha en minimum utslippsfri rekkevidde på 160 nm der den primære energibæreren skal være hydrogen. For å ha dekning for dette forutsettes det at det skal være 20 % restkapasitet i systemet etter oppnådde 160 nm. Med begrepet «utslippsfri» menes det at hurtigbåten ikke skal ha noen direkte utslipp til klima og miljø, og at alle energibærere som hurtigbåten bruker kan produseres uten utslipp. For hydrogen forutsettes det derfor at det benyttes brenselcelleteknologi. Det er ikke lagt noen føringer på om hurtigbåten skal benytte flytende eller komprimert hydrogen, og de interesserte verftene står fritt til å designe sitt system.