Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

Barnevernloven sikrer at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg, og får trygge oppvekstvilkår når de lever under forhold som kan være skadelig. Barnevernet er både kommunalt og statlig og de har ulike oppgaver. I tillegg er det mange andre aktører som er involvert.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

I 2016 ble det igangsatt et nasjonalt prosjekt "Digitale innbyggertjenester og saksbehandlingsstøtte i barnevernet" for å analysere behovene og hvordan behovene kan dekkes.

Les mer

Behovene er bedre og sikker kommunikasjon mellom alle aktører, faglig støtte og ledelsesstøtte, tilgang til sikker og riktig informasjon, mobile verktøy, bedre rapportering. Tilpasningsdyktige løsninger.

Dialog

Dialogkonferanse og møteplass for leverandører 8. februar 2017. Innspillsnotat fra leverandører og en-til-en-møter ble gjennomført i slutten av februar 2017.
Ny dialogkonferanse i Oslo 22. november 2017, med fokus på gjennomføringsstrategi,. Angående digitale løsninger til barneverntjenesten i kommuner og stat.

Les mer

Markedsdialogen i planleggingsfasen inkluderer en dialogkonferanse i Oslo 22. november 2017, med fokus på gjennomføringsstrategi (valg av konkurranseform, kontraktstype osv.). Formålet er å få innspill fra leverandørene på hva slags gjennomføringsstrategi som skal brukes fremover.

Resultat

Markedsdialogen er input til valg av konsept for løsninger som man ønsker å gå videre med. Planleggingsfasen igangsettes etter beslutninger i konseptfasen. Det er behov for at markedet utvikler nye løsninger.