Fremtidens hurtigbåter – utslippsfrie løsninger

(Sør-) Trøndelag fylkeskommune skal ut med nye anbud på hurtigbåt-samband for perioden 2020-2024 og ønsker i forkant av disse å bidra til utvikling av utslippsfrie løsninger. Hurtigbåtene sørger for en betydelig andel av det totale CO2-utslippet i Trøndelag, og mer miljøvennlige løsninger vil bidra til å nå miljømål fylkeskommunen har satt seg. Det er ønskelig at flere fylkeskommuner med hurtigbåtsamband går sammen om utviklingen for å øke etterspørselen etter bedre miljøløsninger på hurtigbåter.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Dokumenter (1)

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Sør – Trøndelag fylkeskommune har som mål å redusere utslippene i fylket med 40 % innen 2030 og innad i egen virksomhet med 50 %. Som en konsekvens av dette er energiforbruk og energibærere blitt en viktig del av alle anbud og nye anskaffelser. 85 % av utslippene fra egen virksomhet kommer fra samferdselstilbudet. For å redusere dette er det derfor satt et stort fokus på å endre energibærerne for kollektiv og ferjetilbud.

Dialog

Formålet med markedsdialogen er å få innspill fra leverandørene på hvordan fylkeskommunene kan få
dekt behovene for miljøvennlige energikilder til fremtidens hurtigbåter. På bakgrunn av denne åpne dialogfasen inviteres leverandører til å komme med ideer og forslag til hvordan vi kan løse våre behov best mulig. Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet. Det inviteres til påfølgende 1:1-møter i ukene 24 og 25 etter dialogkonferansen som holdes 29. mai 2017.

Les mer

Utvikling

Et utviklingsløp kan være at fylkeskommunene sammen med leverandører utvikler løsninger med et bestemt mål. Fylkeskommunen vil i aktivt samarbeid med rederier, verft, tekniske leverandører, FOU miljøer og offentlige aktører m.fl. forsøke å finne frem til en eller flere måter å erstatte dagens dieseldrevne hurtigbåter med båter drevet av nullutslippsløsninger som f.eks. hydrogen eller batteri.

Les mer

Gjennom et utviklingsløp på muligens/forhåpentligvis 2 år vil tilbyderne jobbe aktivt for å løse problematikken knyttet til de tre ulike sambandene Trondheim – Brekstad, Trondheim – Vanvikan og Trondheim ‐ Kristiansund. Tilbyderne vil få midler til utviklingen. På dialogkonferansen vil det bli skissert ulike former for utviklingsløp, både rene FoU-prosjekter og prosedyrer og modeller som fremmer innovasjon i anskaffelser (eksempelvis før-kommersielle anskaffelser). Fylkeskommunene trenger tilbakemeldinger fra markedet / leverandørene på hvilke løp som er mest hensiktsmessig. Nye løsninger skal kommersialiseres i anbudet om strekningene som skal gjelde fra 2022/2024.